РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОПІВ, СТВОРЕНІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА ДОГОВОРОМ ЗАМОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Юлія Осипова кандидат юридичних наук, науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3413-1263

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249093

Анотація

Ключові слова: розподіл майнових прав інтелектуальної власності; майнові права
інтелектуальної власності; об’єкт, створений за замовленням; заклади вищої освіти; інте-
лектуальна власність закладів вищої освіти; об’єкти права інтелектуальної власності;
договір про створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної
власності

Статтю присвячено питанню розподілу майнових прав інтелектуальної власності на
ОПІВ, створені у ЗВО України за договором замовлення. У ході проведеного досліджен-
ня визначено загальні вимоги чинного законодавства до порядку розподілу майнової
частини права інтелектуальної власності на «об’єкт, створений за замовленням».
Встановлено, що вирішення цього питання наразі залежить від виду ОПІВ, що ство-
рюється за замовленням, а також, у певних випадках, від мети його створення. Описано
можливі варіанти розподілу означених вище прав між ЗВО-замовником і творцем-вико-
навцем за договором про створення ОПІВ за замовленням. Виявлено прогалини та невід-
повідності між нормами чинного законодавства у цій сфері, запропоновано відповідні
законодавчі зміни.

Список використаних джерел / List of references

1.      Чередник Н. В. Права інтелектуальної власності дослідницьких університетів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2019. 212 с.

2.      Гужва А. М. Особливості договору про створення за замовленням і використання твору у ВНЗ. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності, 16 червня 2010 року, м. Одеса. Одеса : 2010. С. 175−178.

3.      Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15.07.2021 р. (набув чинності 14.08.2021р.) № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/conv#Text (дата звернення: 1 листопада 2021).

4.      Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

5.      Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

6.      Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21.04.1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

7.      Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#top (дата звернення: 01.11.2021 р.).

8.      Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

9.      Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр/ed20201014#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

10.    Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

11.    Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16.06.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

12.    Соловйова В. В. Договірне врегулювання створення за замовленням обʼєктів права інтелектуальної власності. Актуальні питання цивільного та господарського права. 2008. № 6.

URL: www.journal.yurpayintel.com.ua/2008/6/article03/.

13.    Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. Київ : Парламентське вид-во, 2006. 432 с.

14.    Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.

15.    Дмитренко В. Особливості договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Підприємство, господарство і право. № 11. 2020. С. 24−28.

16.    Рудченко І. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. 2007. С. 53−61.

17.    Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 01.11.2021 р.).

=========================================

1.      Cherednyk N. V. Prava intelektualnoi vlasnosti doslidnytskykh universytetiv : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Kyiv, 2019. 212 s.

2.      Huzhva A. M. Osoblyvosti dohovoru pro stvorennia za zamovlenniam i vykorystannia tvoru u VNZ. Aktualni problemy prava intelektualnoi vlasnosti : zbirnyk materialiv I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 10-y richnytsi sviatkuvannia Mizhnarodnoho dnia intelektualnoi vlasnosti, 16 chervnia 2010 roku, m. Odesa. Odesa : 2010. S. 175−178.

3.      Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 r. (nabuv chynnosti 14.08.2021r.) № 1667-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20/conv#Text (data zvernennia: 1 lystopada 2021).

4.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

5.      Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

6.      Pro okhoronu prav na sorty roslyn : Zakon Ukrainy vid 21.04.1993 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

7.      Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#top (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

8.      Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12/ed20201014#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

9.      Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv : Zakon Ukrainy vid 05.11.1997 r. № 621/97-VR.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-vr/ed20201014#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

10.    Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

11.    Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen : Zakon Ukrainy vid 16.06.1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

12.    Soloviova V. V. Dohovirne vrehuliuvannia stvorennia za zamovlenniam obʼiektiv prava intelektualnoi vlasnosti. Aktualni pytannia tsyvilnoho ta hospodarskoho prava. 2008. № 6. URL: www.journal.yurpayintel.com.ua/2008/6/article03/.

13.    Pravo intelektualnoi vlasnosti: naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy / za zah. red. M. V. Paladiia, N. M. Myronenko, V. O. Zharova. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2006. 432 s.

14.    Iakubivskyi I. Ye. Nabuttia, zdiisnennia ta zakhyst mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini : monohrafiia. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 2018. 522 s.

15.    Dmytrenko V. Osoblyvosti dohovoru pro stvorennia za zamovlenniam i vykorystannia obiekta prava intelektualnoi vlasnosti. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. № 11. 2020. S. 24−28.

16.    Rudchenko I. Dohovir pro stvorennia za zamovlenniam i vykorystannia obiekta prava intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 2. 2007. S. 53−61.

17.    Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (data zvernennia: 01.11.2021 r.).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті