ПАТЕНТУВАННЯ СЕКРЕТНИХ ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216939

Ключові слова:

секретні винаходи та корисні моделі, патент, національні інтереси

Анотація

У статті досліджено питання правової охорони секретних винаходів і корисних моделей у контексті захисту національних інтересів України. Проаналізовано національну процедуру набуття майнових прав на винаходи і корисні моделі. На основі порівняння механізму правової охорони прав інтелектуальної власності на відкриті та секретні технічні рішення висвітлено особливості набуття майнових прав на секретні винаходи (корисні моделі) та їх реалізацію. Окреслено деякі аспекти кримінальної відповідальності за незаконне використання прав на запатентовані секретні розробки.

Біографії авторів

Михайло Вербенський, Державний науково-дослідний інститут МВС України

директор, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

 

Світлана Филь, Державний науково-дослідний інститут МВС України

старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, кандидат юридичних наук

Посилання

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. 422 с. Ст. 93.

Кириченко Т. С. Захист патентного права на основі формули винаходу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2005. 18 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 459–470.

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22. Офіційний вісник України. 2001. № 9. 382 с. Ст. 386.

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2001 р. № 739. Офіційний вісник України. 2001. № 47. 314 с. Ст. 2125.

Работягова Л. І. Патент як форма правової охорони секретних винаходів. Інтелектуальний капітал. 2005. № 5. С. 39–47.

Промислова власність у цифрах. Показники діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» за 2017 рік. К., 2018. 72 с.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1756 і від 23 грудня 2004 року № 1716 : постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 496. Офіційний вісник України. 2019. № 49. С. 33. Ст. 1666.

Показники надходження та розгляду заявок і реєстрації охоронних документів за І квартал 2020 року. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/q1-2020 (дата звернення: 11.06.2020).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. Ст. 434.

==========================

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3687-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 32.

Pro derzhavnu taiemnytsiu : Zakon Ukrainy vid 21 sichnia 1994 r. № 3855-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 16. 422 s. St. 93.

Kyrychenko T. S. Zakhyst patentnoho prava na osnovi formuly vynakhodu : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv, 2005. 18 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40–44. St. 459–470.

Pro zatverdzhennia Pravyl skladannia i podannia zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 22 sichnia 2001 r. № 22. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 9. 382 s. St. 386.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr patentiv i deklaratsiinykh patentiv Ukrainy na sekretni vynakhody: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 14 lystopada 2001 r. № 739. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 47. 314 s. St. 2125.

Rabotiahova L. I. Patent yak forma pravovoi okhorony sekretnykh vynakhodiv. Intelektualnyi kapital. 2005. № 5. S. 39–47.

Promyslova vlasnist u tsyfrakh. Pokaznyky diialnosti Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy ta Derzhavnoho pidpryiemstva «Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti» za 2017 rik. K., 2018. 72 s.

Pro vnesennia zmin do postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2001 roku № 1756 i vid 23 hrudnia 2004 roku № 1716 : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 chervnia 2019 r. № 496. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2019. № 49. S. 33. St. 1666.

Pokaznyky nadkhodzhennia ta rozghliadu zaiavok i reiestratsii okhoronnykh dokumentiv za I kvartal 2020 roku. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/q1-2020 (data zvernennia: 11.06.2020).

Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25–26. St. 131.

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14 veresnia 2006 roku № 143-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 45. St. 434.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті