СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Андрій Шабалін керівник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, адвокат https://orcid.org/0000-0001-8536-5081

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234066

Анотація

Ключові слова: цивільно-процесуальний захист, суд, порушення речового права на
землю, цивільний процес

Статтю присвячено дослідженню історично-правових аспектів процедури захисту
речових прав на землю в українському праві. Досліджено основні етапи правого захисту
речових прав на землю, у кожному періоді визначено свої особливості щодо означеної
процедури захисту відповідного речового права. Значна увага приділена питанням мате-
ріально-правової регламентації та процесуального порядку захисту речового права на
землю в порядку цивільного судочинства. Розкрито особливості генезису правового захи-
сту речових прав на землю в порядку цивільного судочинства на сучасному етапі роз-
витку українського права. Запропоновано авторську періодизацію етапів розвитку
цивільно-процесуального захисту речових прав на землю.

Посилання

1.      Підопригора О. А. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонова.  Київ : Юрінком Інтер, 2003. 512 с.

2.      Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ –ХХ) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Львів : Вид. центр  імені Івана Франка, 2014.903 с.

3.      Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому процессу. Москва : ПРОСПЕКТ, 2008. 448 с.

4.      Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ. Москва : Наука, 1991. 207 c.

5.      Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. 5-те вид., випр. і допов.  Київ : Знання, КОО, 2006. 437 с.

6.      Самохвалов В. П., Шевченко О. О., Вовк О. Й. Історія держави і права України : хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. Київ : Вентурі, 1996. 224 с.

7.      Майкут Христина. Цивільне право на українських землях за Литовськими Статутами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Л., 2009. 20 с.

8.      Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. / відпов. ред. та авт. передм. Ю. С. Шемшученко; упоряд. К. А. Вислобоков.  Київ : АТ «Книга», 1997.  547 с.

9.      Курило M. П. Історичні передумови та особливості становлення цивільного процесуального права в Україні та світі. Форум права. 2013. № 1. 557–566. URL : file:///C:/Users/andrey/Downloads/FP_index.htm_2013_1_94%20(3).pdf .

10.    Блинов И. А. Судебная реформа 20 ноября 1864 г.: историко-юридический очерк.  Пг. : Сенат. тип., 1914. 234 с.

11.    Важнейшие законодательные акты (1908–1912 гг.) с алфавитным, предметным и хронологическим указателями / под ред. и с предисл. В. М. Гессена. Санкт-Петербург : Изд. Юрид. книжн. склада «Право», 1913. С. 636–734.

12.    Енциклопедія історії України. Земельне законодавство Української Народної Республіки 1917–1918 рр. URL : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zemelne_zakonodavstvo_UNR_1917_1918.

13.    Управління земельними ресурсами. URL  :  https://buklib.net/books/35320/.

14.    Цивільний кодекс Української РСР. Науково-практичний коментар / під ред. Голови Верховного Суду Української РСР О. Н. Якименка.  Київ : Видавництво політичної літератури. 1971. 536 с.

15.    Земельний кодекс Української РСР 1970 року.URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07/print.

16. Земельний кодекс Української РСР 1990 року. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12/print.

17. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 245х/96–ВР). URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

18. Цивільний кодекс України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

19.    Земельний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

20.    Шабалін А. В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження : моногр. НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2017. 150 с.

21.    Цивільний процесуальний кодекс України. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

=============================================

1.      Pidopryhora O. A. Rymske pravo : pidruchnyk / O. A. Pidopryhora, Ye. O. Kharytonova.  Kyiv : Yurinkom Inter, 2003. 512 s.

2.      Boiko I. Y. Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta protsesualnykh vidnosyn v Ukraini (IKh –KhKh) : navch. posibnyk dlia stud. vyshch.

navch. zakl. Lviv : Vyd. tsentr  imeni Ivana Franka, 2014. 903 s.

3.      Hukasian R. E. Yzbrannыe trudы po hrazhdanskomu protsessu. Moskva : PROSPEKT, 2008. 448 s.

4.      Petrukhyn Y. L. Pravosudye: vremia reform. Moskva : Nauka, 1991. 207 c.

5.      Muzychenko P. P. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy : navch. posib. 5-te vyd., vypr. i dopov.  Kyiv : Znannia, KOO, 2006. 437 s.

6.      Samokhvalov V. P., Shevchenko O. O., Vovk O. Y. Istoriia derzhavy i prava Ukrainy : khrestomatiia dlia studentiv yuryd. vuziv ta fakultetiv. Kyiv : Venturi, 1996. 224 s.

7.      Maikut Khrystyna. Tsyvilne pravo na ukrainskykh zemliakh za Lytovskymy Statutamy : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. L., 2009. 20 s.

8.      Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod 1743 r. / vidpov. red. ta avt. peredm. Yu. S. Shemshuchenko; uporiad. K. A. Vyslobokov.  Kyiv : AT «Knyha», 1997.  547 s.

9.      Kurylo M. P. Istorychni peredumovy ta osoblyvosti stanovlennia tsyvilnoho protsesualnoho prava v Ukraini ta sviti. Forum prava. 2013. № 1. 557–566.

URL : file:///C:/Users/andrey/Downloads/FP_index.htm_2013_1_94%20(3).pdf .

10.    Blynov Y. A. Sudebnaia reforma 20 noiabria 1864 h.: ystoryko-yurydycheskyi ocherk.  Ph. : Senat. typ., 1914. 234 s.

11.    Vazhneishye zakonodatelnыe aktы (1908–1912 hh.) s alfavytnыm, predmetnыm y khronolohycheskym ukazateliamy / pod red. y s predysl. V. M. Hessena. Sankt-Peterburh : Yzd. Yuryd. knyzhn. sklada «Pravo», 1913. S. 636–734.

12.    Entsyklopediia istorii Ukrainy. Zemelne zakonodavstvo Ukrainskoi Narodnoi Respubliky 1917–1918 rr. URL : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Zemelne_zakonodavstvo_UNR_1917_1918.

13.    Upravlinnia zemelnymy resursamy. URL  :  https://buklib.net/books/35320/.

14.    Tsyvilnyi kodeks Ukrainskoi RSR. Naukovo-praktychnyi komentar / pid red. Holovy Verkhovnoho Sudu Ukrainskoi RSR O. N. Yakymenka.  Kyiv : Vydavnytstvo politychnoi literatury. 1971. 536 s.

15.    Zemelnyi kodeks Ukrainskoi RSR 1970 roku. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874%D0%B0-07/print.

16. Zemelnyi kodeks Ukrainskoi RSR 1990 roku. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/561-12/print.

17. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 245kh/96–VR). URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

18. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

19.    Zemelnyi kodeks Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

20.    Shabalin A. V. Tsyvilne sudochynstvo u spravakh nakaznoho provadzhennia : monohr. NDI Intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2017. 150 s.

21.    Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті