ПРАВОВА ОХОРОНА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ: НОВЕЛИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анатолій Кодинець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-0954-1474
  • Анастасія Сідоренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200251

Ключові слова:

географічні зазначення, правова охорона, Угода про асоціацію з Європейським Союзом, назва місця походження, зазначення походження, право інте- лектуальної власності, конкурентоспроможні продукти

Анотація

У статті розглянуто особливості правової охорони географічних зазначень в Україні. Визначено основні міжнародні та національні нормативно-правові акти, що стосуються цієї сфери. Проаналізовано основні зміни норм національного законодавства у галузі їх правової охорони, які набули чинності з 1 січня 2020 року і стали одним зі шляхів до адаптації актів національного законодавства до права
Європейського Союзу згідно із зобов’язаннями України після підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Визначено проблеми та перспективи охорони прав на географічні зазначення на сучасному етапі.

Біографії авторів

Анатолій Кодинець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

завідувач кафедри інтелектуальної власності, доктор юридичних наук, доцент

Анастасія Сідоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка 2-го курсу магістратури юридичного
факультету, освітньої програми «Інтелектуальна
власність» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Посилання

Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b11.

Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Cт. 503.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. Офіційний вісник України. № 75. 2014. Т. 1. Ст. 2125.

Про охорону прав на географічні зазначення : Закон України від 16.06.1999 р. № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

Відомості державного реєстру України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів (кзпт). URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk.

Відомості з Інформаційно-аналітичного порталу АПК. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/sir-guculska-ovecha-brindzya-otrimav-svidoctvo-pro-reyestraciyu-geografichnogo-zaznachennya.

Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : Монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. 312 с.

Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. Київ, 2014. 19 с.

============

Lisabonska uhoda pro okhoronu naimenuvan mists pokhodzhennia tovariv ta yikh mizhnarodnu reiestratsiiu vid 31 zhovtnia 1958 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b11.

Uhoda pro torhivelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15.04.1994 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 84. Ct. 503.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. № 75. 2014. T. 1. St. 2125.

Pro okhoronu prav na heohrafichni zaznachennia : Zakon Ukrainy vid 16.06.1999 r. № 752-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 32. St. 267.

Vidomosti derzhavnoho reiestru Ukrainy nazv mists pokhodzhennia tovariv i prav na vykorystannia zareiestrovanykh kvalifikovanykh zaznachen pokhodzhennia tovariv (kzpt). URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk.

Vidomosti z Informatsiino-analitychnoho portalu APK. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/news/sir-guculska-ovecha-brindzya-otrimav-svidoctvo-pro-reyestraciyu-geografichnogo-zaznachennya.

Kodynets A. O. Pravo na zasoby indyvidualizatsii uchasnykiv tsyvilnoho oborotu, tovariv i posluh u tsyvilnomu pravi Ukrainy : Monohrafiia. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2007. 312 s.

Kovalchuk O. O. Pravo intelektualnoi vlasnosti na heohrafichne zaznachennia v Ukraini ta krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: tsyvilno-pravovyi aspekt : avtoref. dys. Kyiv, 2014. 19 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті