СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОХОРОНИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Григорій Дорожко кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з адміністративно-організаційної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-6506-3203
  • Алла Ромашко кандидат технічних наук, доцент, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8325-8880
  • Людмила Кравець науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2562-682X
  • Оксана Поладько студентка КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна https://orcid.org/0000-0001-8701-3354

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239581

Анотація

Ключові слова: науково-технічна інформація, інтелектуальна власність, комерційна
таємниця, винахід, корисна модель, раціоналізаторська пропозиція, WIPO PROOF,
система управління

Стаття присвячена термінам, що стосуються науково-технічної інформації. Приділено
особливу увагу інформації, яка має комерційну цінність та є об’єктом права інтелекту-
альної власності. Виявлено розбіжності законодавства щодо визначення понять «ноу-
хау», «комерційна таємниця» та «раціоналізаторська пропозиція», що впливає на їх
комерціалізацію. Проаналізовано практику порушень конфіденційності інформації.
Проаналізовано послугу ВОІВ щодо цифрових міток часу і стандарти з систем управлін-
ня якістю та інформаційною безпекою. Надано рекомендації з управління інформацією.
Ключові слова: науково-технічна інформація, інтелектуальна власність, комерційна
таємниця, винахід, корисна модель, раціоналізаторська пропозиція, WIPO PROOF,
система управління

Список використаних джерел

1.      Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 №2657-XII. Дата оновлення 16.07.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17 (дата звернення 18.04.2021).

2.      Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Дата оновлення 17.09.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення 18.04.2021).

3.      Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII. Дата оновлення 19.04.2014. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 (дата звернення 18.04.2021).

4.      Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-IV. Дата оновлення 01.01.2021. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/435-15 (дата звернення 18.04.2021).

5.      Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні : Указ Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Дата оновлення 22.06.1994. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/479/92/page?text=%F0%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%B3%E7%E0%F2%EE%F0 (дата звернення 18.04.2021).

6.      Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V. Дата оновлення 09.12.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення 18.04.2021).

7.      Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. Дата оновлення 13.02.2021. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення 18.04.2021).

8.      Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 23.12.93 № 3687-XII. Дата оновлення 14.10.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12 (дата звернення 18.04.2021).

9.      Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. Дата оновлення 24.10.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата звернення 18.04.2021).

10.    Звід відомостей, що становлять державну таємницю : наказ СБУ від 23.12.2020 за № 383, № z0052-21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#top (дата звернення 18.04.2021).

11.    Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 23.12.93, № 3688-XII. Дата оновлення 14.10.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12&p=1218034688041545 (дата звернення 18.04.2021).

12.    Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України : зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.10.2010 р. за № 882/18177, № z0882-10. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0882-10?find=1&text=%F0%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%B3%E7%E0%F2%EE%F0 (дата звернення 18.04.2021).

13.    Запуск WIPO PROOF: интервью с Фрэнсисом Гарри. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2020/02/article_0001.html (дата звернення 12.12.2020).

14.              WIPO PROOF — надежное цифровое доказательство. URL: https://www.wipo.int/wipoproof/ru/ (дата звернення 02.04.2021).

15.    ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» (ISO/IEC 27001:2013; Cor.1:2014, IDT) / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Чинний від 2015-12-18]. Київ : ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. 22 с.

16.    The ISO survey of management system standard certifications — 2019 — Explanatory note. URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/18808772/0._Explanatory_note_and_overview_on_ISO_Survey_2019_results.pdf?nodeid=21413237&vernum=-2 (дата звернення 02.04.2021).

======================================

1.      Pro informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 №2657-XII. Data onovlennia 16.07.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17 (data zvernennia 18.04.2021).

2.      Pro dostup do publichnoi informatsii : Zakon Ukrainy vid 13.01.2011 № 2939-VI. Data onovlennia 17.09.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/2939-12 (data zvernennia 18.04.2021).

3.      Pro naukovo-tekhnichnu informatsiiu : Zakon Ukrainy vid 25.06.1993 № 3322-XII. Data onovlennia 19.04.2014. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 3322-12 (data zvernennia 18.04.2021).

 

4.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 №435-IV. Data onovlennia 01.01.2021. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

 

laws/show/435-15 (data zvernennia 18.04.2021).

5.      Tymchasove polozhennia pro pravovu okhoronu obiektiv promyslovoi vlasnosti ta ratsionalizatorskykh propozytsii v Ukraini : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18 veresnia 1992 r. № 479/92. Data onovlennia 22.06.1994. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/479/92/page?text=%F0%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%B3%E7%E0%F2%EE%F0 (data zvernennia 18.04.2021).

6.      Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 № 143-V. Data onovlennia 09.12.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (data zvernennia 18.04.2021).

7.      Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.09.1991 № 1560-XII. Data onovlennia 13.02.2021. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (data zvernennia 18.04.2021).

8.      Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 23.12.93 № 3687-XII. Data onovlennia 14.10.2020. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12 (data zvernennia 18.04.2021).

9.      Pro derzhavnu taiemnytsiu : Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 № 3855-XII. Data onovlennia 24.10.2020. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (data zvernennia 18.04.2021).

10.    Zvid vidomostei, shcho stanovliat derzhavnu taiemnytsiu : nakaz SBU vid 23.12.2020 za № 383, № z0052-21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#top (data zvernennia 18.04.2021).

11.    Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 23.12.93, № 3688-XII. Data onovlennia 14.10.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3688-12&p=1218034688041545 (data zvernennia 18.04.2021).

12.    Polozhennia pro patentno-litsenziinu, vynakhidnytsku ta ratsionalizatorsku robotu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy : zareiestrovano v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 01.10.2010 r. za № 882/18177, № z0882-10. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0882-10?find=1&text=%F0%E0%F6%B3%EE%ED%E0%EB%B3%E7%E0%F2%EE%F0 (data zvernennia 18.04.2021).

13.Zapusk WIPO PROOF: ynterviu s Frэnsysom Harry. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/ru/2020/02/article_0001.html (data zvernennia 12.12.2020).

14.WIPO PROOF — nadezhnoe tsyfrovoe dokazatelstvo. URL: https://www.wipo.int/wipoproof/ru/ (data zvernennia 02.04.2021).

15.    DSTU ISO/IEC 27001:2015 «Informatsiini tekhnolohii. Metody zakhystu. Systemy upravlinnia informatsiinoiu bezpekoiu. Vymohy» (ISO/IEC 27001:2013; Cor.1:2014, IDT) / Nats. standart Ukrainy. Vyd. ofits. [Chynnyi vid 2015-12-18]. Kyiv : DP «UkrNDNTs» Ukrainy, 2016. 22 s.

16.    The ISO survey of management system standard certifications — 2019 — Explanatory note. URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/18808772/0._Explanatory_note_and_overview_on_ISO_Survey_2019_results.pdf?nodeid=21413237&vernum=-2 (data zvernennia 02.04.2021).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті