ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ЕКОНОМІКА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ЗАГРОЗИ

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт, Україна https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239583

Анотація

Ключові слова: штучний інтелект, економічний вплив, інтелектуальна власність,
регулювання, кібербезпека, ризики, загрози, національна безпека

У роботі подано економіко-правовий аналіз стану і тенденцій розвитку штучного
інтелекту (ШІ), визначено його вплив на економіку, роль інтелектуальної власності
(ІВ), подано оцінку ризиків, загроз і небезпек кримінального застосування ШІ, вироб-
лено механізми відповідної протидії. Розглянуто розвиток технологій ШІ як невід’єм-
ної частини «Індустрія 4.0», досліджено основні положення «Білої книги зі штучного
інтелекту» ЄС. У правовому регулюванні ШІ розглядається як новий виклик для еко-
номіки і правової системи, нове явище, що має мультиплікаційний ефект, правовий
феномен у структурі правовідносин, новий об’єкт для правового регулювання.
Упровадження ШІ у сферу ІВ формує нові правові та економічні проблеми. Проведено
аналіз розглянутих судами справ, по’’язаних з проблемою правосуб’єктності ШІ, вив-
чено законотворчу діяльність з цього питання. Вказано на можливості та небезпеки
кримінального застосування ШІ, які проранжовано в порядку рівня їх небезпеки.
Окреслено перспективи розвитку ШІ в Україні, проаналізовано Концепцію розвитку
штучного інтелекту в Україні. Зроблено висновок про те, що ШІ має стати одним із
ключових драйверів цифрової трансформації та загального зростання економіки
України.

Список використаних джерел

Андрощук Г. Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 3. С. 84−101. № 4. С. 59−69.

2. This alliance aims to accelerate the adoption of inclusive, trusted and transparent AI worldwide. URL: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/global-ai-action-alliance/ (дата звернення: 30.01.2021).

3. KOMISJAEUROPEJSKABruksela, dnia 19.2.2020 r. COM(2020) 65 finalBIAŁAKSIĘGAwsprawiesztucznejinteligencjiEuropejskiepodejściedodoskonałościizaufania. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf (дата звернення: 13.02.2021).

4. Геннадій Андрощук. Єврокомісія опублікувала «Білу книгу з штучного інтелекту». URL: https://yur-gazeta.com/golovna/evrokomisiya-opublikuvala-bilu-knigu-z-shtuchnogo-intelektu.html (дата звернення: 30.01.2021).

5.      World Intellectual Property Indicators 2020.

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf (дата звернення: 14.02.2021).

6. Андрощук Г. О. Винаходи штучного інтелекту. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 11. С. 67.

7. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. Москва : Наука, 1986. 488 с.

8. Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы : дисс. … д-ра юрид. наук. РГАИС. Москва, 2018. С. 243.

9. Про авторське право, дизайн і патенти : Закон Великої Британії від 1988 року. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата звернення: 30.01.2021).

10. Абрамова Е. Н., Старикова Е. В. Искусственный интеллект как субъект авторского права. Гипотеза / Hypothesis. Право. Экономические науки. 2020. № 1 (10) март. С. 32−38.

11. Андрощук Г. О. Машина винахідник: що вирішило ЄПВ. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 2. С. 58−59.

12. Андрощук Г. О. Прецедент: твори, створені AI, мають право на захист авторських прав!? Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 1. С. 57−59.

13. Caldwell, M., Andrews, J.T.A., Tanay, T. et al. AI-enabled future crime. Crime Sci 9, 14 (2020). URL: https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8 (дата звернення: 30.01.2021).

14.     AI-enabled future crime. URL: https://crimesciencejournal. biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-020-00123-8 (дата звернення: 30.01.2021).

15. Deepfakes’ ranked as most serious AI crime threat. URL: https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat (дата звернення: 30.01.2021).

16. Баранов О. А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання (частина 1). ІТ Право: проблеми і перспективи розвитку в Україні (Друга міжнародна щорічна конференція). URL: http://aphd.ua/publication-376/.

17. У 2020-му Нацполіція викрила понад 5 000 кіберзлочинів. URL:  https://yur-gazeta.com/golovna/u-2020mu-nacpoliciya-vikrila-ponad-5-000-kiberzlochiniv.html (дата звернення: 01.02.2021).

18. НКЦК: у 2021 році в Україні зафіксовано вже майже 14 мільйонів інцидентів у сфері кібербезпеки. URL : https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4797.html (дата звернення: 01.02.2021).

19. Гайдай Юрій. Виклики близького майбутнього: як ЄС хоче регулювати штучний інтелект. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/9/7119423/ (дата звернення: 13.02.2021).

20. Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html (дата звернення: 13.02.2021).

21. Przeglądstrategiirozwojusztucznejinteligencjina świecie elix.pl/rynek/raporty-prezentacje/2018/07/przeglad-strategii-rozwoju-sztucznej-inteligencji-na-swiecie/  (дата звернення: 13.02.2021).

22. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 2 грудня 2020 р. № 1556-р  URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201556.html (дата звернення: 03.02.2021).

23. Карцхия А. А. Искусственный интеллект как средство управления в условиях глобальных рисков. URL: https://www.kbtu.kz/images/elibrary_42715049.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

24. WIPO Director General Opens WIPO Conversation on IP and AI: Third Session. URL: https://www.wipo.int/about-wipo/en/dg_tang/news/2020/news_0014.html (дата звернення: 04.02.2021).

=========================

1. Androshchuk H. Tendentsii rozvytku tekhnolohii shtuchnoho intelektu: ekonomiko-pravovyi aspekt. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 3. S. 84−101. № 4. S. 59−69.

2. This alliance aims to accelerate the adoption of inclusive, trusted and transparent AI worldwide. URL: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/global-ai-action-alliance/ (data zvernennia: 30.01.2021).

3. KOMISJAEUROPEJSKABruksela, dnia 19.2.2020 r. COM(2020) 65 finalBIAŁAKSIĘGAwsprawiesztucznejinteligencjiEuropejskiepodejściedodoskonałościizaufania. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf (data zvernennia: 13.02.2021).

4. Hennadii Androshchuk. Yevrokomisiia opublikuvala «Bilu knyhu z shtuchnoho intelektu». URL: https://yur-gazeta.com/golovna/evrokomisiya-opublikuvala-bilu-knigu-z-shtuchnogo-intelektu.html (data zvernennia: 30.01.2021).

5.      World Intellectual Property Indicators 2020. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2020.pdf (data zvernennia: 14.02.2021).

6. Androshchuk H. O. Vynakhody shtuchnoho intelektu. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 11. S. 67.

7. Hlushkov V. M. Kybernetyka. Voprosы teoryy y praktyky. Moskva : Nauka, 1986. 488 s.

8. Morkhat P. M. Pravosubъektnost yskusstvennoho yntellekta v sfere prava yntellektualnoi sobstvennosty: hrazhdansko-pravovыe problemы : dyss. … d-ra yuryd. nauk. RHAYS. Moskva, 2018. S. 243.

9. Pro avtorske pravo, dyzain i patenty : Zakon Velykoi Brytanii vid 1988 roku. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (data zvernennia: 30.01.2021).

10. Abramova E. N., Starykova E. V. Yskusstvennыi yntellekt kak subъekt avtorskoho prava. Hypoteza / Hypothesis. Pravo. Эkonomycheskye nauky. 2020. № 1 (10) mart. S. 32−38.

11. Androshchuk H. O. Mashyna vynakhidnyk: shcho vyrishylo YePV. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 2. S. 58−59.

12. Androshchuk H. O. Pretsedent: tvory, stvoreni AI, maiut pravo na zakhyst avtorskykh prav!? Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 1. S. 57−59.

13. Caldwell, M., Andrews, J.T.A., Tanay, T. et al. AI-enabled future crime. Crime Sci 9, 14 (2020). URL: https://doi.org/10.1186/s40163-020-00123-8 (datazvernennia: 30.01.2021).

14.    AI-enabled future crime. URL: https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-020-00123-8 (data zvernennia: 30.01.2021).

15.    ‘Deepfakes ranked as most serious AI crime threat. URL: https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat (data zvernennia: 30.01.2021).

16. Baranov O. A. Internet rechei i shtuchnyi intelekt: vytoky problemy pravovoho rehuliuvannia (chastyna 1). IT Pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini (Druha mizhnarodna shchorichna konferentsiia). URL: http://aphd.ua/publication-376/.

17. U 2020-mu Natspolitsiia vykryla ponad 5 000 kiberzlochyniv. URL:  https://yur-gazeta.com/golovna/u-2020mu-nacpoliciya-vikrila-ponad-5-000-kiberzlochiniv.html (data zvernennia: 01.02.2021).

18. NKTsK: u 2021 rotsi v Ukraini zafiksovano vzhe maizhe 14 milioniv intsydentiv u sferi kiberbezpeky. URL : https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4797.html (data zvernennia: 01.02.2021).

19. Haidai Yurii. Vyklyky blyzkoho maibutnoho: yak YeS khoche rehuliuvaty shtuchnyi intelekt. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/02/9/7119423/ (data zvernennia: 13.02.2021).

20. Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html (data zvernennia: 13.02.2021).

21. Przeglądstrategiirozwojusztucznejinteligencjina świecie elix.pl/rynek/raporty-prezentacje/2018/07/przeglad-strategii-rozwoju-sztucznej-inteligencji-na-swiecie/  (data zvernennia: 13.02.2021).

22. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy  vid 2 hrudnia 2020 r. № 1556-r URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201556.html (data zvernennia: 03.02.2021).

23. Kartskhyia A. A. Yskusstvennыi yntellekt kak sredstvo upravlenyia v uslovyiakh hlobalnыkh ryskov. URL: https://www.kbtu.kz/images/elibrary_42715049.pdf (data zvernennia: 01.02.2021).

24. WIPO Director General Opens WIPO Conversation on IP and AI: Third Session. URL: https://www.wipo.int/about-wipo/en/dg_tang/news/2020/news_0014.html (data zvernennia: 04.02.2021).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті