ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У ДАВНЬОРУСЬКУ ДОБУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/32020.216582

Ключові слова:

суд, суддівський корпус, інститут влади і правосуддя, додержавний, державницький та церковний етапи

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності судочинства у період давньоруської державності. Досліджено порядок визначення правил формування суддівського корпусу в ту добу. Виявлено та досліджено коло історичних обставин, що вплинули на сучасну систему національного правосуддя. Проаналізовано етапи формування суддівського корпусу та вплив таких процесів на українську державність,
зокрема, досліджено додержавний (общинний), державницький та церковний етапи формування суддівського корпусу.

Біографія автора

Інна Коваленко, Академія адвокатури України

аспірантка, помічник судді Верховного Суду України

Посилання

Скляренко В. Г. Етимологічні розвідки. 11 [Текст]. Мовознавство. 2011. № 5. С. 3–7.

Історія України: підручник. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-9913.html.

Формування органів державного управління формуванням суддівського корпусу. URL: http://www.vru.gov.ua/Docs/a110110.pdf.

Иеринг Р. Борьба за право. Москва : Феникс, 1991. 64 с.

Прилуцький С. В. Суд як фундаментальний соціально-правовий феномен (зародження, еволюція, сучасність). ScienceRise. Juridical Science. 2017. № 2. С. 37−44.

Морган Г. Л. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации [Текст]. Ленинград : Изд. Ин-та народов севера ЦИК СССР, 1935. С. 46–47.

Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку [Текст]. Матеріали ХХV Міжнародної історико-правової конференції. Ч. 1. Київ ; Сімферополь: СМД, 2011. С. 142–143.

Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / за ред. Книша Ю. Українська Вільна Академія Наук в Канаді. Торонто : Вінніпег, 1993. 453 с.

Статути церковні. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe.Statuty_tserkovni.

========================

Skliarenko V. H. Etymolohichni rozvidky. 11 [Tekst]. Movoznavstvo. 2011. № 5. S. 3–7.

Istoriia Ukrainy: pidruchnyk. URL: http://politics.ellib.org.ua/pages-9913.html.

Formuvannia orhaniv derzhavnoho upravlinnia formuvanniam suddivskoho korpusu. URL: http://www.vru.gov.ua/Docs/a110110.pdf.

Yerynh R. Borba za pravo. Moskva : Fenyks, 1991. 64 s.

Prylutskyi S. V. Sud yak fundamentalnyi sotsialno-pravovyi fenomen (zarodzhennia, evoliutsiia, suchasnist). ScienceRise. Juridical Science. 2017. № 2. S. 37−44.

Morhan H. L. Drevnee obshchestvo yly yssledovanye lynyi chelovecheskoho prohressa ot dykosty cherez varvarstvo k tsyvylyzatsyy [Tekst]. Lenynhrad : Yzd. Yn-ta narodov severa TsYK SSSR, 1935. S. 46–47.

Sudova vlada v Ukraini i sviti: istoriia, suchasnist, perspektyvy rozvytku [Tekst]. Materialy KhKhV Mizhnarodnoi istoryko-pravovoi konferentsii. Ch. 1. Kyiv ; Simferopol: SMD, 2011. S. 142–143.

Biletskyi L. Ruska pravda y istoriia yii tekstu / za red. Knysha Yu. Ukrainska Vilna Akademiia Nauk v Kanadi. Toronto : Vinnipeh, 1993. 453 s.

Statuty tserkovni. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe.Statuty_tserkovni.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Номер

Розділ

Статті