DOI: https://doi.org/10.33731/62019.187731

РЕФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ У НІМЕЧЧИНІ

Володимир Дроб’язко

Анотація


У статті розглянуті два законодавчі акти Німеччини, присвячені регулюванню авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Перший введений в дію 10 вересня 2003 гора (Закон 2003 роки), другий посилання — 1 січня 2008 року (Закон 2008 року), якими внесено істотні зміни до Закону Німеччини про авторське право і суміжні права від 9 вересня 1965 року. Досліджено нововведення зазначених законодавчих актів Німеччини, які рекомендовано розглядати при подальшому вдосконаленні національного законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав.


Ключові слова


авторське право, суміжні права, інформаційне суспільство, цифро- ві технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон Германии об авторском праве и смежных правах.

Договор ВОИС по авторскому праву и Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС по авторскому праву. ВОИС. Женева. 2000.

Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам и Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС по исполнителям и фонограммам. ВОИС. Женева. 2000.

Директива Європейського Парламенту і Ради 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Авторське право і суміжні права в Європі / Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жувака О. В. Київ : Логос. 2012.

Рамсауэр Т. Авторское право Германии на пороге нового информационного века. Бюллетень ЮНЕСКО по авторскому праву. 2003. № 4.

Мущинина В. О реформировании авторского права Германии. Авторское право и смежные права. 2008. № 7. С. 27–36.

Рузакова О. Авторское право Германии. Авторское право и смежные права. 2002. № 4. С. 68–72.

Шнекенбюль Р. Судові спори та розгляди порушень у правовій системі Німеччини. Інтелектуальна власність. 2002. № 9. С. 20–24.

###

Zakon Hermanyy ob avtorskom prave y smezhnыkh pravakh.

Dohovor VOYS po avtorskomu pravu y Sohlasovannыe zaiavlenyia v otnoshenyy Dohovora VOYS po avtorskomu pravu. VOYS. Zheneva. 2000.

Dohovor VOYS po yspolnyteliam y fonohrammam y Sohlasovannыe zaiavlenyia v otnoshenyy Dohovora VOYS po yspolnyteliam y fonohrammam. VOYS. Zheneva. 2000.

Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu i Rady 2001/29/IeS vid 22 travnia 2001 roku pro harmonizatsiiu okremykh aspektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav v informatsiinomu suspilstvi. Avtorske pravo i sumizhni prava v Yevropi / Kapitsa Yu. M., Stupak S. K., Zhuvaka O. V. Kyiv : Lohos. 2012.

Ramsauэr T. Avtorskoe pravo Hermanyy na porohe novoho ynformatsyonnoho veka. Biulleten YuNESKO po avtorskomu pravu. 2003. № 4.

Mushchynyna V. O reformyrovanyy avtorskoho prava Hermanyy. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava. 2008. № 7. S. 27–36.

Ruzakova O. Avtorskoe pravo Hermanyy. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava. 2002. № 4. S. 68–72.

Shnekenbiul R. Sudovi spory ta rozghliady porushen u pravovii systemi Nimechchyny. Intelektualna vlasnist. 2002. № 9. S. 20–24.