DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188357

ОСВІТА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ

Олена Орлюк

Анотація


У статті досліджується досвід України у викладенні знань з інтелектуальної власності у системі вищої освіти. Визначаються проблеми забезпечення національної економіки фахівцями з інтелектуальної власності. Це стосується скасування в процесі останньої реформи вищої освіти можливості набуття освіти з інтелектуальної власності в рамках специфічних категорій. Також оцінюються негативні наслідки скасування викладення курсу з інтелектуальної власності у закладах вищої освіти. Така ситуація не сприяє підвищенню творчої та винахідницької діяльності, вмінню оцінювати свої результати в перспективі їх охорони механізмами інтелектуальної власності. Підкреслюється, що підвищення культури поваги до прав інтелектуальної власності, захисту прав інтелектуальної власності може забезпечуватися саме у процесі отримання загальних знань у цій сфері.


Ключові слова


інтелектуальна власність, вища освіта, інноваційний розвиток, компетентність, спеціальність, креативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»): затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. № 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Reports on integrating IP into innovation. URL: https://www.wipo.int/ipstrategies/en/index.html.

The Intersection of IP Rights and Innovation Policy-Making - A Literature Review». Prepared by the Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, United Kingdom for the Innovation Policy Section, Department for Transition and Developed Countries of the World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_report_ip_inn.pdf.

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: схвалена указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/ UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Навчальний центр інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва. URL: http://www.mipk.kharkiv.edu/index.php?id=781.

Цибульов П.М. Еволюція системи підготовки фахівців з інтелектуальної власності в Україні: доповідь на ХVII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні», 17 травня 2019, м. Київ.

Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF (втратила чинність).

Інформація МОН України на виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України О. Сича № 34129/1/1-14 від 16.09.2014 р. «Щодо слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти». URL: http://kno.rada.gov.ua/news/mat_sl/.

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27.04.2001 р. № 285/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285/2001.

Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Стан та концептуальні засади розвитку інтелектуальної власності в Україні обговорено під час слухань у Комітеті з питань науки і освіти. URL: https://rada.gov.ua/fsview/98578.html.

Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку». URL:http://kno.rada.gov.ua/news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/ Kom_slukh/8_skl/74177.html.

Рекомендації слухань «Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення»: схвалені рішенням Комітету ВРУ з питань науки і освіти від 6 липня 2016 р., протокол № 46. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/ Kom_slukh/8_skl/74403.html.

Проект постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls /zweb2/webproc4_1?pf3511=64374.

Наказ МОН України від 28.12.2018 р. № 1477 «Про затвердження примірного переліку та опису предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-ta-opisu-predmetnih-napryamiv-doslidzhen-v-mezhah-specialnosti-081-pravo?fbclid=IwAR3TQKZaNON9XQaekDJclCV_j0Kn_PiVz3IufVauHtO8atyHf7mcNh2Mbvk.

URL:https://www.wipo.int/academy/ru/courses/acad_inst_and_startup_ academies/index.html.

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 р. № 266. URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv.

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151: наказ МОН України від 12.04.2016 р. № 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-16.

###

Dergavna natsionalna programa «Osvita» («Ukraine ХХІ stolittia): zatverdgena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.11.1993 N 896. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Reports on integrating IP into innovation. URL: https://www.wipo.int/ipstrategies/en/index.html.

The Intersection of IP Rights and Innovation Policy-Making — A Literature Review». Prepared by the Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, United Kingdom for the Innovation Policy Section, Department for Transition and Developed Countries of the World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_report_ip_inn.pdf.

Stratehiia stalogo rozvitku «Ukraina – 2020»: shvalena Ukazom Prezidenta Ukrainy vid 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Proekt Проект Stratehii stalogo rozvitku Ukrainy do 2030 roku. URL: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Pro Zili Stalogo rozvitku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.

Navchalniy zentr intelectualnoi vlasnosti ta innovaziynogo pidpriemnitstva. URL: http://www.mipk.kharkiv.edu/index.php?id=781.

Tsibulob P.M. Evolution of the Intellectual Property Specialist Training System in Ukraine: Report at the 17th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Problems of Intellectual Property Specialization, Information Analytical and Innovative Activity in Ukraine", May 17, 2019, Kyiv.

Pro perelik napriamiv ta spetsialnostey, za iakimi zdiysniuetsia pidgotovka fahivziv u vyshchih navchalnih zakladah za vidpovidnimi spezialnostiami: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.05.1997 № 507. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF (втратила чинність).

Informaziia MON Ukrainy, № 34129/1/1-14 від 16.09.2014 р. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/mat_sl/.

Pro zahody shchodo ohorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraine: Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 27.04.2001 р. № 285/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285/2001.

Pro Rekomendazii parlamentskih sluhan «Zahist prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraine: problemy zakonodavchogo zabezpechennia ta pravozastosuvannia». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16.

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Stan ta konzeptualni zasadi pozvitku intelektualnoi vlasnosti v Ukraine. URL: https://rada.gov.ua/fsview/98578.html.

Rekomendazii parlamentskih sluhan «Intelektualna vlasnist v Ukraine. Stan ta konzeptualni zasadi pozvitku». URL: http://kno.rada.gov.ua/ news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/Kom_slukh/8_skl/74177.html

Rekomendazii sluhan «Zakonodavche zabezpechennia rozvitku Nazionalnoi innovatsiynoi sistemy: stan ta chliahy vyrishennia» vid 16.07.2016, pr. N 47. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/Robota_Kom/Parl_Kom_slukh/Kom_slukh/8_skl/74403.html.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls /zweb2/webproc4_1?pf3511=64374

Nakaz MON Ukrainy vid 28.12.2018 р. N 1477. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-ta-opisu-predmetnih-napryamiv-doslidzhen-v-mezhah-specialnosti-081-pravo?fbclid=IwAR3TQKZaNON9XQaekDJclCV_j0Kn_PiVz3IufVauHtO8atyHf7mcNh2Mbvk.

RL:https://www.wipo.int/academy/ru/courses/acad_inst_and_startup_academies/index.html.

Roadmap for Ukraine's integration into the European Research Area (ERA-UA). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf.

Pro zatverdgennia pereliku galuzey znan I spetsialnostey, za iakimi zdiysniuetsia pidgotovka zdobuvachiv vishchoi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.04.2016 N 266. URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv

Nakaz MON Ukrainy vid 12.04.2016 N 419. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0691-16.