DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188351

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ЗДІЙСНЕННЯ МЕДІАЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Микола Логвиненко, Ірина Кордунян

Анотація


У статті розглядаються особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності з перспективою запровадження в Україні. Виокремлено та проаналізовано етапи медіації та особливості їх здійснення.
Досвід зарубіжних країн, зокрема США та Великої Британії, доводить ефективність застосування медіації при вирішенні спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності. Серед переваг посередництва виділяють: економічність (здійснення
медіації не потребує сплати судового збору та інших судових витрат); прийняття сторонами самостійного взаємовигідного рішення; збереження конфіденційності (важливо спорах, що потенційно можуть зашкодити діловій репутації сторін, особливо у
спорах щодо інтелектуальної власності). На сьогодні інститут медіації в Україні перебуває на етапі розроблення, що підтверджується активною науковою діяльністю вчених, які акцентують увагу на перевагах медіації та наголошують на необхід-
ності її запровадження.


Ключові слова


медіація, медіатор, етапи медіації, принципи медіації, спір (кон- флікт), урегулювання спору

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.

US vs UK — a comparison of mediation processes. URL: https://www.skuld.com/topics/legal/pi-and-defence/us-vs-uk---a-comparison-of-mediation-processes.

Медіація (посередництво) як спосіб вирішення господарських спорів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2012. URL: file:///C:/Users/8E9B~1/AppData/Local/Temp/ VKNU_Yur_2012_90_5.pdf.

Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України : наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04.05.2016 № 320. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0753-16.

Про медіацію : проект Закону України від 17.12.2015 р. № 3665. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558.

Поліщук М. Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів. Держава і право. Вип. 65. С. 134−139.

European Code of Conduct for Mediators. URL: https://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

Бондарчук Н. Проблеми правового регулювання медіації в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. №10. С. 209–213.

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.

Трояновська Т. М. Світовий досвід вирішення публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності та шляхи його імплементації в законодавство України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 28. С. 191–196.

Тихонова Д. М. Медіація як цивільно-правовий спосіб врегулювання конфліктів у сфері інтелектуальної власності: дис. Київ, 2018. 89 с.

Романадзе Л. Д. Розв’язання спорів у сфері інтелектуальної власності за допомогою медіації. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20 травня 2016 р.). Одеса : Юридична література, 2016. Т. 2. С. 616−618.

Троцюк Н. В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Юридичний вісник. 2016. № 4. С. 116–124.

Ковтун Н. Г. Медіація у системі захисту прав інтелектуальної власності: іноземний досвід та національна практика / Mediation in the intellectual property protection system. International experience and national practice. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27943/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%9D.%D0%93.pdf.

Mediators vs. Gladiators in the Intellectual Property World. URL: https://www.sgrlaw.com/ttl-articles/2016-2/.

McConnaughay P. ADR of Intellectual Property Disputes. URL: http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Courts/ADRPMcCon.pdf.

###

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. S. 141.

US vs UK — a comparison of mediation processes. URL: https://www.skuld.com/topics/legal/pi-and-defence/us-vs-uk---a-comparison-of-mediation-processes.

Mediatsiia (poserednytstvo) yak sposib vyrishennia hospodarskykh sporiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. — 2012. URL: file:///C:/Users/8E9B~1/AppData/Local/Temp/ VKNU_Yur_2012_90_5.pdf.

Polozhennia pro nadannia bezoplatnoi pervynnoi pravovoi dopomohy v Administratsii Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii Ukrainy : nakaz Administratsii derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii Ukrainy vid 04.05.2016 № 320. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0753-16.

Pro mediatsiiu : proekt Zakonu Ukrainy vid 17.12.2015 r. № 3665. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54558.

Polishchuk M. Ya. Poniattia mediatsii yak alternatyvnoho metodu vyrishennia sporiv. Derzhava i pravo. Vyp. 65. S. 134−139.

European Code of Conduct for Mediators. URL: https://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf.

Bondarchuk N. Problemy pravovoho rehuliuvannia mediatsii v Ukraini. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. №10. S. 209–213.

Kontseptsiia vdoskonalennia sudivnytstva dlia utverdzhennia spravedlyvoho sudu v Ukraini vidpovidno do yevropeiskykh standartiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.

Troianovska T. M. Svitovyi dosvid vyrishennia publichno-pravovykh sporiv u sferi intelektualnoi vlasnosti ta shliakhy yoho implementatsii v zakonodavstvo Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. № 28. S. 191–196.

Tykhonova D. M. Mediatsiia yak tsyvilno-pravovyi sposib vrehuliuvannia konfliktiv u sferi intelektualnoi vlasnosti: dys. Kyiv, 2018. 89 s.

Romanadze L. D. Rozviazannia sporiv u sferi intelektualnoi vlasnosti za dopomohoiu mediatsii. Pravovi ta instytutsiini mekhanizmy zabezpechennia rozvytku derzhavy ta prava v umovakh yevrointehratsii: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 20 travnia 2016 r.). Odesa : Yurydychna literatura, 2016. T. 2. S. 616−618.

Trotsiuk N. V. Mediatsiia yak alternatyvnyi sposib vyrishennia sporiv u sferi intelektualnoi vlasnosti. Yurydychnyi visnyk. 2016. № 4. S. 116–124.

Kovtun N. H. Mediatsiia u systemi zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti: inozemnyi dosvid ta natsionalna praktyka / Mediation in the intellectual property protection system. International experience and national practice. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27943/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%9D.%D0%93.pdf.

Mediators vs. Gladiators in the Intellectual Property World. URL: https://www.sgrlaw.com/ttl-articles/2016-2/.

McConnaughay P. ADR of Intellectual Property Disputes. URL: http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Courts/ADRPMcCon.pdf.