ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ

Автор(и)

  • Оксана Покальчук аспірантка НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, виконавчий директор Amnesty International Україна https://orcid.org/0000-0003-3399-4753

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234068

Анотація

Ключові слова: особисті немайнові права, допоміжні репродуктивні технології, юри-
дична категорія

У статті проаналізовано поняття «допоміжні репродуктивні технології», подане у пра-
цях українських і зарубіжних учених. Зважаючи на природу та сутність застосування
допоміжних репродуктивних технологій, як кола суспільних відносин, автором зроблено
висновок, що основний масив досліджень припадає на цивільно-правову сферу науково-
го пізнання, адже саме право на допоміжні репродуктивні технології є складовою систе-
ми особистих немайнових прав, що становить елемент предмету правового регулювання
норм цивільного права. Водночас доктринальне розуміння допоміжних репродуктивних
технологій у межах юридичної літератури має достатньо багатоаспектний, водночас
неоднозначний характер розуміння.

Посилання

1.      Пурге А. Р. Правовое регулирование суррогатного материнства как метода вспомогательных репродуктивных технологий : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Душанбе, 2015. 237 с. С. 77−78.

2.      Щирба М. Ю. Право пацієнта на репродуктивні технології: юридичний вимір. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3/4  (35/36). 2017. С. 146–150. С. 147.

3.      Медицинское право/Medical law : Учебник / С. Г. Стеценко. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2004. 570 с.

4.      Звірко О. Є. Кримінальна відповідальність за порушення умов та порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Матеріали V Всеукр. наук.-прак. заочної конф. Сучасні науки: теорія і практика; 2014. Черв 27−28; Київ : Партнерство «Нова Освіта». 2014. С. 139−141.

5.      Думанська В. П. Внесок новітніх репродуктивних технологій у народжуваність в Україні. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. (33). С. 83−93.

6.      Рубець І. Застосування допоміжних репродуктивних технологій: суб’єктний склад і його законодавчі обмеження. Сімейне право. 2011. № 8. С. 68–73.

7.      Исупова О. Вспомогательные репродуктивные технологии: новые возможности. Демографическое обозрение. 2017. Том. 4. №1. С. 35−64. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-novye-vozmozhnosti (дата звернення: 14.05.2020 р.).

8.      Медведева М. А., Воронкова Н. В., Хакимов Ф. М. Вспомогательные репродуктивные технологии (правовые и этические аспекты). Современные гуманитарные исследования. 2015. URL : http://naukarus.com/vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-pravovye-i-eticheskie-aspekty (дата звернення: 14.05.2020 р.).

9.      Butler P, Khanna J. Assisted reproduction in developing countries-facing up to the issues. Prog Hum Reprod Res. 2003; 63:1–8. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC4725412/.

10.    Asssasted Reproductive technology glossasry. URL: https://www.rtc.org.au/

assisted-reproductive-technology-glossary/.

11.    Radhika Rao, Assisted Reproductive Technology and the Threat to the Traditional Family, 47 Hastings L.J. 951 (1996). Р.952; Available at: URL: http://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/656.

12.    Zegers-Hochschild F., Adamson G.D., Mouzon J. de. Revised glossary of ART terminology / Fertil Steril: International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO). 2009. № 92. С. 1520–1524.

13.    Řezebek, Karel. Asistovaná repodukce: Druhé aktualizované a doplněné vydání. 2. Praha: Maxdorf, 2014, 137 s. ISBN 9788073453961, s. 13

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті