ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІД ВПЛИВОМ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЦІЛЬОВОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ СИНАПСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200256

Ключові слова:

теорія безпекознавства, національна безпека, внутрішні та зовніш- ні джерела загроз, засади нейтралізації, сфера інтелектуальної власності, синапс

Анотація

У статті узагальнюються теоретичні питання сутності, трактування, висвітлення ознак, структури та чинників національної безпеки як системного поняття. Розглядається національний інтерес держави до національної безпеки як визначальне джерело формування стратегічної мети, стратегічних завдань, обʼєкта спрямувань і напрямів розвитку нації. Акцентується увага на тому, що інтелектуальна та інноваційна безпека, науково-технічна безпека, а також нейтралізація внутрішніх та зовнішніх джерел загроз національній безпеці розглядаються як самостійні складові елементи структури національної безпеки і як такі, що пронизують інші елементи структури за принципом дифузії залежно від наявних завдань. Зазначено, що нейтралізація внутрішніх джерел загроз і захисту від зовнішніх загроз неможлива без участі держави як самостійної інституції, яка проводить системну цільову політику та реалізує її у вигляді організаційного механізму сприяння нейтралізації загроз, посилаючи дієвий імпульс значимості проведення відповідних організаційних заходів з обовʼязковою
зворотною інформацією досягнутого результату. Саме тут прослідковується синапс у вигляді зʼєднання зі структурою національної безпеки шляхом надання сигналів до певних керівних центрів творчої та винахідницької діяльності з передаванням зво-
ротного сигналу певному центру сприйняття цільових завдань національної безпеки на різні щаблі ієрархії державного управління, що є головною умовою нейтралізації внутрішніх та зовнішніх джерел загроз національній безпеці. Тут досягається встановлення нейронної функції (проведення сигналів) за аналогією в системі управління на мікро-, мезо- та макрорівнях реальної економіки та національної правої системи інтелектуальної власності, повʼязаної з цільовим завданнями національної безпеки.
Розглядається вплив сфери інтелектуальної власності на розвиток теорії національної безпеки в напрямі двох взаємопов’язаних видів національної безпеки — внутрішню та зовнішню, які мають свої особливості.

Біографія автора

Олександр Бутнік-Сіверський, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

головний науковий співробітник економіко-правового відділу, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Гоббс Т. Левиафан [текст]. Москва : Мысль, 2001. 478 с.

Національна безпека України. URL: https://pidruchniki.com/ 10310208/politologiya/natsionalna_ bezpeka_ ukrayini.

Акімова Л. М. Теоретичні основи державного управління розвитком національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2015. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z =1210.

Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. Москва : ИГ «Прогресс» — «Литера», 1993. 458 с.

Lippmann W. Public opinion. N.Y., 1922. 427 p.

Глазов О. В. Національна безпека: сутність, ознаки, концепція та геополітичні чинники. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. 2011. Т. 155, Вип. 143. С. 42−46. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npchdupol_2011_155_143_10.

Ліпкан В. А. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях / Ліпкан В. А., Ліпкан О. С., Яковенко О. О. Київ : Текст, 2006. 256 с.

Кондратьєв Я. Ю. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду / Я. Ю. Кондратьєв, В. А. Ліпкан. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 20 с.

Бутнік-Сіверський О. Принципи формування національної безпеки України з огляду прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку. Теорія і практика інтелектуальної власності, № 3 (101), 2018, С. 70–83.

Турченко О. Г. Щодо ідентифікації категорій «інтерес» та «національний інтерес» як об’єктів забезпечення безпеки. 2013 р. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64.

Шахов Валерій, Мадіссон Вадим. Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України. Вісник Національної академії державного управління. С. 44−56. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/ 2013/11/2013-2-8.pdf.

Національна та міжнародна безпека: сутність, типологія, пріоритети. URL: https://uaforeignaffairs. com/ ua/ekspertna-dumka/bezpeka/natsionalna-ta-mizhnarodna-bezpeka-sutnist-typologiya-priorytety/.

Griffiths M. , O’Callaghan T. International Relations: The Key Concepts. L. N. Y: Routledge, 2003. 399 p.

Стрельбицький М. П. Державність та національна безпека України. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. Ч. 2. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. С. 17−39.

Енергетична безпека. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80% D0% B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0% B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.

Запорожець Т. В. Безпека особистості в умовах глобалізації: проблеми та шляхи вирішення. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zaporochec. pdf.

Синапс. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URL: https:// uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81.

Андрощук Г. О., Кваша Т. К. Патентний ландшафт як інструмент прогнозування світових технологічних трендів: сфера озброєння та військової техніки. Наука, технології, інновації, № 4. 2019, С. 28–40.

Адамчук О. В. Загальний аналіз різних аспектів національної безпеки України як поняття в сучасних наукових дослідженнях. Зовнішня політика та національна безпека / О. В. Адамчук, О. М. Дмитренко, С. В. Салюк. Теорія та практика державного управління. 4(63) 2018. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-4/doc/5/5_1.pdf.

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/442-2018-%D1%80.

==========

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Hobbs T. Levyafan [tekst]. Moskva : Mыsl, 2001. 478 s.

Natsionalna bezpeka Ukrainy. URL: https://pidruchniki.com/ 10310208/politologiya/natsionalna_ bezpeka_ ukrayini.

Akimova L. M. Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom natsionalnoi bezpeky. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok № 5, 2015. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z =1210.

Federalyst. Polytycheskye эsse A. Hamyltona, Dzh. Mэdysona y Dzh. Dzheia. Moskva : YH «Prohress» — «Lytera», 1993. 458 s.

Lippmann W. Public opinion. N.Y., 1922. 427 p.

Hlazov O. V. Natsionalna bezpeka: sutnist, oznaky, kontseptsiia ta heopolitychni chynnyky. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser. : Politolohiia. 2011. T. 155, Vyp. 143. S. 42−46. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Npchdupol_2011_155_143_10.

Lipkan V. A. Natsionalna i mizhnarodna bezpeka v vyznachenniakh ta poniattiakh / Lipkan V. A., Lipkan O. S., Yakovenko O. O. Kyiv : Tekst, 2006. 256 s.

Kondratiev Ya. Yu. Kontseptsiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoretyko-pravovi aspekty zarubizhnoho dosvidu / Ya. Yu. Kondratiev, V. A. Lipkan. Kyiv : Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2003. 20 s.

Butnik-Siverskyi O. Pryntsypy formuvannia natsionalnoi bezpeky Ukrainy z ohliadu prav intelektualnoi vlasnosti: teoretychnyi zriz rozvytku. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, № 3 (101), 2018, S. 70–83.

Turchenko O. H. Shchodo identyfikatsii katehorii «interes» ta «natsionalnyi interes» yak obiektiv zabezpechennia bezpeky. 2013 r. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64.

Shakhov Valerii, Madisson Vadym. Natsionalnyi interes i natsionalna bezpeka v heostratehii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia. S. 44−56. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/ 2013/11/2013-2-8.pdf.

Natsionalna ta mizhnarodna bezpeka: sutnist, typolohiia, priorytety. URL: https://uaforeignaffairs. com/ ua/ekspertna-dumka/bezpeka/natsionalna-ta-mizhnarodna-bezpeka-sutnist-typologiya-priorytety/.

Griffiths M. , OCallaghan T. International Relations: The Key Concepts. L. N. Y: Routledge, 2003. – 399 p.

Strelbytskyi M. P. Derzhavnist ta natsionalna bezpeka Ukrainy. Derzhavna vykonavcha vlada v Ukraini: formuvannia ta funktsionuvannia. Ch. 2. Kyiv : Vyd-vo UADU, 2000. S. 17−39.

Enerhetychna bezpeka. Material z Vikipedii — vilnoi entsyklopedii. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80% D0% B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0% B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.

Zaporozhets T. V. Bezpeka osobystosti v umovakh hlobalizatsii: problemy ta shliakhy vyrishennia. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Zaporochec. pdf.

Synaps. Material z Vikipedii — vilnoi entsyklopedii. URL: https:// uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81.

Androshchuk H. O., Kvasha T. K. Patentnyi landshaft yak instrument prohnozuvannia svitovykh tekhnolohichnykh trendiv: sfera ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky. Nauka, tekhnolohii, innovatsii, № 4. 2019, S. 28–40.

Adamchuk O. V. Zahalnyi analiz riznykh aspektiv natsionalnoi bezpeky Ukrainy yak poniattia v suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh. Zovnishnia polityka ta natsionalna bezpeka / O. V. Adamchuk, O. M. Dmytrenko, S. V. Saliuk. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 4(63) 2018. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-4/doc/5/5_1.pdf.

Stratehiia rozvytku oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrainy na period do 2028 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 chervnia 2018 r. № 442-r. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/442-2018-%D1%80.

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті