ТЕЛЕФОРМАТ ЧИ ТЕЛЕПРОГРАМА?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200250

Ключові слова:

телевізійний формат, телевізійна програма, типи телеформатів, інтелектуальна власність

Анотація

У статті розглянуто природу телеформату. Проаналізовано термін «формат», досліджено, що він поширився в телевізійному середовищі як професійний, робочий термін на початку XXI століття. Розглянуто відмінності телеформату від телепередачі. Виокремлено два основних типи телеформатів. Зроблено висновок, що телеформат — це складний об’єкт телевізійного виробництва, що являє собою сукупність певних елементів, комбінація яких є характерною саме для цього телевізійного продукту та яка надає йому здатності до ідентифікації серед інших однорідних об’єктів.

Біографія автора

Надія Федорова, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

науковий співробітник відділу авторського права

Посилання

Кемарская И. Формат и телесценарий. Журналист. 2009. № 6. С. 40.

Moran A. Television formats in the world; London, New York 2004. Р. 1−8.

Штефан А. Формат телепередачі: сутність, зміст, правова охорона. Теорія і практика інтелектуальної власності. 1(87). 2016. С. 49; 50; 51; 54; 55.

Організаія телевізійного виробництва: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 6.050803 Акустотехніка / В. С. Лазебний, В. М. Бакіко, О. О. Омельянець; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 4,45 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 162 с.

Шаповал Д. «Юрист і Закон» № 46 03.12.1015 рік URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008604.

Комаров С. Неформат телеформата. Менеджер. Кино. 2008. № 1. С. 20−23.

Штефан О.О., Штефан А.С. Авторське право і суміжні права у рекламі. Національна академія правових наук України. НДІ інтелектуальної власності. Київ, 2009. С. 43.

Oren T. Television Formats — A Globat Framework for TV Studies/ Tasha Oren, Sharon Shahaf // Global Television Formats. Understanding Television Across Borders. – London. New York: Routledge Curzon, 2012. P. 1 – 20.

Jensen P. M. Television Format Adaptation in a Trans-national Perspective – an Australian and Danish case study: A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of PhD / Pia Majbritt Jensen; Aarhus University, Denmark. Aarhus, 2007. 327 p. С.14.

Моцный И. Авторское право на ТВ: Чужой против хищника. URL : http://www.gblplaw.ru/news/articles/3351.

The FEAPA Report 2011, Protecting Format Eights, 2011.Ute Klement. Protecting television show formats under copyright law — newdevelopments in common law and civil law countries /European Intellectual Property Review. 76 p.

Воронов А. ТАСС уполномочен отказать: суд отклонил иск режиссёра легендарного сериала к ТВЦ. Коммерсант. 2006, февраль 02. URL: http://www.kommersant.ru/doc/646022.

============

Kemarskaia Y. Format y telestsenaryi. Zhurnalyst. 2009. № 6. S. 40.

Moran A. Television formats in the world; London, New York 2004. R. 1−8.

Anna Shtefan. Format teleperedachi: sutnist, zmist, pravova okhorona. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 1(87). 2016. S. 49; 50; 51; 54; 55.

Orhanizaiia televiziinoho vyrobnytstva: konspekt lektsii [Elektronnyi resurs]: navch. posib. dlia stud. spetsialnosti 6.050803 Akustotekhnika / V. S. Lazebnyi, V. M. Bakiko, O. O. Omelianets; KPI im. Ihoria Sikorskoho. Elektronni tekstovi dani (1 fail: 4,45 Mbait). Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018. 162 s.

Dmytro Shapoval «Iuryst i Zakon» № 46 03.12.1015 rik URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008604.

Komarov S. Neformat teleformata. Menedzher. Kyno. 2008. № 1. S. 20−23.

O. O. Shtefan, A. S. Shtefan. Avtorske pravo i sumizhni prava u reklami. Natsionalna akademiia pravovykh nauk Ukrainy «Naukovo-doslidnyi instytut intelektualnoi vlasnosti». Kyiv, 2009 r. s. 43.

Oren T. Television Formats — A Globat Framework for TV Studies/ Tasha Oren, Sharon Shahaf // Global Television Formats. Understanding Television Across Borders. – London. New York: Routledge Curzon, 2012. P. 1 – 20.

Jensen P. M. Television Format Adaptation in a Trans-national Perspective – an Australian and Danish case study: A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of PhD / Pia Majbritt Jensen; Aarhus University, Denmark. Aarhus, 2007. 327 p. S.14.

Motsnyi Y. Avtorskoe pravo na TV: Chuzhoi protyv khyshchnyka. URL : http://www.gblplaw.ru/news/articles/3351.

The FEAPA Report 2011, Protecting Format Eights, 2011.Ute Klement. Protecting television show formats under copyright law — newdevelopments in common law and civil law countries /European Intellectual Property Review. 76 p.

Voronov A. TASS upolnomochen otkazat: sud otklonyl ysk rezhyssёra lehendarnoho seryala k TVTs. Kommersant. 2006, fevral 02. URL: http://www.kommersant.ru/doc/646022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті