НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК В ІНДУСТРІЇ МОДИ

Автор(и)

 • Ніна Самоловова cтарший науковий співробітник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-9159-7871

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239567

Анотація

Ключові слова: промисловий зразок, інтелектуальна власність, незареєстрований
промисловий зразок, незареєстрований промисловий зразок Співтовариства, новизна,
індивідуальний характер

З метою гармонізації правовідносин у сфері інтелектуальної власності з країнами
членами Євросоюзу в Україні набув чинності закон «Про охорону прав на промислові
зразки», у якому з’являється новий термін — незареєстрований промисловий зразок,
подібний до незареєстрованого промислового зразка Співтовариства. У статті наведе-
но приклади рішень судів ЄС, що розглядають справи, пов’язані з використанням
незареєстрованих промислових зразків в індустрії моди, і проаналізовано стан захисту
прав інтелектуальної власності в індустрії моди в Україні.

Список виклристаних джерел

 1. Директива 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року про правову охорону промислових зразків. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text.
 1. Регламент № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Спільноти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text.
 2. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text.
 3. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. 220 с. European Union, 2016.
 4. Дорошенко О., Работягова Л. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні — незареєстрований промисловий зразок. URL: https:// Теорія і практика інтелектуальної власності. № 4. 2020. С. 42−51.
 5. Snaith Т. High Court Gives First Ruling on Community Design Rights // WIPR. 2007. V. 21. № 2. P. 16−17.
 6. Tofalides M., Orakwusi L. Fashion victim. Clothing copycat victory under EU design regulations // Copyright World Issue. 2008. № 179. P. 13−14.
 1. Ярошевська Т. В. Шляхи наближення законодавства України у сфері охорони прав на промислові зразки до європейських стандартів та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. URL: https:// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 2. Том 2. 2017.
 2. Токарева В. О. Інтелектуальна власність в індустрії моди. Часопис цивілістики. 2018. Вип. 28. С. 88−92. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2018_28_20.
 1. Анастасія Кириленко. Законодавство ЄС у сфері промислових зразків. Теоретично-практичний коментар /ISBN: 978-84-09-28480-1.
 2. Скиба Я. В. Перспективи вдосконалення охорони права інтелектуальної власності в індустрії моди в Україні. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/402.

===============================================

 1. Dyrektyva 98/71/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 13 zhovtnia 1998 roku pro pravovu okhoronu promyslovykh zrazkiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a88#Text.
 1. Rehlament № 6/2002 vid 12 hrudnia 2001 roku pro promyslovi zrazky Spilnoty. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_031#Text.
 2. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text.
 3. Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 220 s. European Union, 2016.
 4. Doroshenko O., Rabotiahova L. Novyi instytut prava intelektualnoi vlasnosti v Ukraini — nezareiestrovanyi promyslovyi zrazok. URL: https:// Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 4. 2020. S. 42−51.
 5. Snaith T. High Court Gives First Ruling on Community Design Rights // WIPR. 2007. V. 21. № 2. P. 16−17.
 6. Tofalides M., Orakwusi L. Fashion victim. Clothing copycat victory under EU design regulations // Copyright World Issue. 2008. № 179. P. 13−14.
 1. Yaroshevska T. V. Shliakhy nablyzhennia zakonodavstva Ukrainy u sferi okhorony prav na promyslovi zrazky do yevropeiskykh standartiv ta Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Soiuzom. URL: https:// Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 2. Tom 2. 2017.
 2. Tokareva V. O. Intelektualna vlasnist v industrii mody. Chasopys tsyvilistyky. 2018. Vyp. 28. S. 88−92. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2018_28_20.
 3. Anastasiia Kyrylenko. Zakonodavstvo YeS u sferi promyslovykh zrazkiv. Teoretychno-praktychnyi komentar /ISBN: 978-84-09-28480-1.
 4. Skyba Ya. V. Perspektyvy vdoskonalennia okhorony prava intelektualnoi vlasnosti v industrii mody v Ukraini. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/402.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті