ВИДИ ПОРУШЕНЬ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Мінченко науковий співробітник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1835-3803

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249016

Анотація

Ключові слова: майнові права на торговельну марку, види порушень майнових прав,
судова практика, справи про захист прав на торговельні марки, визнання свідоцтва на
торговельну марку недійним, дострокове припинення дії свідоцтва

У статті досліджено теоретичні положення майнових прав на торговельні марки, а
також практичні питання порушень зазначених прав. Особливу увагу приділено аналі-
зу судової практики щодо захисту прав на торговельні марки. Виділено та детально роз-
глянуто категорії зазначених справ, наведено статистичні дані та прийняті рішення.
Встановлено, що переважна кількість досліджених справ стосується визнання свідоцтва
України на торговельну марку недійсним.

Список використаних джерел / List of references


1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня
1993 р. № 3689-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 36 (зі
змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
2. Цивільний кодекс України станом на 14 жовтня 2008 р. Голос України.
2008. № 195. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Науково-методичні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної
власності «Основи інтелектуальної власності» / [наук.-метод. вид-ня / ред.
Г. І. Якіменко]. Київ : Ін Юре, 1999. 578 с.
4. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

======================================

1. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia
1993 r. № 3689-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 7. St. 36 (zi
zminamy). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy stanom na 14 zhovtnia 2008 r. Holos Ukrainy. 2008. №
195. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
3. Naukovo-metodychni rekomendatsii Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti
«Osnovy intelektualnoi vlasnosti» / [nauk.-metod. vyd-nia / red. H. I. Yakimenko].
Kyiv : In Yure, 1999. 578 s.
4. Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті