DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175707

Правова охорона нетипових творів в Україні та інших країнах світу

Ірина Петренко

Анотація


У статті розглядаються питання правової охорони окремих видів творів: таких, які мають незначний (критичний) рівень творчості, наприклад, короткі фрази, вислови; та шрифтів, відносно яких дискусійними є питання щодо їх видової належності та пра­вової охорони в якості об’єктів авторського права. Проведено аналіз норм чинного законодавства України, згідно з яким охороняються об’єкти авторського права, поло­жень інших законодавств світу, а також наведено практику охорони зазначених вище об’єктів.


Ключові слова


нетипові твори; неологізм; рекламні слогани; гасла; охорона дизайну шрифтів; мінімальна творчість; оригінальні фрази

Повний текст:

PDF

Посилання


Про авторське право і суміжні права : Закон України від № 3793-XII від 23.12.93, ВВР, 1994, № 13, ст.65. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Copyright Law of the United States. URL: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf.

Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017) URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/474282

Михайло Епштейн. Слово как произведение : о жанре однословия. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/9/epsh.html

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ : Академія, 2007. 752 с.

Про деякі питання практики вирішення спорів, повʼязаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова пленуму Вищого Господарського Суду України від 17.10.2012 р. № 12. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.

Ольга Кравчук. Литература малых форм. Минимализм. URL: http://WWW.intentia.su/literatura_malykh_form_minimalism_-_olga_kravchuk.html.

Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39 зі змінами. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show.

Штефан О.О., Штефан А.С. Авторське право і суміжні права у рекламі : монографія. Київ. Лазурит-Поліграф, 2009. 148 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [з додат. і допов.] / уклад і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ. Ірпінь : Перун. 2005. 1728 с.

Шидо К. В. Рекламный слоган как особый жанр английских рекламных текстов : реф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 − германские языки. Саратов, 2002. 241 с.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5. Відомості Верховної Ради України. Документ № V0005700-10. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/.

Veni, vidi, vici. Крылатые латинские выражения / авт.-сост. Ю. С. Цыбульник. Москва: Аст, 2003. С. 100. 830 с.

By Franck Soutoul and Jean-Philippe Bresson. Slogans as Trademarks — European and French Practice. — 2010. URL: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02.

Слесарюк Н. В. Рекламные слоганы и авторское право. Право и экономика, 2012. № 4.

Кульков М. Соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности в рекламе. Корпоративный юрист. 2006. № 1.

Лепина Т. Г. Некоторые вопросы уголовно-правовой охраны объектов авторского права. Реклама и право. 2008. № 1.

Силонов B. Авторское право в рекламе. Хозяйство и право. 2000. № 5.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 23.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 37. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show.

Кашанин А. В. Минимальный уровень творческого характера произведений в авторском праве Германии. Законодательство и экономика. 2009.

Слесарюк Н. В. Рекламные слоганы и авторское право. Право и экономика. 2012. № 4.

GPO Code of Federal Regulations (e-CFR) ( ecfr.gov ). URL: https://www.copyright.gov/circs/circ33.pdf.

Словари и энциклопедии на академке. Шрифт. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31704.

The Law on Fonts and Typefaces in Design and Marketing: Frequently Asked Questions (about commercial and non-commercial use) https://www.crowdspring.com/blog/font-law-licensing.