COPYRIGHT EXCEPTIONS AND LIMITATIONS IN THE EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186295

Ключові слова:

виключення та обмеження авторських прав, безкоштовне вико- ристання творів, Угода про асоціацію

Анотація

Винятки й обмеження майнових авторських прав є одним з механізмів балансування інтересів автора і суспільства. Можливість вільного використання творів необхідна для задоволення найважливіших соціальних потреб та інтересів, культурного, духовного, інтелектуального розвитку суспільства, якому не повинно перешкоджати авторське право. Водночас, права автора мають забезпечуватися гарантією нормального використання твору при його вільному використанні. Для додержання співвідношення між інтересами автора і суспільства застосовується триступеневий тест Бернської конвенції, на основі якого визначається можливість встановлення конкретних винятків з майнових прав автора. 

Положення Угоди про асоціацію, присвячені виняткам і обмеженням, містять дві групи норм: ті, що застосовуються безпосередньо, і ті, застосування яких потребує встановлення відповідних правил у внутрішньому законодавстві. Внаслідок аналізу цих положень, а також норм Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про телебачення і радіомовлення» було зроблено висновки, що:
•ряд винятків та обмежень, передбачених Угодою про асоціацію, врегульовані також у внутрішньому законодавстві України. До них належать ті, що надаються для використання творів в особистих цілях, з навчальною чи науковою метою, для висвітлення перебігу поточних подій засобами масової інформації;
•деякі винятки та обмеження, зазначені в Угоді про асоціацію, не містяться у внутрішньому законодавстві України, проте можуть застосовуватися безпосередньо з Угоди про асоціацію. До них відносяться винятки, що стосуються комп’ютерних програм. Вони частково відображені у нормах Закону України «Про авторське право і суміжні права», однак Угода про асоціацію містить й
деякі інші положення, які є нормами прямої дії та підлягають застосуванню без відповідного уточнення норм внутрішнього законодавства;
•частина винятків та обмежень, встановлених Угодою про асоціацію, внутрішнім законодавством України не передбачена, а для їх застосування необхідне внесення відповідних змін і доповнень у норми внутрішнього законодавства, оскільки відповідні норми Угоди про асоціацію не є нормами прямої дії. Такими винятками є поодиноке відтворення творів організацією мовлення за допомогою своїх власних засобів і для своїх власних передач мовлення; тимчасове відтворення, яке має поодинокий характер і є складовою й суттєвою частиною технологічного процесу; винятки, пов’язані з використанням баз даних.
Щодо останньої групи винятків й обмежень слід враховувати, що Україна не зобов’язана впроваджувати їх у національне законодавство, а тому необхідно більш детально дослідити ці винятки та практику їх застосування.

Біографія автора

Anna Shtefan, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

завідувачка відділу авторського права та суміжних прав

Посилання

Guibault L. Evaluating Directive 2001/29/EC in the Light of the Digital Public Domain. The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture. Cambridge:Open Book Publishers, 2012. P. 61−79.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. URL: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698.

Shtefan A. Freedom of Panorama: The EU Experience. European Journal of Legal Studies. 2019. Vol. II No. 2. P. 13−27.

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A22014A0529%2801%29.

Shtefan A. Some issues of application of the Association Agreement as the source of copyright of Ukraine. Theory and practice of intellectual property. 2019. № 1. P. 5−16. /Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як

джерела авторського права України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 5−16.

Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029.

Law of Ukraine «On Copyright and Related Rights».

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Law of Ukraine «On Television and Radio Broadcasting».

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.

Judgment of the Court (Second Chamber), 26 April 2017, Stichting Brein v Jack Frederik Wullems. Case C 527/15. ECLI:EU:C:2017:300. URL:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d607e02d40280c42f8a4afe798d63ed4ce.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax4Se0?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=865460.

Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs. URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0024&from=EN.

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті