DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216936

ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ США «WORK MADE FOR HIRE» У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Олександр Довбиш

Анотація


Стаття присвячена дослідженню доктрини твору, зробленого на замовлення відповідно до правопорядку США. Висвітлено передумови формування, поняття, зміст доктрини «work made for hire», основні елементи та можливість застосування щодо ОПІВ у сфері ІКТ. Окрім цього, досліджено взаємозв’язок доктрини зі сферою інформаційно-комунікаційних технологій, з цією метою розглянуто кілька дійсних судових рішень США.
Особливу увагу приділено порівнянню американської доктрини «work made for hire» з нормами українського законодавства, які регулюють аналогічні правовідносини в галузі права інтелектуальної власності. Проведено порівняння правового статусу автора і замовника в українському законодавстві та міжнародних договорах, ратифікованих
Україною. Після дослідження рішень Верховного Суду України зроблено припущення щодо можливих перспектив розвитку судової практики, пов’язаної з розподілом права між автором і замовником на комп’ютерні програми як об’єкт авторсько-правових відносин. Автор дійшов висновку, що доктрина «work made for hire» суперечить імперативним нормам українського законодавства, а її застосування в договорах є нікчемним.


Ключові слова


твір, зроблений на замовлення; комп’ютерна програма; авторське право; захист авторських прав; інформаційно-комунікаційні технології, інтелектуальна власність

Повний текст:

PDF

Посилання


Peter K.Y. Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age, Volume 1 Greenwood Publishing Group, 2007. 481 p. URL:https://books.google.com.ua/books?id=bnW8ypT9_pIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Catherine F. The Origins of the Work-for-Hire Doctrine Loyola-Lа Public Law Research Paper No. 2001-21. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1715&context=faculty_scholarship.

Patterson R. Lindenberg S. The nature of copyright: a law of users' rights. URL: https://books.google.com.ua/books?id=fC8N7iFf0RMC&lpg= PA86&dq=%22work%20for%20hire%22%20nature&pg=PA86#v=onepage&q=%22work%20for%20hire%22%20nature&f=false.

Бернська конвенція про охорону художніх та літературних творів. Офіційний вісник України, 2007. 18.10.2007, № 75. С. 173. Стаття 2809, код акта 41116/2007.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.

Sutherland Asbill & Brennan LLP 2004 Analysis of International Work-for-Hire Law2004 Sutherland Asbill & Brennan LLP. URL: https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf.

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. №№ 40-44. Ст. 356 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності. Офіційний вісник України. 2010. 12.11.2010. № 84. С. 503. Стаття 2989, код акта 53260/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

United States Code, Title 17 COPYRIGHTS. URL: https://www.copyright.gov/title17/.

Judgment of the United States District Court S.D. of Texas, 27 March 2014, Patrick Scott Breadmore v. James Jacobson, Case № 4:13-CV-361. URL: https://casetext.com/case/breadmore-v-jacobson.

Judgment of the United States District Court S.D. of New York, 9 August 2004, Logicom Inclusive, Inc. v. W.P. Stewart Co. Case № 04 Civ 0604 (CSH). URL: https://casetext.com/case/logicom-inclusive?PHONE_NUMBER_GROUP=C&sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false.

Judgment of the United States District Court N.D. Illinois, 29 March 2001, IXL INC., v. ADOUTLET.COM, INC. Case No. 01 C 0763. URL: https://casetext.com/case/ixl-inc-v-adoutletcom.

Штефан А. Авторське право і суміжні права, особливості правової охорони, здійснення захисту : монографія. Київ : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Інтерсервіс, 2017. 150 с. ISBN 978-617-696-626-5. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/Monogr.avtor.%20pravo%20i%20sumiz.%20prava.pdf.

Про авторське право і суміжні права : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст.64 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року № 5. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 6. С. 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: [Угоду ратифіковано із заявою Законом №1678-VII від 16.09.2014]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Постанова Верховного Суду України від 4 липня 2019 року у справі за № 910/4947/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82858256.

Постанова Верховного Суду України від 29 травня 2019 року у справі за № 910/8180/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82157745.

Про міжнародне приватне право : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 32. Ст. 422 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.

==========================

Peter K.Y. Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age, Volume 1 Greenwood Publishing Group, 2007. 481 p. URL:https://books.google.com.ua/books?id=bnW8ypT9_pIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Catherine F. The Origins of the Work-for-Hire Doctrine Loyola-La Public Law Research Paper No. 2001-21. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1715&context=faculty_scholarship.

Patterson R. Lindenberg S. The nature of copyright: a law of users rights. URL: https://books.google.com.ua/books?id=fC8N7iFf0RMC&lpg=PA86&dq=%22work%20for%20hire%22%20nature&pg=PA86#v=onepage&q=%22work%20for%20hire%22%20nature&f=false.

Bernska konventsiia pro okhoronu khudozhnikh ta literaturnykh tvoriv. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2007. 18.10.2007, № 75. S. 173. Stattia 2809, kod akta 41116/2007.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text

Sutherland Asbill & Brennan LLP 2004 Analysis of International Work-for-Hire Law2004 Sutherland Asbill & Brennan LLP. URL: https://us.eversheds-sutherland.com/portalresource/lookup/poid/Z1tOl9NPluKPtDNIqLMRV56Pab6TfzcRXncKbDtRr9tObDdEuS3Dr0!/fileUpload.name=/WorkforHireLaws.pdf.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003. №№ 40-44. St. 356 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro avtorske pravo, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

Uhoda pro torhivelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. 12.11.2010. № 84. S. 503. Stattia 2989, kod akta 53260/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

United States Code, Title 17 COPYRIGHTS. URL: https://www.copyright.gov/title17/.

Judgment of the United States District Court S.D. of Texas, 27 March 2014, Patrick Scott Breadmore v. James Jacobson, Case № 4:13-CV-361. URL: https://casetext.com/case/breadmore-v-jacobson.

Judgment of the United States District Court S.D. of New York, 9 August 2004, Logicom Inclusive, Inc. v. W.P. Stewart Co. Case № 04 Civ 0604 (CSH). URL: https://casetext.com/case/logicom-inclusive?PHONE_NUMBER_GROUP =C&sort=relevance&type=case&tab=keyword&jxs=&resultsNav=false.

Judgment of the United States District Court N.D. Illinois, 29 March 2001, IXL INC., v. ADOUTLET.COM, INC. Case No. 01 C 0763. URL: https://casetext.com/case/ixl-inc-v-adoutletcom.

Shtefan A. Avtorske pravo i sumizhni prava, osoblyvosti pravovoi okhorony, zdiisnennia zakhystu : monohrafiia. Kyiv : NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy; Interservis, 2017. 150 s. ISBN 978-617-696-626-5. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/Monogr.avtor.%20pravo%20i%20sumiz.%20prava.pdf.

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukraïny. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 13. St.64 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukraïny vid 4 chervnia 2010 roku № 5. Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy. 2010. № 6. S. 4. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text.

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: [Uhodu ratyfikovano iz zaiavoiu Zakonom №1678-VII vid 16.09.2014]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 4 lypnia 2019 roku u spravi za № 910/4947/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82858256.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 29 travnia 2019 roku u spravi za № 910/8180/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82157745.

Pro mizhnarodne pryvatne pravo : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2005. № 32. St. 422 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text.