ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРТОМ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Олександр Жихарев Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України http://orcid.org/0000-0001-7433-5979

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216940

Ключові слова:

промисловий зразок, ступінь свободи автора, індивідуальний характер

Анотація

Здійснено короткий аналіз судової практики ЄС на предмет визначення ступеня свободи автора для промислових зразків, а також впливу визначеного ступеня свободи автора на загальне враження для інформованого користувача. Для аналізу в статті використано загальнодоступні бази даних рішень Апеляційної ради EUIPO та Суду
Європейського Союзу, а також публікації європейських патентних фірм, що практикують у галузі охорони прав інтелектуальної власності. Аналіз включає короткий огляд суті справи з акцентом на визначення ступеня свободи автора та його впливу на кінцеве рішення.

Біографія автора

Олександр Жихарев, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

науковий співробітник, судовий експерт Центру
експертних досліджень

Посилання

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом №2258 від 11.10.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063 (дата звернення: 08.06.2020).

Регламент № 6/2002 Ради Європейського Союзу про промислові зразки Європейського співтовариства від 12.12.2001. Редакція від 18.12.2006. Опубліковано у Офіційному журналі Європейського Союзу. Серія L. № 3. 05.01.2002. С. 1−24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text (дата звернення: 08.06.2020).

Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. 220 с. С. 98−137.

Child’s play: Individual character and freedom of design, 18 June 2019. URL: https://www.novagraaf.com/en/insights/childs-play-individual-character-and-freedom-design (дата звернення: 08.06.2020).

База даних «InfoCuria Case-law» Суду Європейського Союзу. URL: https://curia.europa.eu/ (дата звернення: 20.04.2020).

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Зареєстрована у Мінʼюсті України від 03.11.1998 за № 705/3145 (у поточній редакції від 13.03.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (дата звернення: 08.06.2020).

===========================

Proekt zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnym trolinhom №2258 vid 11.10.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063 (data zvernennia: 08.06.2020).

Rehlament № 6/2002 Rady Yevropeiskoho Soiuzu pro promyslovi zrazky Yevropeiskoho spivtovarystva vid 12.12.2001. Redaktsiia vid 18.12.2006. Opublikovano u Ofitsiinomu zhurnali Yevropeiskoho Soiuzu. Seriia L. № 3. 05.01.2002. S. 1−24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text (data zvernennia: 08.06.2020).

Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 220 s. S. 98−137.

Childs play: Individual character and freedom of design, 18 June 2019. URL: https://www.novagraaf.com/en/insights/childs-play-individual-character-and-freedom-design (data zvernennia: 08.06.2020).

Baza danykh «InfoCuria Case-law» Sudu Yevropeiskoho Soiuzu. URL: https://curia.europa.eu/ (data zvernennia: 20.04.2020).

Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen, zatverdzhena nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 08.10.1998 № 53/5. Zareiestrovana u Minʼiusti Ukrainy vid 03.11.1998 za № 705/3145 (u potochnii redaktsii vid 13.03.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text (data zvernennia: 08.06.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті