ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РЕКОДИФІКАЦІЇ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Анатолій Кодинець доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0954-1474

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.248976

Анотація

Ключові слова: систематизація; рекодифікація; законодавство; інтелектуальна
власність; колізія; охорона прав; результати інтелектуальної, творчої діяльності

У статті досліджуються проблеми систематизації законодавства України у сфері пра-
вової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності в умовах рекодифікації
цивільного законодавства, аналізуються колізії та недоліки окремих норм, що регулюють
відносин у сфері інтелектуальної діяльності. Досліджуються правові засади регламента-
ції відносин охорони різних видів об’єктів інтелектуальної власності, деталізуються
шляхи їх удосконалення, описуються заходи, що вживаються в цьому напрямі в Україні.
У межах предмета дослідження наголошується на недоліках спеціального законодав-
ства, а також норм ЦК України, суперечностях між різними законодавчими актами у
сфері інтелектуальної власності та пропонуються шляхи їх вирішення.

Список використаних джерел / List of references

1.      Цивільний кодекс України (зі змінами). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

2.      Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.

3.      Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 650. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-shchodo-rekodifikaciyi-onovlennya-civilnogo-zakonodavstva-ukrayini-s-650-170719.

4.      Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ : АртЕк, 2020. 128 с.

5.      Про державну підтримку кінематографії в Україні : Закон України від 23 березня 2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 20. Ст. 240.

6.      Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 32. Ст. 242.

7.      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 42. Ст. 236.

8.       Про правову охорону географічних зазначень : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

9.      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text.

10.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.

=========================================

1.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (zi zminamy). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40. St. 356.

2.      Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. T. 1. S. 83. St. 2125.

3.      Pro utvorennia robochoi hrupy shchodo rekodyfikatsii (onovlennia) tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 lypnia 2019 r. № 650. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-shchodo-rekodifikaciyi-onovlennya-civilnogo-zakonodavstva-ukrayini-s-650-170719.

4.      Kontseptsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv : ArtEk, 2020. 128 s.

5.      Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 23 bereznia 2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 20. St. 240.

6.      Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018. № 32. St. 242.

7.      Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia okhorony prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2019. № 42. St. 236.

8.       Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen : Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 32. St. 267.

9.      Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text.

10.    Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті