DOI: https://doi.org/10.33731/62019.187729

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ «ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ» В АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРАХ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Юлія Кедя

Анотація


Досліджено питання, що виникають із можливості включення «продакт плейсменту» в аудіовізуальні твори, а також вивчено законодавче підґрунтя та основні нормативно-правові акти, що врегульовують використання цього виду реклами на території
України. Автор наголошує на необхідності вдосконалення законодавства України шляхом порівняльного аналізу законодавства України та Франції. Практичне значення отриманих результатів пов’язане з можливістю використання їх у законодавчій
діяльності України, що відповідає сучасній потребі у нових нормативно-правових актах, присвячених досліджуваним проблемам та подальшому вдосконаленню законодавчої системи України, пов’язаній із включенням терміна «розміщення продукції»
до аудіовізуальних творів.


Ключові слова


«продакт плейсмент», реклама, спонсорство, аудіовізуальний твір

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива Європейського Парламенту та Ради Європи 2007/65/CE. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0065&from=FR.

Закон України «Про рекламу», документ 270/96 ВР, чинний, редакція від 26.07.2018, підстава − 2484-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр.

Електронний ресурс. URL: https://arimedias.com/placement-produit.

Електронний ресурс. URL: http://lucdupont.blogspot.com/2013/04/quand-le-placement-de-produit-se-fait.html.

Електронний ресурс. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Закохайся_в_мене,_якщо_наважишся.

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2007/65/CE (далі — Директива 2007/65/CE), що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради № 89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення телерадіомовної діяльності. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0065&from=FR.

Вища аудіовізуальна рада Франції. URL: http://www.csa.be/pages/113.

Директива Європейського Парламенту та Ради Європи 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіа послуг (Директива про аудіовізуальні медіа послуги). URL: https://cedem.org.ua/library/dyrektyva-yevropejskogo-parlamentu-ta-rady-yees-2010-13.

Електронний ресурс. URL: http://www.csa.be/documents/502.

Вища аудіовізуальна рада Франції. URL: https://www.csa.fr/Proteger/Publicite-et-communications-commerciales/Le-placement-de-produit.

Декрет щодо аудіовізуальних сервісів від 2018 року. URL: http://www.csa.be/documents/2882.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» за № 7397 від 14.12.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63139.

###

Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropy 2007/65/CE. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0065&from=FR.

Zakon Ukrainy «Pro reklamu», dokument 270/96 VR, chynnyi, redaktsiia vid 26.07.2018, pidstava − 2484-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-vr.

Elektronnyi resurs. URL: https://arimedias.com/placement-produit.

Elektronnyi resurs. URL: http://lucdupont.blogspot.com/2013/04/quand-le-placement-de-produit-se-fait.html.

Elektronnyi resurs. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Zakokhaisia_v_mene,_yakshcho_navazhyshsia.

Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady YeS 2007/65/CE (dali – Dyrektyva 2007/65/CE), shcho vnosyt zminy ta dopovnennia do Dyrektyvy Rady № 89/552/IeES pro koordynatsiiu deiakykh polozhen, vyznachenykh zakonodavstvom, normatyvno-pravovymy chy administratyvnymy aktamy v derzhavakh-chlenakh shchodo vedennia teleradiomovnoi diialnosti. URL: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0065&from=FR.

Vyshcha audiovizualna rada Frantsii. URL: http://www.csa.be/pages/113.

Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropy 2010/13/IeS vid 10 bereznia 2010 roku pro uzghodzhennia pevnykh polozhen, vyznachenykh zakonamy, pidzakonnymy aktamy ta administratyvnymy polozhenniamy u derzhavakh-chlenakh stosovno nadannia audiovizualnykh media posluh (Dyrektyva pro audiovizualni media posluhy). URL: https://cedem.org.ua/library/dyrektyva-yevropejskogo-parlamentu-ta-rady-yees-2010-13.

Elektronnyi resurs. URL: http://www.csa.be/documents/502.

Vyshcha audiovizualna rada Frantsii. URL: https://www.csa.fr/Proteger/Publicite-et-communications-commerciales/Le-placement-de-produit.

Dekret shchodo audiovizualnykh servisiv vid 2018 roku. URL: http://www.csa.be/documents/2882.

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro telebachennia i radiomovlennia» za № 7397 vid 14.12.2017 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63139.