ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

 • Констянтин Зеров кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник сектору авторського права НДІ ІВ НАПрН України; асистент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2916-7528

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244516

Анотація

Ключові слова: ІТ, комп’ютерна програма, авторське право, креативна індустрія

У публікації розглянуто питання правової охорони інтелектуальної власності у
сфері інформаційних (інформаційно-комунікаційних) технологій. Проаналізовано
базові види економічної діяльності, які відносяться до креативних індустрій в ІТ, що
спрямовані як на створення, так і на розпорядження майновими правами інтелекту-
альної власності на вже створені екземпляри (або копії) програмного забезпечення.
Зауважено, що згідно з нормами податкового законодавства України окремі госпо-
дарські операції з розповсюдження програмного забезпечення повинні бути здійснені
на підставі договорів постачання програмної продукції, а не на підставі договорів
щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Проведена
коротка описова характеристика обʼєктів авторського права у сфері інформаційних
технологій і можливостей їх правової охорони, а саме: компʼютерної програми, бази
даних і веб-сайта. Розглянуто питання розподілу майнових прав інтелектуальної
власності на об’єкт, створений у звʼязку з виконанням трудового договору (контракту)
і на об’єкт, створений на замовлення у сфері інформаційних технологій.

Список використаних джерел

 1. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 24. Ст. 168) (зі змінами).
 2. Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України – Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/kse-research/kreativni-industriyi-vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini/.
 3. Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-2019-%D1%80#Text.
 4. Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності : наказ Державного комітету статистики України від 23.12.2011 р. № 396.

     URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0396832-11#Text.

 1. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13−14, № 15−16, № 17. Ст. 112) (зі змінами).
 2. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції : наказ Міністерства доходів і зборів України від 07.10.2013 р. № 536. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0536810-13#Text.
 3. Про порядок оподаткування ПДВ : індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.05.2018 р. № 2185/6/99-99-15-03-02-15/ІПК. URL: https://ips.ligazakon.net/document/pk1382?an=58&ed=2018_05_16.
 4. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64 (зі змінами).
 5. Про деякі питання практики вирішення спорів, повʼязаних із захистом прав інтелектуальної власності : постанова Пленуму Вищого господарського суду України 17.10.2012 № 12. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/

     laws/show/v0012600-12/print1446498314299733.

 1. Зеров К. Захист авторського права на комп’ютерні програми. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 6. С. 5–14.
 2. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=EN.
 3. Андрощук Г. О., Петренко С. А. Правова охорона програмного забезпечення (компʼютерних програм і баз даних). Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. 300 с.
 4. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40−44. Ст. 356 (зі змінами).
 5. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print1444415769881869.
 6. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX. Голос України від 13.08.2021. № 153.
 7. Pro kulturu : Zakon Ukrainy vid 14.12.2010 № 2778-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2011. № 24. St. 168) (zi zminamy).
 8. Kreatyvni industrii: vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy – Kyiv School of Economics. URL: https://kse.ua/ua/kse-research/kreativni-industriyi-vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini/.
 9. Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 kvitnia 2019 r. № 265-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-2019-%D1%80#Text.
 10. Pro zatverdzhennia Metodolohichnykh osnov ta poiasnen do pozytsii Klasyfikatsii vydiv ekonomichnoi diialnosti : nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 23.12.2011 r. № 396.

     URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0396832-11#Text.

 1. Podatkovyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2011. № 13−14, № 15−16, № 17. St. 112) (zi zminamy).
 2. Pro zatverdzhennia Uzahalniuiuchoi podatkovoi konsultatsii shchodo osoblyvostei opodatkuvannia podatkom na dodanu vartist operatsii z postachannia prohramnoi produktsii : nakaz Ministerstva dokhodiv i zboriv Ukrainy vid 07.10.2013 r. № 536. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0536810-13#Text.
 3. Pro poriadok opodatkuvannia PDV : indyvidualna podatkova konsultatsiia Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy vid 16.05.2018 r. № 2185/6/99-99-15-03-02-15/IPK. URL: https://ips.ligazakon.net/document/pk1382?an=58&ed=2018_05_16.
 4. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 roku № 3792-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 13. St. 64 (zi zminamy).
 5. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, povʼiazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti : postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy 17.10.2012 № 12. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/v0012600-12/print1446498314299733.

 1. Zerov K. Zakhyst avtorskoho prava na kompiuterni prohramy. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 6. S. 5–14.
 2. Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=EN.
 3. Androshchuk H. O., Petrenko S. A. Pravova okhorona prohramnoho zabezpechennia (kompʼiuternykh prohram i baz danykh). Kyiv : NDI IV NAPrNU, 2013. 300 s.
 4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. № 40−44. St. 356 (zi zminamy).
 5. Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04.06.2010 № 5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/v0005700-10/print1444415769881869.

 1. Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 r. № 1667-IX. Holos Ukrainy vid 13.08.2021. № 153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті