ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Улітіна вчений секретар НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, Україна https://orcid.org/0000-0003-0230-9477
  • Дар’я Пилюченко науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3318-3793

DOI:

https://doi.org/10.33731/12021.234167

Анотація

Ключові слова: креативні індустрії, культурні індустрії, креативна економіка, інте-
лектуальна власність, авторське право

Стаття присвячена питанню правового регулювання креативних індустрій в
Україні. Розкрито суть поняття «креативні індустрії» та виокремлено основні ознаки,
які їх характеризують. Визначено зв’язок галузей, що належать до креативних інду-
стрій, зокрема з інтелектуальною власністю та з авторським правом.
У статті автори роблять огляд основних законодавчих актів України, покликаних
регулювати відносини щодо діяльності креативних індустрій. Розкрито певні про-
блемні питання в цьому контексті, зокрема прогалини та колізії в понятійному апа-
раті, що використовується у сфері правового регулювання правових індустрій.

Посилання

1.      Alejandra Luzardo, Leticia Gasca Launching an Orange Future: Fifteen Questions for Getting to Know the Creative Entrepreneurs of Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank, 2018. 160 с.

2.      Max Horkheimer, Theodor W. Adorno Dialectic of enlightenment: philosophical fragments / edited by Gunzelin Schmid Noerr ; translated by Edmund Jephcott. [Stanford, Calif.] : Stanford University Press, 2002. 282 с.

3.      Creative Industries Mapping (2001). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf. (дата звернення: 15.01.2021).

4.      Ugnė Daubaraitė, Gražina Startiene The Role of Creative Industries in Economic Development of Lithuania and Latvia. Eurasian Studies in Business and Economics, 2016. 91–103 с. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46319-3_5.

5.      What do we Mean by the Cultural and Creative Industries? URL: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF. (дата звернення: 15.01.2021).

6.      Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI. Дата оновлення: 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20200716#Text.  (дата звернення: 14.01.2021).

7.      Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-р#Text. (дата звернення: 14.01.2021).

8.      Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text. (дата звернення: 14.01.2021).

9.      Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. № 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-п#Text. (дата звернення: 14.01.2021).

10.    Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

11.    Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні : Закон України від 06.03.2003 р. № 601-IV. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-15#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

12.    Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.1992 р. № 2782-XII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

13.    Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, компʼютерних програм, баз даних : Закон України від 23.03.2000 р. № 1587-III. Дата оновлення: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

14.    Про кінематографію : Закон України від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

15.    Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. № 3759-XII. Дата оновлення: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

16.    Про інформаційні агентства : Закон України від 28.02.1995 р. № 74/95-ВР. Дата оновлення: 16.07.2019. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-вр#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

17.    Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Дата оновлення: 16.07.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.  (дата звернення: 14.01.2021).

18.    Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII. Дата оновлення: 24.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text.  (дата звернення: 14.01.2021).

19.    Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 : наказ, класифікатор Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457. Дата оновлення: 24.02.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

20.    Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text. (дата звернення: 14.01.2021).

21.    Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 р. № 3322-XII. Дата оновлення: 19.04.2014. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text.  (дата звернення: 14.01.2021).

22.    Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

23.    Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

24.    Про театри і театральну справу : Закон України від 31.05.2005 р. № 2605-IV. Дата оновлення: 13.02.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

25.    Про гастрольні заходи в Україні : Закон України від 10.07.2003 р. № 1115-IV. Дата оновлення: 11.11.2017. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-15#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

26.    Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр#Text.  (дата звернення: 15.01.2021).

27.    Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24.12.1993 р. № 3814-XII. Дата оновлення: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

28.    Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР. Дата оновлення: 25.09.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр#Text. (дата звернення: 15.01.2021).

29.    Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. Дата оновлення: 14.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text. (дата звернення: 14.01.2021).

========================================

1.      Alejandra Luzardo, Leticia Gasca Launching an Orange Future: Fifteen Questions for Getting to Know the Creative Entrepreneurs of Latin America and the Caribbean. Inter-American Development Bank, 2018. 160 s.

2.      Max Horkheimer, Theodor W. Adorno Dialectic of enlightenment: philosophical fragments / edited by Gunzelin Schmid Noerr ; translated by Edmund Jephcott. [Stanford, Calif.] : Stanford University Press, 2002. 282 s.

