DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188337

НОВЕЛИ СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Олеся Харченко

Анотація


У статті здійснено огляд та проаналізовано основні законодавчі новели Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» № 202-IX,
прийняття якого було зумовлено необхідністю приведення положень Митного кодексу України у відповідність до положень європейських стандартів. Зокрема, проаналізовано зміни щодо розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України; розкрито положення про незастосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності стосовно переміщення через митний кордон України оригінальних товарів, які були виготовлені за згодою правовласника або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у кількості що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником; досліджено особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих
партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.


Ключові слова


право інтелектуальної власності, митниця, митний кордон

Повний текст:

PDF

Посилання


Виконання Україною зобов’язань щодо реформування захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні. Аналітична записка. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2019/IPR_Policy_Brief_TFD.pdf.

U.S. Chamber International IP Index. Sixth Edition. February 2018. URL: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads /2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. URL: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads /2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf.

Филь С. П. Правове регулювання захисту прав інтелектуальної власності у сфері митної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / ДНДІ МВС України. Київ, 2017. 21 с.

Запобігання митним правопорушенням: охорона і захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України: монографія / за заг. ред. П. В. Пашка. Серія «Податкова та митна справа в Україні». Т. 98. Ірпінь–Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2017. 323 с.

Свирида В. А. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності органами, що здійснюють державну митну справу в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2016. 21 с.

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України : Закон України від 17.10.2019 р. № 202-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/202-20.

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=EN.

REGULATION (EU) No 608/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013: 181:0015:0034:en:PDF.

###

Vykonannia Ukrainoiu zoboviazan shchodo reformuvannia zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti na mytnomu kordoni. Analitychna zapyska. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2019/ IPR_Policy_Brief_TFD.pdf.

U.S. Chamber International IP Index. Sixth Edition. February 2018. URL: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads /2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf.

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries. URL: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads /2018/02/GIPC_IP_Index_2018.pdf.

Fyl S. P. Pravove rehuliuvannia zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti u sferi mytnoi diialnosti v Ukraini [Tekst] : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07 / DNDI MVS Ukrainy. Kyiv, 2017. 21 s.

Zapobihannia mytnym pravoporushenniam: okhorona i zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na mytnomu kordoni Ukrainy: monohrafiia / za zah. red. P. V. Pashka. Seriia «Podatkova ta mytna sprava v Ukraini». T. 98. Irpin–Khmelnytskyi : FOP Strykhar A. M., 2017. 323 s.

Svyryda V. A. Administratyvno-pravovyi zakhyst intelektualnoi vlasnosti orhanamy, shcho zdiisniuiut derzhavnu mytnu spravu v Ukraini [Tekst] : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07. Mizhrehion. akad. upr. personalom. Kyiv, 2016. 21 s.

Pro vnesennia zmin do Mytnoho kodeksu Ukrainy shchodo zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti pid chas peremishchennia tovariv cherez mytnyi kordon Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 17.10.2019 r. № 202-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/202-20.

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=EN.

REGULATION (EU) No 608/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013: 181:0015:0034:en:PDF.