ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216942

Ключові слова:

інтелектуальна власність, оборонна сфера, обороноздатність, об’єкти права інтелектуальної власності, порушення прав інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка, військово-технічне співробітництво

Анотація

Розглянуто деякі питання захисту національних інтересів щодо інтелектуальної власності в процесі євроатлантичної інтеграції, зокрема особливості охорони інтелектуальної власності в ході здійснення міжнародного військово-технічного співробітництва України залежно від специфіки цієї діяльності. Проаналізовано законодавство України, що регулює діяльність, пов’язану з військово-технічним співробітництвом.
Зазначено важливість охорони інтелектуальної власності на всіх етапах військовотехнічного співробітництва та необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності в оборонній сфері.

Біографії авторів

Олександр Зайківський, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник відділу промислової власності 

Олександр Оністрат, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Посилання

Партнерство заради миру : Рамковий документ від 10.01.1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001.

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору від 09.07.1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною від 21.08.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021.

Конституція України від 28.06.1996 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Горбулін В. П.. Національна безпека: український вимір. Київ : ПІІ «Інтертехнологія», 2008. 104 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26.06.2015 р. № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Артьомов І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції : навч. посіб. у 2 книгах. Книга 2 Україна — НАТО. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2008.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2015 рік : Указ Президента України від 23.04.2015 р. № 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238/2015.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2016 рік : Указ Президента України від 12.02.2016 р. №45/2016. URL: https://www.davr.gov.ua/yevroatlantichne-spivrobitnictvo.

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2017 рік : Указ Президента України від 08.04.2017 р. №103/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік : Указ Президента України від 28.03.2018 р. № 89/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/892018-23882.

Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік : Указ Президента України від 10.04.2019 р. № 117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

План дій щодо членства в НАТО. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 5.

Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 р. № 759. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-2017-%D0%BF.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : Закон України від 15.04.2009 р. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А., Бондарчук М. В., Турчин В. М., Лотоха Л. М., Чернобай О. В. Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері : монографія. Київ : ВД Дмитра Бураго, 2015. 560 с.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 5−16.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5. С. 32−43.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 5. С. 39−47. № 6. С. 37−45.

Зайківський О. Б., Лотоха Л. М., Міногін О. В., Турчин В. М. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві : зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ. № 22. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2009. С. 83−93.

Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року : Указ Президента України від 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами : Указ Президента України від 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами : Указ Президента України від 20.03.2002 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про військово-технічне співробітництво : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_001-18#n2

==========================

Partnerstvo zarady myru : Ramkovyi dokument vid 10.01.1994 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_001.

Khartiia pro osoblyve partnerstvo mizh Ukrainoiu ta Orhanizatsiieiu Pivnichno-Atlantychnoho dohovoru vid 09.07.1997 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002.

Deklaratsiia pro dopovnennia Khartii pro osoblyve partnerstvo mizh Orhanizatsiieiu Pivnichno-Atlantychnoho dohovoru ta Ukrainoiu vid 21.08.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_021.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Horbulin V. P. Natsionalna bezpeka: ukrainskyi vymir. Kyiv : PII «Intertekhnolohiia», 2008. 104 s.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky : Zakon Ukrainy vid 01.07.2010 r. № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.06.2015 r. № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.09.2015 r. № 555. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Artomov I. V. Ukrainskyi vymir yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii : navch. posib. u 2 knyhakh. Knyha 2 Ukraina — NATO. Uzhhorod : Polihraftsentr «Lira», 2008.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy spivrobitnytstva Ukraina — NATO na 2015 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23.04.2015 r. № 238. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238/2015.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy spivrobitnytstva Ukraina — NATO na 2016 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.02.2016 r. №45/2016. URL: https://www.davr.gov.ua/yevroatlantichne-spivrobitnictvo.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2017 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 08.04.2017 r. №103/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2018 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28.03.2018 r. № 89/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/892018-23882.

Pro zatverdzhennia Richnoi natsionalnoi prohramy pid ehidoiu Komisii Ukraina — NATO na 2019 rik : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.04.2019 r. № 117/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1172019-26450.

Plan dii shchodo chlenstva v NATO. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E.

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Shchodo natsionalnykh interesiv stosovno intelektualnoi vlasnosti v protsesi yevrointehratsii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 5.

Pro Uriadovyi ofis koordynatsii yevropeiskoi ta yevroatlantychnoi intehratsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.10.2017 r. № 759. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/759-2017-%D0%BF.

Pro ratyfikatsiiu Uhody mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Spoluchenykh Shtativ Ameryky pro spivrobitnytstvo u sferi nauky ta tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 15.04.2009 r. № 1262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-17.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A., Bondarchuk M. V., Turchyn V. M., Lotokha L. M., Chernobai O. V. Okhorona intelektualnoi vlasnosti u viiskovo-tekhnichnii sferi : monohrafiia. Kyiv : VD Dmytra Buraho, 2015. 560 s.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Osoblyvosti okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 5−16.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Porushennia prav intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 5. S. 32−43.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Udoskonalennia derzhavnoi polityky shchodo vidpovidalnosti za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti v oboronnii sferi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 5. S. 39−47. № 6. S. 37−45.

Zaikivskyi O. B., Lotokha L. M., Minohin O. V., Turchyn V. M. Pravovi aspekty okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi : zb. nauk. prats TsNDI OVT ZSU. № 22. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, 2009. S. 83−93.

Pro Kontseptsiiu viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy na period do 2010 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Pro zakhody shchodo vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Pro rozmezhuvannia povnovazhen tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferi viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.03.2002 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Pro zatverdzhennia Uhody mizh Kabinetom Ministriv Ukrainy ta Uriadom Derzhavy Katar pro viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.08.2018 r. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634_001-18#n2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті