ВИНЯТКИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/32020.214635

Ключові слова:

винятки з авторського права, обмеження прав авторів, вільне використання творів, доктрина «fair dealing»

Анотація

У статті здійснено аналіз та узагальнення норм Закону Великої Британії «Про авторське право, зразки та патенти» (The Copyright, Designs and Patents Act), що стосуються винятків з авторського права. Визначено основні характеристики доктрини «fair dealing».
Здійснено порівняння з положеннями про вільне використання творів, визначеними в Законі України «Про авторське право і суміжні права». Описано відмінності між доктринами «fair dealing» та «вільного використання творів». Детально досліджено ті винятки з авторського права, визначені в Законі Великої Британії, які в законі України відсутні.
Розглянуто умови, за дотримання яких використання творів особою не вважатиметься порушенням авторського права. Надано пропозиції з удосконалення національного законодавства, з урахуванням результатів проведеного дослідження. 

Біографія автора

Валентина Троцька, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

завідувачка сектору суміжних прав відділу
авторського права і суміжних прав

Посилання

The Copyright, Designs and Patents Act 1988. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb229en.pdf$ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/772818/copyright-designs-and-patents-act-1988.pdf.

Про авторське право і суміжні права : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64.

Ситдикова Р., Старостина Е. Исключение из авторских прав на пародии и карикатуры по законодательству Великобритании. URL: http://iii.ua/ru/fund/avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-2015-no-7.

Пoлiщук Р. Прoблeми захисту автoрськoгo права в бiблioтeчнoму обслуговуванні. Вiсник Книжкoвoї палати. 2010. № 3. С. 35–38.

Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/ShowResults.jsp?lang=ru&treaty_id=843.

UK Exceptions to copyright. URL: https://naomikorn.com/2016/10/23/uk-exceptions-to-copyright.

====================

The Copyright, Designs and Patents Act 1988. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gb/gb229en.pdf$ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/772818/copyright-designs-and-patents-act-1988.pdf.

Zakon Ukrainy «Pro avtorske pravo i sumizhni prava». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1994, № 13, st. 64.

Sytdykova R., Starostyna E. Іskliuchenye yz avtorskykh prav na parodyy і karykaturі po zakonodatelstvu Velykobrytanyy. URL: http://iii.ua/ru/fund/avtorskoe-pravo-i-smezhnye-prava-2015-no-7.

Polishchuk R. Problemy zakhystu avtorskoho prava v bibliotechnomu obsluhovuvanni // Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2010. No 3. S. 35–38.

Dohovorі, admynystratyvnіe funktsіy kotorіkh vіpolniaet VOYS. URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/ShowResults.jsp?lang=ru&treaty_id=843.

UK Exceptions to copyright URL: https://naomikorn.com/2016/10/23/uk-exceptions-to-copyright.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті