ВИНЯТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ З МАЙНОВИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ: БАЛАНС ПРИВАТНОГО І ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200227

Ключові слова:

винятки та обмеження авторських прав, вільне використання творів, баланс інтересів

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань балансу приватного та публічного інтересів через поняття винятків та обмежень з майнових авторських прав. Проаналізовано поняття вільного використання творів, що застосовується у законодавстві України, а також винятки та обмеження з авторських прав, притаманні авторському праву Європейського Союзу. Здійснено характеристику триступеневого тесту Бернської конвенції та його значення для авторського права України та ЄС. Триступеневий тест як один із засобів забезпечення балансу приватного та публічного інтересу в авторському праві може застосовуватися у законотворчій діяльності та в ході вирішення судом
конкретного спору.

Біографія автора

Любов Майданик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доцент кафедри інтелектуальної власності,
кандидат юридичних наук

Посилання

Майданик Л. Р. Принципи авторського права України: поняття, види, система. Право України. 2017. № 11. С. 181−188.

Троцька В. Сутність вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 4. С. 19−28.

Луткова О. Конвенционное регулирование свободного использования произведений в трасграничном коммерческом обороте. URL: https://www.kiaplaw.ru/press-centr/public/konvencionnoe-regulirovanie.html. (останнє відвідування: 14.12.2019).

Угода про асоціацію між Україною та ЄС. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf (останнє відвідування: 14.01.2020).

R. Hilty & S. Nérisson, Balancing Copyright - A Survey of National Approaches, p. 1−78, Springer, 2012; Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-05. Р. 20.

Arnold, Richard and Rosati, Eleonora, Are National Courts the Addressees of the InfoSoc Three-Step Test? (July 6, 2015). (2015) 10(10) Journal of Intellectual Property Law & Practice 741-749 . Available at SSRN: URL: https://ssrn.com/abstract=2627014. (останнє відвідування: 14.01.2020).

E. Rosati Copyright and//2019. С. 148−149.

Проект Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 03.2019 № 10143. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7TR00A.html.

Рішення Європейського суду справедливості по справі C‑435/12. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E7AC1C113FDD0E4C15165CBDAB6E4571?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16878.

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. 2017. С. 161.

Зелена книга щодо розповсюдження аудіовізуальних творів у Європейському Союзі: можливості та виклики у напрямі створення єдиного цифрового ринку. Сайт Європейської комісії. URL: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/single-market-intellectual-property-rights.

Європейський кодекс авторського права. URL: https://www.ivir.nl/copyrightcode/european-copyright-code/.

Jane C. Ginsburg. European Copyright Code –Back to First Principles (with some additional detail). P. 26−27. URL: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID =725114106069104019078070073109077074039034001032090029097069107029094008077031110025033036016025122120037084104119101002110119039072071083031123029002115074097015059075013007106108023097090074111101116086093030103007009075096068006005023029012119086&EXT=pdf.

Рішення Європейського суду справедливості по справі C-516/17 Spiegel Online. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid =216543&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=4742136.

=============

Maidanyk L. R. Pryntsypy avtorskoho prava Ukrainy: poniattia, vydy, systema. Pravo Ukrainy. 2017. № 11. S. 181−188.

Trotska V. Sutnist vilnoho vykorystannia obiektiv avtorskoho prava ta sumizhnykh prav. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2014. № 4. S. 19−28.

Lutkova О. Konventsyonnoe rehulyrovanye svobodnoho yspolzovanyia proyzvedenyi v trashranychnom kommercheskom oborote. URL: https://www.kiaplaw.ru/press-centr/public/konvencionnoe-regulirovanie.html. (ostannie vidviduvannia: 14.12.2019).

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf (ostannie vidviduvannia: 14.01.2020).

R. Hilty & S. Nérisson, Balancing Copyright - A Survey of National Approaches, p. 1−78, Springer, 2012; Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-05. S. 20.

Arnold, Richard and Rosati, Eleonora, Are National Courts the Addressees of the InfoSoc Three-Step Test? (July 6, 2015). (2015) 10(10) Journal of Intellectual Property Law & Practice 741-749 . Available at SSRN: URL: https://ssrn.com/abstract=2627014. (ostannie vidviduvannia: 14.01.2020).

E. Rosati Copyright and//2019. S. 148−149.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro avtorske pravo i sumizhni prava» vid 03.2019 № 10143. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7TR00A.html. 9. Rishennia Yevropeiskoho sudu spravedlyvosti po spravi C‑435/12. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E7AC1C113FDD0E4C15165CBDAB6E4571?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16878.

Kapitsa Iu. M. . Pravo intelektualnoi vlasnosti Yevropeiskoho Soiuzu: formuvannia, instytuty, napriamy rozvytku. 2017. S. 161.

Zelena knyha shchodo rozpovsiudzhennia audiovizualnykh tvoriv u Yevropeiskomu Soiuzi: mozhlyvosti ta vyklyky u napriami stvorennia yedynoho tsyfrovoho rynku. Sait Yevropeiskoi komisii. URL: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/single-market-intellectual-property-rights.

Ievropeiskyi kodeks avtorskoho prava. URL: https://www.ivir.nl/copyrightcode/european-copyright-code/.

Jane C. Ginsburg. European Copyright Code –Back to First Principles (with some additional detail). P. 26−27. URL: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID =725114106069104019078070073109077074039034001032090029097069107029094008077031110025033036016025122120037084104119101002110119039072071083031123029002115074097015059075013007106108023097090074111101116086093030103007009075096068006005023029012119086&EXT=pdf.

Rishennia Yevropeiskoho sudu spravedlyvosti po spravi C-516/17 Spiegel Online. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid =216543&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=4742136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті