АЛГОРИТМ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВИНАХОДІВ ДО СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

Автор(и)

  • Олександр Зайківський НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна
  • Олександр Оністрат НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186320

Ключові слова:

інтелектуальна власність, винаходи, сфера національної безпеки і оборони, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, патенти на винаходи, міжнародна патентна класифікація

Анотація

Розглянуто важливість інтелектуальної власності при розробленні озброєння та військової техніки і механізм відбору винаходів, які можуть належати до сфери національної безпеки. Запропоновано алгоритм і критерії відбору винаходів, що можуть суттєво впливати на сферу національної безпеки і оборони.

Біографії авторів

Олександр Зайківський, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник

Олександр Оністрат, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Посилання

Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.93 року № 3687. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Лодзянов А. Д., Сніжко Г. Т. Воєнно-економічна безпека в умовах реформування оборонної сфери України: системний підхід до визначення критеріїв і показників. URL: http://www.niss.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb0&issue=2004_1.

Горовий В. Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного інтересу. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?оption=com_content&view=article&id=

&Itemid=403.

Машкаров Ю. Г., Орлов О. В. Основні чинники, що впливають на ефективність діяльності регіональних та місцевих органів влади. Теорія та практика державного управління. № 3 (54). 2016. С. 1−6.

Солоіденко Г. І. Сучасні критерії та показники оцінювання якості роботи бібліотеки. Третя науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». Львів, 29.09.2011 р.

Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. № 3 (28). 2013. С. 5−15.

Спеціалізована база даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні». URL: http://base.uipv.org/searchINV/.

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю : Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 року № 440. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05/paran14#n14.

Критерии отнесения решений к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции. URL: https://www.mrsk-1.ru/about/development/innovation/.

Киселева Т. С. Исследование технического уровня объектов техники на различных этапах их создания и освоения: учебное пособие. Москва: ВНИИПИ, 1990. 72 с.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ. 1974 р. URL: http://rozum.org.ua/index.php?a=index&d=18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті