DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188353

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД ЩОДО РОЗВИТКУ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ

Олександр Бутнік-Сіверський

Анотація


З економіко-правових позицій здійснено узагальнення та формування погляду на розвиток національного бухгалтерського обліку нематеріальних активів (НА) під впливом змін у Європейському Союзі як умови просування до неоекономіки.
Розглядається за суттю національний стандарт П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» в порівнянні з аналогом — міжнародним стандартом бухгалтерського обліку МСБО 38 «Нематеріальні активи». Зазначено, що на відміну від вітчизняного стандарту, у МСБО 38 описується процедура аналізу відповідності НА критеріям
активу як нематеріального ресурсу. Ураховується, що у процесі експлуатації НА у підприємства можуть бути витрати: пов’язані з удосконаленням (модернізацією) таких активів; спрямовані на підтримку об’єкта НА у стані, придатному для експлуатації. Зазначено, що актив є ідентифікованим, якщо він: a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним із ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має суб’єкт господарювання намір зробити це, або б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав і зобов’язань. Зазначено, що суб’єкт господарювання контролює актив, якщо він має повноваження отримувати майбутні економічні вигоди, що надходять від основного ресурсу, та обмежувати доступ інших до цих вигод. Зазначено, що використання права інтелектуальної власності у виробичому процесі може зменшити майбутні виробничі витрати, а не збільшити майбутні доходи. Здатність суб’єкта господарювання контролювати майбутні економічні вигоди від НА здебільшого виходить із юридичних прав, які можна забезпечити у судовому порядку. Створені законодавчі вимоги щодо приведення українських норм бухгалтерського обліку у відповідність до законодавства ЄС та оновлення порядку застосування Міжнародної системи фінансової звітності, що також пов’язано з НА, особливо для великих компаній. Змістове наповнення змін може внести впровадження діджитал-фінансів і діджитал-бухгалтерії. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в європейських країнах сприяє забезпеченню відповідності норм національного законодавства України у сфері бухгалтерського обліку.


Ключові слова


нематеріальні активи, стандарти бухгалтерського обліку, між- народна система фінансової звітності, об’єкти права інтелектуальної власності, методологічні зміни

Повний текст:

PDF

Посилання


Качановський Роман. Бухгалтерський облік по-новому: чого чекати у 2018 році? URL: lawgrowthua.blogspot.com.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Міністерства фінансів України : наказ № 242 від 18.10.1999. Редакція від 01.01.2015. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 38. Нематеріальні активи. Документ 929_050. Редакція від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 929_050.

Влада Карпова. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання й оцінка. URL: https://report.ligazakon.net/ buhgalterskyj-oblik-nematerialnyh-aktyviv-vyznannya-j-otsinka/.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Міністерство фінансів України : наказ № 1327 від 16.11.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v1327201-09.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.08.1999. Редакція від 16.11.2018. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/т laws/show/996-14.

Жук В. М. Розвиток і модернізація інформаційно-облікової системи. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. Київ. ННЦ ІАЕ. 2011. 342 с. С. 232−238.

Рабцун К. Обовʼязковий перехід на МСФЗ. Як підготуватися великому бізнесу. URL:https://www.ey.com/ua/uk/newsroom/pr-activities/articles/ey-article -rabtsun-kateryna-14-november-2017.

Плікус І. Й., Жукова Т. А., Осадча О. О. Модель професії бухгалтера в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. Випуск 1(12) 2019. Класичний приватний університет. С. 200−205. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/1_12_uk/38.pdf.

Шипіна С. Б. Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 17(4). С. 147−150. URL: http://nbuv .gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17(4)__38.

Голобородько Т. В. Використання міжнародних стандартів фінансової звітності у зарубіжних країнах. Ефективна економіка. № 10, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/? op= 1&z=5293.

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting Standards). URL: http://buchuchet.uabs.sumdu.edu.ua/ua/component /zoo/item /mizhnarodni -standarty-finansovoi-zvitnosti-international-financial-reporting-standards. Назва з екрана.

Ціцька Н. Є. Етапи впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2014. Вип. 46. С. 182−185. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Vlca_ ekon_2014_46_37.

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Концептуальна основа фінансової звітності. URL: http://www.minfin.gov.ua/ news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-zvitnosti-versiia-perekladu-ukrainskoiu-movoiu---rik? category =bjudzhet. Назва з екрана.

Впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності: Краща світова практика, українські реалії та досвід країн СНД. URL: http://nabu.ua/ upload/file/msfo.pdf. Назва з екрана.

Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за заг. ред. Л. Г. Ловінської. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. 294 с.

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. URL:http://eur-lex. europa.eu/.

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text with EEA relevance. URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri= CELEX%3A 32014L0095.