DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216944

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ

Олександр Бутнік-Сіверський

Анотація


Досліджуються та обґрунтовуються шляхом узагальнення наукової думки удосконалення правового регулювання наукових парків, що створюються з ініціативи вищих навчальних закладів та/або наукових установ з урахуванням економіко-правової перспективи активізації їх діяльності. Розглядається національний та закордонний досвід
діяльності наукових парків. Наводиться зміст застосування засновницького договору про створення наукового парку та договору про партнерство субʼєктів господарювання з науковим парком. Зазначаються проблеми, які в процесі створення наукових парків і використання інноваційних розробок ще не вирішені. Наводиться класичний зміст підприємництва в інноваційній діяльності, що розглядається з позиції уточнення змісту інноваційної структури, в основу якої покладено комерціалізацію майнових прав інтелектуальної власності за їх видами, що є складовою процесу кругообігу інтелектуального капіталу з відповідним ефективним результатом. Обґрунтовується порядок формування статутного капіталу наукового парку, до якого вищі навчальні заклади та/або наукові установи не можуть використовувати майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, а можуть лише за умови укладання ліцензійного договору із субʼєктом господарювання з недержавною та державною формою власності у якості переданих активів, що не потребує здійснення відчуження обʼєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Пропонується використовувати цільові бюджетні кошти як початковий стартовий капітал, що надається на зворотних умовах до державного бюджету в разі закриття (ліквідації) наукового парку за рішенням
засновників або на підставі рішення суду. Як альтернатива, у разі відсутності цільових бюджетних коштів, пропонується в якості джерела грошової суми вкладу до статутного капіталу наукового парку в якості стартового капіталу спрямувати частину спеціального
фонду державного бюджету. Обґрунтовується створення офісу трансферу технологій, що буде структурним підрозділом вищих навчальних закладів та/або наукових установ, який буде займатися процесом подачі і розгляду патентної заявки і у подальшому ліцензуванням. Зазначено, що науковий парк може бути засновником (співзасновником) малих інноваційних підприємств та укладати з ними договори про партнерство для виконання певних інноваційних проектів.


Ключові слова


інтелектуально-інноваційне середовище, науковий парк, засновницький договір, статутний капітал, майнові права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, правовий статус

Повний текст:

PDF

Посилання


Параска С. Г., Любчик В. Р. Концепція створення наукового парку «інноваційний розвиток Поділля». Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4, С. 245. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/ pdf/tech/2012_4/52par.pdf.

Про Науковий парк «Київська політехніка» : Закон України № 523-V від 22 грудня 2006 року. Редакція від 05.12.2012. URL:https://zakon. rada.gov. ua/laws/show/523-16#Text.

Чудаєва І. Б. Наукові парки: суть, функції : зб. наук.-техн. пр. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.1. С. 352–361. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/naukovi-parki-sut-funktsiyi-ta-perspektivi-stvorennya.

Куцурубова-Шевченко О. В. Господарсько-правові аспекти функціонування наукових парків. Правничий часопис Донецького університету. 2013. № 2. С. 11−20. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Pchdu_2013_2_4file:///C:/Users/Alex/AppData/ Local/Temp/ Pchdu_2013_2_4.pdf.

Про наукові парки : Закон України № 1563-VI від 25 червня 2009 року. Редакція від 01.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Редакція від 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15#Text.

Борисова В. І. Цивільне право. Т. 2. ГЛАВА 64. Засновницький договір. URL: https://subj.ukr-lit.com/civilne-pravo-tom-2-borisova-v-i-glava-64-zasnovnickij-dogovir/.

Домбровська А. В. Правові форми партнерських відносин в Україні. 2015. С. 198−199. URL: http://eprints.kname.edu.ua/40322/1/198-199.pdf.

Майоренко Маргарита. Договір про спільну діяльність: правовий аспект. URL: https://uteka.ua/ua/ publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-dogovor-o-sovmestnoj-deyatelnosti-pravovoj-aspekt

Коюда О. П. Практичні аспекти створення наукового парку на базі вищого навчального закладу. Науково-технічна інформація. 2010. № 4. С. 7−10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI _2010_4_4.

Чернюк В. І. Наукові парки в Україні — стан та проблеми діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 1. С. 68–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_1_9.

Головій В. М. Інноваційна фірма: особливості організаційної структури. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 6. С. 95–103. URL: http://econtlaw. nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Куриляк В. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки. Вісник економічної науки України. 2013. № 2. С. 71−74. URL: http://nbuv. gov. ua /UJRN/Venu_2013_2_20.

Глібко С. В. Наукові парки України: правовий аспект. URL: ndipzir. org.ua › Glibko ttps://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Glibko.pdf.

Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16 січня 2003 року. Редакція від 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15#Text.

Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010. Редакція від 01.01.2018. URL: http://zakon4.rada. gov.ua /laws/ show/2456-17.

Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року. Редакція від 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text.

Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 1 липня 2010 року. Редакція від 20.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2404-17#Text.

Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 року. Редакція від 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18# Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України № 848-VIII від 26 листопада 2015 року. Редакція від 16.10.2020. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Мазур О. А. Технологічні парки. Світовий та український досвід. Київ : «Прок-бизнес». 2009. 70 с.

Bayh-Dole Act of 1980; Public Law 96–517; Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980; Public Law 96–480.

Цибульов П. М., Корсун В. Ф. Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні. Наука та інновації. 2014. № 3. C. 47–56.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України № 143-V від 14 вересня 2006 року. Редакція від 09.12.2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Про інноваційну діяльність. Законі України № 40-IV від 4 липня 2002 року. Редакція від 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2008. 264 с.

=========================

Paraska S. H., Liubchyk V. R. Kontseptsiia stvorennia naukovoho parku «innovatsiinyi rozvytok Podillia». Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2012. № 4, S. 245. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/ pdf/tech/2012_4/52par.pdf.

Pro Naukovyi park «Kyivska politekhnika» : Zakon Ukrainy № 523-V vid 22 hrudnia 2006 roku. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL:https://zakon. rada.gov. ua/laws/show/523-16#Text.

Chudaieva I. B. Naukovi parky: sut, funktsii : zb. nauk.-tekhn. pr. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2011. Vyp. 21.1. S. 352–361. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/naukovi-parki-sut-funktsiyi-ta-perspektivi-stvorennya.

Kutsurubova-Shevchenko O. V. Hospodarsko-pravovi aspekty funktsionuvannia naukovykh parkiv. Pravnychyi chasopys Donetskoho universytetu. 2013. № 2. S. 11−20. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Pchdu_2013_2_4file:///C:/Users /Alex/AppData/ Local/Temp/ Pchdu_2013_2_4.pdf.

Pro naukovi parky : Zakon Ukrainy № 1563-VI vid 25 chervnia 2009 roku. Redaktsiia vid 01.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 435-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Redaktsiia vid 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15#Text.

Borysova V. I. Tsyvilne pravo. T. 2. HLAVA 64. Zasnovnytskyi dohovir. URL: https://subj.ukr-lit.com/civilne-pravo-tom-2-borisova-v-i-glava-64-za novnickij-dogovir/.

Dombrovska A. V. Pravovi formy partnerskykh vidnosyn v Ukraini. 2015. S. 198−199. URL: http://eprints.kname.edu.ua/40322/1/198-199.pdf.

Maiorenko Marharyta. Dohovir pro spilnu diialnist: pravovyi aspekt. URL: https://uteka.ua/ua/ publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-dogovor-o-sovmestnoj-deyatelnosti-pravovoj-aspekt

Koiuda O. P. Praktychni aspekty stvorennia naukovoho parku na bazi vyshchoho navchalnoho zakladu. Naukovo-tekhnichna informatsiia. 2010. № 4. S. 7−10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI _2010_4_4.

Cherniuk V. I. Naukovi parky v Ukraini — stan ta problemy diialnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 1. S. 68–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_1_9.

Holovii V. M. Innovatsiina firma: osoblyvosti orhanizatsiinoi struktury. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. 2011. № 6. S. 95–103. URL: http://econtlaw. nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Kuryliak V. Klastery ta naukovi parky yak rukhoma syla protsvitannia v umovakh hlobalnoi ekonomiky. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2013. № 2. S. 71−74. URL: http://nbuv. gov. ua /UJRN/Venu_2013_2_20.

Hlibko S. V. Naukovi parky Ukrainy: pravovyi aspekt. URL: ndipzir. org.ua Glibko ttps://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Glibko.pdf.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 436-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Redaktsiia vid 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15#Text.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2456-VI vid 08.07.2010. Redaktsiia vid 01.01.2018. URL: http://zakon4.rada. gov.ua /laws/ show/2456-17.

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 2 hrudnia 2010 roku. Redaktsiia vid 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text.

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo : Zakon Ukrainy № 2404-VI vid 1 lypnia 2010 roku. Redaktsiia vid 20.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2404-17#Text.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy № 1556-VII vid 1 lypnia 2014 roku. Redaktsiia vid 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18# Text.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy № 848-VIII vid 26 lystopada 2015 roku. Redaktsiia vid 16.10.2020. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Mazur O. A. Tekhnolohichni parky. Svitovyi ta ukrainskyi dosvid. Kyiv : «Prok-byznes». 2009. 70 s.

Bayh-Dole Act of 1980; Public Law 96–517; Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980; Public Law 96–480.

Tsybulov P. M., Korsun V. F. Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti universytetamy ta naukovymy ustanovamy: dosvid SShA ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Nauka ta innovatsii. 2014. № 3. C. 47–56.

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy № 143-V vid 14 veresnia 2006 roku. Redaktsiia vid 09.12.2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Pro innovatsiinu diialnist. Zakoni Ukrainy № 40-IV vid 4 lypnia 2002 roku. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Shcherbyna V. S. Subiekty hospodarskoho prava : monohrafiia. Kyiv : Yurynkom Inter, 2008. 264 s.