ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Христина Іваницька Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200261

Ключові слова:

інновація, кластер, інноваційна інфраструктура, правове регулювання

Анотація

В статті здійснено огляд нормативно-правової бази, на основі якої здійснюється створення та функціонування інноваційних кластерів як об’єднання об’єктів інноваційної інфраструктури України. Під час викладу матеріалу здійснюється узагальнений огляд законодавчих актів, що уможливлюють ефективне функціонування інноваційних кластерів, здійснюється їх класифікація за цільовим призначенням у контексті нормативно-правового регулювання досліджуваного об’єкта. Висвітлюються недоліки нормативно-правової бази функціонування інноваційної інфраструктури. Формуються пропозиції щодо потенційних шляхів вдосконалення її положень.

Біографія автора

Христина Іваницька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка магістратури кафедри інтелектуальної власності 

Посилання

Анисова Н. Модель кластера. Эксперт Урал. 2013. № 38 (571). URL: http://expert.ru/ural/2013/38/model-klastera.

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22 ст.144.

Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты. Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых: Сб. науч. тр. / Под ред. В. Е. Селиверстова, В. М. Марковой, Е. С. Гвоздевой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. Разд. 1. С. 104.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України. 2003. № 3(28.03.2003). ст.93.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page. 24.09.2012 р.

Василенко В. О. Теорія та практика розробки управлінських рішень : [навч. пос.] / В. О. Василенко. К. : ЦУЛ, 2002. 420 с.

Burgelman R. A. Maidigue M. A. Strategic Management of Technology and Innovation. Homewood, Illinois. IRWIN, 2004.

Devlin G., Bleackley M. Strategic Alliances — Guidelines for Success. Long Range Planning. 1988. Vol. 21, № 5. P. 18−23.

Dussauge P., Garrette B., Mitchell W. Learning from Competing Partners: Outcomes and Durations of Scale and link Alliances in Europe, North America and Asia. Strategic Management Journal. 2000. Vol. 21, № 2. P. 99−103.

Feldman V. P., Audretsch D. B. Innovation in Cities: Science based Diversity. Specialization and Localized Competition—European Economic Review. 1999. № 43. P. 409−429.

==========

Anysova N. Model klaster. Ekspert Ural. 2013. № 38 (571). URL: http://expert.ru/ural/2013/38/model-klastera.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. st. 144.

Markov L. S. Ekonomycheskye klastery: poniatyia y kharakternye cherty. Aktualnye problemy sotsyalno-ekonomycheskoho razvytyia: vyhliad molodykh uchenykh: Sb. nauch. tr. / Pod red. V. E. Selyverstova, V. M. Markovoi, E. S. Hvozdevoi. Novosybyrsk: YEOPP SO RAN, 2005. Razd. 1. S. 104.

Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy //Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 3(28.03.2003). st. 93.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page. 24.09.2012.

Vasylenko V. O. Teoriia ta praktyka rozrobky upravlinskykh rishen : [navch. pos.] / V. O. Vasylenko. K. : TsUL, 2002. 420 s.

Burgelman R. A. Maidigue M. A. Strategic Management of Technology and Innovation. Homewood, Illinois. IRWIN, 2004.

Devlin G., Bleackley M. Strategic Alliances — Guidelines for Success, Long Range Planning. 1988. Vol. 21, № 5. P. 18−23.

Dussauge P., Garrette B., Mitchell W. Learning from Competing Partners: Outcomes and Durations of Scale and link Alliances in Europe, North America and Asia. Strategic Management Journal. 2000. Vol. 21, № 2. P. 99−103.

Feldman V. P., Audretsch D. B. Innovation in Cities: Science based Diversity. Specialization and Localized Competition—European Economic Review. 1999. № 43. P. 409−429.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті