DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188334

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАУКОВОГО ПАРКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Віталій Чернюк

Анотація


На сьогодні існує низка проблем, що пов’язані з регулюванням інтелектуальної власності в процесі виконання проєктів наукових парків. Разом з тим, працівники університетів та дослідницьких інститутів не виявляють інтересу до співпраці з науковими пар-
ками та іншими інноваційними структурами, які функціонують у цих закладах чи установах. Автори нових технологій чи розробок намагаються їх комерціалізувати самостійно за межами цих інституцій. У зв’язку з цим виникає необхідність правового регулю-
вання процесу комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в таких інноваційних структурах. У статті розкрито та проаналізовано проблеми, які з’являються в наукових парках в процесі виконання ними проєктів, і запропоновано
їх вирішення шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства.


Ключові слова


правове регулювання, інтелектуальна власність, комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права, авторська винагорода, нау- кові парки

Повний текст:

PDF

Посилання


Про наукові парки : Закон України від 25.06.2009 р. № 1563-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 р. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер : постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 520. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/520-2008-%D0%BF.

###

Pro naukovi parky : Zakon Ukrainy vid 25.06.2009 r. № 1563-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 5 vid 04.06.2010 r. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10.

Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody (roialti) za vykorystannia obiektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 sichnia 2003 roku № 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF.

Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody avtoram tekhnolohii i osobam, yaki zdiisniuiut yikh transfer : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 chervnia 2008 r. № 520. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/520-2008-%D0%BF.