ОБ’ЄКТНИЙ СКЛАД БАЗИ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200262

Ключові слова:

база даних, Державний земельний кадастр, Державний кордон, земельна ділянка, об’єкти бази даних, система обліку, геоінформаційна система, адмі- ністративно-територіальні одиниці, кадастровий облік, відомості про землі

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню правової сутності поняття «об’єкти бази даних Державного земельного кадастру» та відмежування його від терміну «об’єкти Державного земельного кадастру». Автором з’ясовується структура об’єктів бази даних Державного земельного кадастру, а також здійснюються спроби оптимізувати розуміння цієї структури для юридичного теоретичного та практичного розуміння. Окрема увага приділяється здійсненню критичного аналізу структурних елементів об’єктів бази даних Державного земельного кадастру.

Біографія автора

Андрій Петренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

керівник відділу видавничого та методичного забезпечення
навчального процесу юридичного факультету

Посилання

Мартин А. Г. Проблеми державного земельного кадастру в Україні. Землеустрій і кадастр. 2011. № 3. С. 33–50.

Александров А. А. Администрирование баз данных: учеб. пособ. / под ред. М. Ю. Монахова. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2003. Кн. 3. 92 с.

Санькова Т. А. СУБД Microsoft Access для начинающих: учеб.-метод. пособ. Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. 68 с.

Єфіменко М. Ю. База даних як об’єкт інформаційних правовідносин. Право і безпека. 2015. № 4(59). С. 27–31.

Дмитрук В. І. Питання делімітації та демаркації сухопутної частини українсько-російського державного кордону в нормативно-правовій базі України. Регіональна історія України. 2017. Вип. 11. С. 197–204.

Мякота О. В. Міжнародно-правовий статус державних кордонів України: автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Харків, 2015. 21 с.

Федорова А. Ю. Проблемні питання реалізації принципів ведення державного земельного кадастру. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 1. С. 126–128.

Пономарьова Я. О. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: проблеми та перспективи розвитку. Форум права. 2009. № 1. С. 445–449.

==========

Martyn A. H. Problemy derzhavnoho zemelnoho kadastru v Ukraini. Zemleustrii i kadastr. 2011. № 3. S. 33–50.

Aleksandrov A. A. Admynystryrovanye baz dannыkh: ucheb. posob. / pod red. M. Iu. Monakhova. Vladymyr: Yzd-vo Vladym. hos. un-ta, 2003. Kn. 3. 92 s.

Sankova T. A. SUBD Microsoft Access dlia nachynaiushchykh: ucheb.-metod. posob. Omsk: Yzd-vo SybADY, 2003. 68 s.

Yefimenko M. Iu. Baza danykh yak obiekt informatsiinykh pravovidnosyn. Pravo i bezpeka. 2015. № 4(59). S. 27–31.

Dmytruk V. I. Pytannia delimitatsii ta demarkatsii sukhoputnoi chastyny ukrainsko-rosiiskoho derzhavnoho kordonu v normatyvno-pravovii bazi Ukrainy. Rehionalna istoriia Ukrainy. 2017. Vyp. 11. S. 197–204.

Miakota O. V. Mizhnarodno-pravovyi status derzhavnykh kordoniv Ukrainy: avtoreferat dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Kharkiv, 2015. 21 s.

Fedorova A. Iu. Problemni pytannia realizatsii pryntsypiv vedennia derzhavnoho zemelnoho kadastr. Porivnialno-analitychne pravo. 2017. № 1. S. 126–128.

Ponomarova Ya. O. Derzhavna reiestratsiia rechovykh prav na nerukhome maino ta yikh obmezhen: problemy ta perspektyvy rozvytku. Forum prava. 2009. № 1. S. 445–449.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті