ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

Автор(и)

  • Костянтин Оверковський Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна https://orcid.org/0000-0001-6226-3699

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200253

Ключові слова:

застава, майнові (виключні) права, промислова власність, звернення стягнення, досудовий спосіб стягнення, виконавче провадження

Анотація

Статтю присвячено особливостям звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави. Проаналізовано спеціальну юридичну літературу і положення чинного законодавства у сфері застави прав промислової власності та процедури звернення стягнення. На підставі проведеного дослідження узагальнено способи звернення стягнення, притаманні заставним правам промислової власності, запропоновано такий позасудовий спосіб стягнення як укладення договору (застереження в договорі) про задоволення вимог заставодержателя. Ураховуючи специфіку майнових прав промислової власності сформовано певні пропозиції з удосконалення стягнення таких прав у процедурі виконавчого провадження. Запропоновано доповнення чинного законодавства у вищевказаній сфері суспільних відносин.

Біографія автора

Костянтин Оверковський, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри цивільного права і процесу, адвокат

Посилання

Коваль І. Ф. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності: монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2013. 640 с.

Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження. Кодинець А. О. Адміністративне право і процес. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 1 (11). 2015. URL : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/422-dohovir-zastavy-maynovykh-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-normatyvne-rehulyuvannya-ta-teoretychne-doslidzhennya-kodynets-a-o (дата звернення 25.12.2019).

Кізлова О. С. Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 211−217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_46 (дата звернення 25.12.2019).

Жарова Е. В. Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации : автореф. ... канд. юрид. наук. Москва, 2010. 30 с.

Трофименко О. О. Цивільно-правові форми звернення стягнення на майнові права інтелектуальної власності боржника та їх правові наслідки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014, № 10-2, том 1. С. 208−209.

Цивільний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40−44. Ст. 356.

Про заставу : Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 47 (24.11.92). Ст. 642.

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 18.11.2003 р. № 1255-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 11 (12.03.2004). Ст. 140.

Система електронних торгів арештованим майном. ДП «СЕТАМ». URL: https://setam.net.ua/search/result?q=майнові+права+на (дата звернення 25.12.2019).

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38 (19.09.2003). Ст. 313.

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти та науки України від 03.08.2001 року № 576. Офіційний вісник України. 2001. № 34 (07.09.2001). Ст. 1615.

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : наказ Міністерства освіти та науки України від 16.07.2001 року № 521. Офіційний вісник України. 2001. № 31 (17.08.2001). Ст. 1438.

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : наказ Міністерства освіти та науки України від 03.08.2001 року № 574. Офіційний вісник України. 2001. № 34 (07.09.2001). Ст. 1613.

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми : наказ Міністерства освіти та науки України від 03.08.2001 року № 577. Офіційний вісник України. 2001. № 34 (07.09.2001). Ст. 1616.

Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5. 736 с. URL: http://leksika.com.ua/11020811/legal/ /styagnennya (дата звернення 25.12.2019).

База даних «Академічний тлумачний словник української мови» / Словник української мови: в 11 томах. Том 9, 1978. С. 812. URL: http://sum.in.ua/s/stjaghnennja (дата звернення 25.12.2019).

Рішення Конституційного суду України від 09.07.2002 року № 15-рп/2002. Офіційний вісник України. 2002. № 28 (26.07.2002). Ст. 1333.

Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30 (22.07.2016). Ст. 542.

Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10. Офіційний вісник України. 2002. № 5 (15.02.2002). Ст. 207.

Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна : наказ Міністерства юстиції України від 07.07.2006 р. № 57/5. Офіційний вісник України. 2006. № 28 (26.07.2006). Ст. 2045.

Оверковський К. В. Щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 35-річчю юридичного факультету (18 травня 2018 р.). Вінниця. ДонНУ імені Василя Стуса. 2018. 139 с.

Мінімальний розмір заробітної плати станом на 01.01.2019 року встановлено згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Відомості Верховної Ради. 2018. № 50. Ст.400.

Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна : наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року № 2831/5. Офіційний вісник України. 2016. № 76 (04.10.2016). Ст. 2558.

Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116. Верховна Рада України. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 (дата звернення 25.12.2019).

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти та науки України від 03.08.2001 року №576. Офіційний вісник України. 2001. № 34 (07.09.2001). Ст. 1615.

Рішення господарського суду м. Києва від 04.07.2013 р. у справі № 910/10538/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32279471 (дата звернення 11.11.2019); постанова Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2013 р. у справі № 910/10538/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33747317 (дата звернення 25.12.2019).

==========

Koval I. F. Hospodarsko-pravove rehuliuvannia vidnosyn u sferi promyslovoi vlasnosti: monohrafiia. Donetsk : Yuho-Vostok, 2013. 640 s.

Dohovir zastavy mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti: normatyvne rehuliuvannia ta teoretychne doslidzhennia. Kodynets A. O. Administratyvne pravo i protses. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. № 1 (11). 2015. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/422-dohovir-zastavy-maynovykh-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-normatyvne-rehulyuvannya-ta-teoretychne-doslidzhennya-kodynets-a-o (data zvernennia 25.12.2019).

Kizlova O. S. Osoblyvosti zastavy mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy. Chasopys tsyvilistyky. 2015. Vyp. 18. S. 211−217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_46 (data zvernennia 25.12.2019).

Zharova E. V. Zaloh yskliuchytelnoho prava na rezultat yntellektualnoi deiatelnosty yly sredstvo yndyvydualyzatsyy : avtoref. ... kand. yuryd. nauk. Moskva, 2010. 30 s.

Trofymenko O. O. Tsyvilno-pravovi formy zvernennia stiahnennia na mainovi prava intelektualnoi vlasnosti borzhnyka ta yikh pravovi naslidky. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. 2014, № 10-2, tom 1. S. 208−209.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16 sichnia 2003 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40−44. St. 356.

Pro zastavu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2654-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 47 (24.11.92). St. 642.

Pro zabezpechennia vymoh kredytoriv ta reiestratsiiu obtiazhen : Zakon Ukrainy vid 18.11.2003 r. № 1255-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 11 (12.03.2004). St. 140.

Systema elektronnykh torhiv areshtovanym mainom. DP «SETAM». URL: https://setam.net.ua/search/result?q=mainovi+prava+na (data zvernennia 25.12.2019).

Pro ipoteku: Zakon Ukrainy vid 05.06.2003 r. № 898-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 38 (19.09.2003). St. 313.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na znak dlia tovariv i posluh ta vydachu litsenzii na vykorystannia znaka (mizhnarodnoho znaka) dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 03.08.2001 roku № 576. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34 (07.09.2001). St. 1615.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na vynakhid (korysnu model) ta vydachu litsenzii na vykorystannia vynakhodu (korysnoi modeli): nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 16.07.2001 roku № 521. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 31 (17.08.2001). St. 1438.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na promyslovyi zrazok ta vydachu litsenzii na vykorystannia promyslovoho zrazka : nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 03.08.2001 roku № 574. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34 (07.09.2001). St. 1613.

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na topohrafiiu intehralnoi mikroskhemy ta vydachu litsenzii na vykorystannia topohrafii intehralnoi mikroskhemy : nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 03.08.2001 roku № 577. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34 (07.09.2001). St. 1616.

Yurydychna entsyklopediia : u 6 t. / red. kol. Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana, 2003. T. 5. 736 s. URL: http://leksika.com.ua/11020811/legal/ /styagnennya (data zvernennia 25.12.2019).

Baza danykh «Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy» / Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. Tom 9, 1978. S. 812. URL: http://sum.in.ua/s/stjaghnennja (data zvernennia 25.12.2019).

Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 09.07.2002 roku № 15-rp/2002. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 28 (26.07.2002). St. 1333.

Pro vykonavche provadzhennia : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1404-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 30 (22.07.2016). St. 542.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr svidotstv Ukrainy na znaky dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 10.01.2002 r. № 10. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 5 (15.02.2002). St. 207.

Pro vyznachennia reiestratoriv Derzhavnoho reiestru obtiazhen rukhomoho maina : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 07.07.2006 r. № 57/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006. № 28 (26.07.2006). St. 2045.

Overkovskyi K. V. Shchodo otsinky mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti. Yurydychna nauka i osvita u suchasnykh umovakh: stan i perspektyvy rozvytku : Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 35-richchiu yurydychnoho fakultetu (18 travnia 2018 r.). Vinnytsia. DonNU imeni Vasylia Stusa. 2018. 139 s.

Minimalnyi rozmir zarobitnoi platy stanom na 01.01.2019 roku vstanovleno zghidno iz Zakonom Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik». Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2018. № 50. St.400.

Pro zatverdzhennia Poriadku realizatsii areshtovanoho maina : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 29.09.2016 roku № 2831/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2016. № 76 (04.10.2016). St. 2558.

Pro zatverdzhennia Pravyl skladannia i podannia zaiavky na vydachu svidotstva Ukrainy na znak dlia tovariv i posluh : nakaz Derzhavnoho patentnoho vidomstva Ukrainy vid 28 lypnia 1995 roku №116. Verkhovna Rada Ukrainy. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 (data zvernennia 25.12.2019).

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na znak dlia tovariv i posluh ta vydachu litsenzii na vykorystannia znaka (mizhnarodnoho znaka) dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy vid 03.08.2001 roku №576. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34 (07.09.2001). St. 1615.

Rishennia hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 04.07.2013 r. u spravi № 910/10538/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32279471 (data zvernennia 11.11.2019); postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 25.09.2013 r. u spravi № 910/10538/13. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33747317 (data zvernennia 25.12.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті