DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216942

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Олександр Зайківський, Олександр Оністрат

Анотація


Розглянуто деякі питання захисту національних інтересів щодо інтелектуальної власності в процесі євроатлантичної інтеграції, зокрема особливості охорони інтелектуальної власності в ході здійснення міжнародного військово-технічного співробітництва України залежно від специфіки цієї діяльності. Проаналізовано законодавство України, що регулює діяльність, пов’язану з військово-технічним співробітництвом.
Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності на всіх етапах військовотехнічного співробітництва та необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.


Ключові слова


інтелектуальна власність, оборонна сфера, обороноздатність, об’єкти права інтелектуальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, військово-технічне співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Партнерство заради миру : Рамковий документ від 10.01.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001.

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору від 09.07.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною від 21.08.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Горбулін В. П.. Національна безпека: український вимір. Київ : ПІІ «Інтертехнологія», 2008. 104 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26.06.2015 р. № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Артьомов І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посіб. у 2 книгах. Книга 2 Україна — НАТО. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2015 рік : Указ Президента України від 23.04.2015 р. № 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238/2015.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік : Указ Президента України від 12.02.2016 р. №45/2016. URL: https://www.davr.gov.ua/yevroatlantichne-spivrobitnictvo.

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2017 рік : Указ Президента України від 08.04.2017 р. №103/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік : Указ Президента України від 28.03.2018 р. № 89/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/892018-23882.

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік : Указ Президента України від 10.04.2019 р. № 117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

План дій щодо членства в НАТО. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5.

Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 759. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-2017-%D0%BF.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : Закон України від 15.04.2009 р. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А., Бондарчук М. В., Турчин В. М., Лотоха Л. М., Чернобай О. В. Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері : монографія. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2015. 560 с.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 5−16.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5. С. 32−43.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 5. С. 39−47. № 6. С. 37−45.

Зайківський О. Б., Лотоха Л. М., Міногін О. В., Турчин В. М. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві : зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. № 22. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2009. С. 83−93.

Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року : Указ Президента України від 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами : Указ Президента України від 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами : Указ Президента України від 20.03.2002 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне співробітництво : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_001-18#n2

==========================

Partnerstvo zarady myru : Ramkovyi dokument vid 10.01.1994 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001.

Khartiia pro osoblyve partnerstvo mizh Ukrainoiu ta Orhanizatsiieiu Pivnichno-Atlantychnoho dohovoru vid 09.07.1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Deklaratsiia pro dopovnennia Khartii pro osoblyve partnerstvo mizh Orhanizatsiieiu Pivnichno-Atlantychnoho dohovoru ta Ukrainoiu vid 21.08.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Horbulin V. P. Natsionalna bezpeka: ukrainskyi vymir. Kyiv : PII «Intertekhnolohiia», 2008. 104 s.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.06.2015 r. № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.09.2015 r. № 555. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Artomov I. V. Ukrainskyi vymir yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii : navch. posib. u 2 knyhakh. Knyha 2 Ukraina — NATO. Uzhhorod : Polihraftsentr «Lira», 2008.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy spivrobitnytstva Ukraina — NATO na 2015 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23.04.2015 r. № 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238/2015.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy spivrobitnytstva Ukraina — NATO na 2016 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.02.2016 r. №45/2016. URL: https://www.davr.gov.ua/yevroatlantichne-spivrobitnictvo.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2017 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.04.2017 r. №103/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2018 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28.03.2018 r. № 89/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/892018-23882.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2019 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.04.2019 r. № 117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

Plan dii shchodo chlenstva v NATO. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E.

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Shchodo natsionalnykh interesiv stosovno intelektualnoi vlasnosti v protsesi yevrointehratsii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 5.

Pro Uriadovyi ofis koordynatsii yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.10.2017 r. № 759. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-2017-%D0%BF.

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Spoluchenykh Shtativ Ameryky pro spivrobitnytstvo u sferi nauky ta tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 15.04.2009 r. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A., Bondarchuk M. V., Turchyn V. M., Lotokha L. M., Chernobai O. V. Okhorona intelektualnoi vlasnosti u viiskovo-tekhnichnii sferi : monohrafiia. Kyiv : VD Dmytra Buraho, 2015. 560 s.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Osoblyvosti okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 5−16.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Porushennia prav intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 5. S. 32−43.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Udoskonalennia derzhavnoi polityky shchodo vidpovidalnosti za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti v oboronnii sferi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 5. S. 39−47. № 6. S. 37−45.

Zaikivskyi O. B., Lotokha L. M., Minohin O. V., Turchyn V. M. Pravovi aspekty okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi : zb. nauk. prats TsNDI OVT ZSU. № 22. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, 2009. S. 83−93.

Pro Kontseptsiiu viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy na period do 2010 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Pro zakhody shchodo vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Pro rozmezhuvannia povnovazhen tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferi viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.03.2002 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Pro zatverdzhennia Uhody mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Derzhavy Katar pro viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.08.2018 r. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_001-18#n2.