DOI: https://doi.org/10.33731/42019.175709

Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції

Олександр Зайківський, Олександр Оністрат

Анотація


Розглянуто процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС та його вплив на національні інтереси. Проаналізовано законодавство України стосовно вре­гулювання питань охорони інтелектуальної власності при здійсненні міжнародного науково-технічного співробітництва. Зазначено необхідність удосконалення законо­давства щодо забезпечення захисту національних інтересів.


Ключові слова


євроінтеграція; інтелектуальна власність; національні інтереси; міжнародне науково-технічне співробітництво; об’єкти права інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Актуальні питання зовнішньої політики України» : постанова Верховної Ради України від 24.05.2017 р. № 2069. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2069-19.

Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Горнісевич А. М., Федорова Т. Ю. Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : науково-практичне видання / за заг. ред. О. П. Орлюк. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2010. 262 c.

Штефан О. Проблеми реалізації угоди TRIPS в національному законодавстві України. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. 2006 р. С. 15−26, № 3. С.16−22.

Гумега О. Досвід європейських країн у процесі вдосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6. 2015 р. С. 87−95.

Андрощук Г. Європейська стратегія охорони промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 4. 2013 р. С. 32−42, № 5. 2013 р. С. 50−61.

Лузан А. Проблеми правової охорони винаходів у європейському науково-технічному просторі. Теорія і практика інтелектуальної власності. 4/2016. С. 88−95.

Криволапчук В., Филь С. Правова охорона географічних зазначень у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 3. 2018 р. С. 51−59.

Андрощук Г., Афян А. Угода про асоціацію з ЄС: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6. 2014 р. С. 48−59.

Дегтяренко Ю. В. Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з угодою про асоціацію з ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5. 2018 р. С.75−82.

Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні). Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5. 2016 р. С. 29−38.

Троцька В. Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5. 2018 р. С. 18−29.

Кадєтова О. До питання про характеристику та шляхи розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 1. 2018 р. С. 88−97.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003.

Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014 р. № 5. C. 79−94, № 6. С. 94−108.

Зайківський О. Проблеми розвитку державної системи охорони інтелектуальної власності. Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ, Інтерсервіс, 2018. 100 с. С. 22-42.

Угода про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 213-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80#n9.

План законодавчого забезпечення реформ в Україні : постанова Верховної Ради України від 04.06.2015 р. № 509. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-19.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 575-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1%80.

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2015 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 781-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/781-2015-%D1%80.

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2016 р. № 418-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418-2016-%D1%80#n9.

Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80#n13.

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 534-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2017-%D1%80#n7.

Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2018 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. № 754-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/754-2018-%D1%80.

Міждержавні угоди України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main.

Питання передачі науково-технічної продукції до капіталу спільного українсько-бразильського підприємства бінаціональної компанії «Алкантара Циклон Спейс»: постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. № 3. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243240482.