DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188329

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ

Анна Болотіна

Анотація


У статті порушено проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності на лікарські засоби у контексті судової реформи в Україні та загального стану судового захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі. Проведено аналіз
ключових понять і визначено їх недоліки. Досліджено норми кримінального законодавства та вказано на їх недостатність щодо охорони прав інтелектуальної власності.
Встановлено, що конкурентне середовище, яке характерне для ринкової економіки, обумовлює гостру потребу в охороні та захисті права інтелектуальної власності на лікарські засоби, як життєво важливого об’єкта права інтелектуальної власності, що забезпечує
основоположне право людини на життя та здоров’я. Роль кримінально-правової охорони та інституту судового захисту прав інтелектуальної власності на лікарські засоби обумовлена реальними потребами суспільства в правовій охороні.


Ключові слова


лікарські засоби, право інтелектуальної власності, кримінально- правова охорона, Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Повний текст:

PDF

Посилання


Венедіктова І. В. Окремі аспекти захисту законних інтересів у праві інтелектуальної власності. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/Venediktova.pdf.

Воронцова К. О. Особливості використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/03/Vorontsova.pdf.

Господарський процесуальний Кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 6. Ст. 56.

Греков Є. А., Грекова М. М. Розвиток права інтелектуальної власності в медичній сфері в аспекті реалізації права особи на доступність лікарських засобів. Право і суспільство. № 1. 2014. С. 15−22.

Демидова Л. М. Питання кримінально-правової охорони власності. Порівняльно-аналітичне право. № 3. 2015. с. 183−189.

Ілляшенко А. В. Державна політика щодо об’єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/43198/1/Illiashenko_state_policy_IP.pdf.

Кашинцева О. Примусове ліцензування винаходів у сфері фармації: перспективи для України та досвід ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6. 2016. С. 5−9.

Клочко А. М., Дігтяр А. О. Розмежування банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охорони та забезпечення права інтелектуальної власності. Форум права. № 5. 2018. С. 50−58.

Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25−26. Ст. 131.

Кульчинська Ю. О. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності. Юридична наука. № 9. 2013. С. 69−79.

Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. К., 2008. 32 с.

Пантєлєєва А. В. Захист інтелектуальної власності фармацевтичної галузі: аспекти економічної безпеки. Вчені записки Університету «КРОК». 2013. Вип. 33. С. 154−160.

Про Державний Бюджет України на 2019 рік : Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 50. Ст. 400.

Про лікарські засоби : Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 22. Ст. 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/123/96-вр.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545.

Ребриш Б. Ю. Вплив Угоди про Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) на забезпечення доступу до лікарських засобів в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 2. 2014. С. 129−133.

Угода Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 № 981_018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

###

Venediktova I. V. Okremi aspekty zakhystu zakonnykh interesiv u pravi intelektualnoi vlasnosti. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/Venediktova.pdf.

Vorontsova K. O. Osoblyvosti vykorystannia obiekta prava intelektualnoi vlasnosti u sferi okhorony zdorovia. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2014/03/Vorontsova.pdf.

Hospodarskyi protsesualnyi Kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 r. № 1798-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1992. № 6. St. 56.

Hrekov Ye. A., Hrekova M. M. Rozvytok prava intelektualnoi vlasnosti v medychnii sferi v aspekti realizatsii prava osoby na dostupnist likarskykh zasobiv. Pravo i suspilstvo. № 1. 2014. S. 15−22.

Demydova L. M. Pytannia kryminalno-pravovoi okhorony vlasnosti. Porivnialno-analitychne pravo. № 3. 2015. s. 183−189

Illiashenko A. V. Derzhavna polityka shchodo obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti u sferi okhorony zdorovia. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/43198/1/Illiashenko_state_policy_IP.pdf.

Kashyntseva O. Prymusove litsenzuvannia vynakhodiv u sferi farmatsii: perspektyvy dlia Ukrainy ta dosvid YeS. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 6. 2016. S. 5−9.

Klochko A. M., Dihtiar A. O. Rozmezhuvannia bankivskoi ta komertsiinoi taiemnytsi yak obiektiv kryminalno-pravovoi okhorony ta zabezpechennia prava intelektualnoi vlasnosti. Forum prava. № 5. 2018. S. 50−58.

Kryminalnyi Kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2001. № 25−26. St. 131.

Kulchynska Yu. O. Kryminalno-pravovyi zakhyst prava intelektualnoi vlasnosti. Yurydychna nauka. № 9. 2013. S. 69−79.

Matviichuk V. K. Kryminalno-pravova okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: problemy zakonodavstva, teorii ta praktyky : avtoref. dys. … dokt. yuryd. nauk : spets. 12.00.08. Kryminalne pravo ta kryminolohiia; kryminalno-vykonavche pravo. K., 2008. 32 s.

Pantielieieva A. V. Zakhyst intelektualnoi vlasnosti farmatsevtychnoi haluzi: aspekty ekonomichnoi bezpeky. Vcheni zapysky Universytetu «KROK». 2013. Vyp. 33. S. 154−160.

Pro Derzhavnyi Biudzhet Ukrainy na 2019 rik : Zakon Ukrainy vid 23.11.2018 r. № 2629-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2018. № 50. St. 400.

Pro likarski zasoby : Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 r. № 123/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1996. № 22. St. 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/123/96-vr.

Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2016. № 31. St. 545.

Rebrysh B. Yu. Vplyv Uhody pro Torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti (TRIPS) na zabezpechennia dostupu do likarskykh zasobiv v Ukraini. Porivnialno-analitychne pravo. № 2. 2014. S. 129−133.

Uhoda Pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15.04.1994 №981_018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.