3.      Creative Industries Mapping (2001). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf. (data zvernennia: 15.01.2021).

4.      Ugnė Daubaraitė, Gražina Startiene The Role of Creative Industries in Economic Development of Lithuania and Latvia. Eurasian Studies in Business and Economics, 2016. 91–103 s. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46319-3_5.

5.      What do we Mean by the Cultural and Creative Industries? URL: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF. (data zvernennia: 15.01.2021).

6.      Pro kulturu : Zakon Ukrainy vid 14.12.2010 r. № 2778-VI. Data onovlennia: 16.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17/ed20200716#Text.  (data zvernennia: 14.01.2021).

7.      Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.04.2019 r. № 265-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-r#Text. (data zvernennia: 14.01.2021).

8.      Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. Data onovlennia: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text. (data zvernennia: 14.01.2021).

9.      Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody (roialti) za vykorystannia obiektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.01.2003 r. № 72. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-p#Text. (data zvernennia: 14.01.2021).

10.    Pro vydavnychu spravu : Zakon Ukrainy vid 05.06.1997 r. № 318/97-VR. Data onovlennia: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-vr#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

11.    Pro derzhavnu pidtrymku knyhovydavnychoi spravy v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 06.03.2003 r. № 601-IV. Data onovlennia: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601-15#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

12.    Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.11.1992 r. № 2782-XII. Data onovlennia: 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

13.    Pro rozpovsiudzhennia prymirnykiv audiovizualnykh tvoriv, fonohram, videohram, kompʼiuternykh prohram, baz danykh : Zakon Ukrainy vid 23.03.2000 r. № 1587-III. Data onovlennia: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1587-14#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

14.    Pro kinematohrafiiu : Zakon Ukrainy vid 13.01.1998 r. № 9/98-VR. Data onovlennia: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-vr#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

15.    Pro telebachennia i radiomovlennia : Zakon Ukrainy vid 21.12.1993 r. № 3759-XII. Data onovlennia: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

16.    Pro informatsiini ahentstva : Zakon Ukrainy vid 28.02.1995 r. № 74/95-VR. Data onovlennia: 16.07.2019. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-vr#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

17.    Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII. Data onovlennia: 16.07.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.  (data zvernennia: 14.01.2021).

18.    Pro derzhavnu taiemnytsiu : Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 r. № 3855-XII. Data onovlennia: 24.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text.  (data zvernennia: 14.01.2021).

19.    Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti DK 009:2010 : nakaz, klasyfikator Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 11.10.2010 № 457. Data onovlennia: 24.02.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

20.    Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. № 848-VIII. Data onovlennia: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text. (data zvernennia: 14.01.2021).

21.    Pro naukovo-tekhnichnu informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 25.06.1993 r. № 3322-XII. Data onovlennia: 19.04.2014. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text.  (data zvernennia: 14.01.2021).

22.    Pro reklamu : Zakon Ukrainy vid 03.07.1996 r. № 270/96-VR. Data onovlennia: 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-vr#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

23.    Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 r. № 236/96-VR. Data onovlennia: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-vr#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

24.    Pro teatry i teatralnu spravu : Zakon Ukrainy vid 31.05.2005 r. № 2605-IV. Data onovlennia: 13.02.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

25.    Pro hastrolni zakhody v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 10.07.2003 r. № 1115-IV. Data onovlennia: 11.11.2017. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1115-15#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

26.    Pro biblioteky i bibliotechnu spravu : Zakon Ukrainy vid 27.01.1995 r. № 32/95-VR. Data onovlennia: 16.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-vr#Text.  (data zvernennia: 15.01.2021).

27.    Pro Natsionalnyi arkhivnyi fond ta arkhivni ustanovy : Zakon Ukrainy vid 24.12.1993 r. № 3814-XII. Data onovlennia: 16.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

28.    Pro muzei ta muzeinu spravu : Zakon Ukrainy vid 29.06.1995 r. № 249/95-VR. Data onovlennia: 25.09.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-vr#Text. (data zvernennia: 15.01.2021).

29.    Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3688-XII. Data onovlennia: 14.10.2020. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text. (data zvernennia: 14.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті