РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Автор(и)

  • Анастасія Ярмолюк аспірантка кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2844-9040

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249114

Анотація

Ключові слова: права інтелектуальної власності, інноваційна діяльність, концепція
відкритих інновацій, відкриті інноваційні платформи

Розглянуто значення інтелектуальної власності як складової інноваційної діяльності,
що має переважно циклічно-мережевий характер. Зроблено висновок про необхідність
упровадження концепції відкритих інновацій стейкхолдерами в Україні та створення
цифрових платформ, що сприяють партнерству бізнесу, державних підприємств та інно-
ваційних команд у процесі створення інноваційних продуктів.

Список використаних джерел / List of references

1.      Вдалий старт: чому пандемія — трамплін для злету нових бізнес-ідей. URL: https://mind.ua/openmind/20220741-vdalij-start-chomu-pandemiya-tramplin-dlya-zletu-novih-biznes-idej.

2.      Відкриті інновації: воронка ідей.

URL: https://mybiz.ru/articles/management/otkrytye-innovatsii-voronka-idej/.

3. Відкриті інновації — це вміння чути клієнта та здійснювати нові відкриття разом. URL: https://www.fujifilm.eu/ua/innovacii/otkrytye-innovacii.

4. Джемелінська Л. В. Аналіз моделей відкритої та закритої інноваційної діяльності підприємств. Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. 2011. № 7. С. 86–91.

5. Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі «Україна». 2017. 16 серп. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/.

6. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посіб. для вищих навчальних закладів / авт. кол. : А. У. Опякун, Ю. М. Бажал, І. В. Бакушевич, У. Венесаар та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Бажала. Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2015. 296 с.

7.      Компанія Bayer: відкрита до інновацій. URL: https://www.bayer.com/uk/ua/innovations.

8. Лазаренко Ю. О. Критерії виміру рівня інноваційної відкритості організації. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : VІІІ Міжнародний бізнес-форум (Київ, 19 березня 2015 р.) ; відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. С. 149–150.

9. Лисак А. В., Жигалкевич Ж. М. Становлення концепції відкритих інновацій. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених, 2017. № 11.

URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22556/1/2017-11_2-15.pdf.

10. Литюга Ю. В. Відкриті інновації як інструмент ризик-менеджменту. Ефективна економіка. 2013. № 5.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2010.

11. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020−2025 роки : проєкт від 06.11.2019 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1oqjabxZiTempwJjaZsO1NoLt7fvP_qxj/view.

12. Неосяжність інновації: інтерв’ю з Генрі Чесбро. 2012. 22 листопада URL: http://www.management.com.ua/interview/int316.html.

13. Носик О. М. Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напрями інтернаціоналізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Т. 24. № 6. С. 103–113.

14.    Ночвай В. Рекомендації проєкту «Посилення співпраці країн Східного Партнерства і ЄС в галузі наукових досліджень та інновацій на основі порівняльного аналізу національних дослідницьких систем». URL: https://drive.google.com/file/d/1G

qAF24oapny1v_EOWRYA79JmC2Nd7GdV/view.

15. Ночвай В. І., Федосєєв О. І. Роль громадських організацій в інноваційній політиці, трансфері знань та євроінтеграційних процесах. Проект «Громадська синергія», 2018. 23 с. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Rol-gromadskyh-organizatsij-v-innovatsijnij-politytsi-transferi-znan-ta-yevrointegratsijnyh-protsesah.pdf.

16. Паневник Т. М., Болгарова Н. К. Формування інноваційних систем як середовища відкритих інновацій. Бізнес Інформ. 2020. № 8. C. 53–59.

17. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html?fbclid=IwAR32kdf7vWDm0Tc-ONwHeFjD83K3tky4V5pkyGZ6662pU0l0Dowkg69TM-I.

18. Chesbrough H. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston : Harvard Business School Press, 2006. 272 p.

19. Chesbrough, H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2003.

20. Here are the world’s largest drone companies and manufacturers to watch and invest in. Business Insider. URL: https://markets.businessinsider.com/

news/stocks/top-drone-manufacturers-companies-invest-stocks-2017-07-1002184052#.

21.    Nari Lee, Soili Nystén-Haarala, Laura Huhtilainen. Interfacing Intellectual property rights and Open innovation. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/

mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic6.pdf.

22.    NineSights by NineSigma. Siemens. URL: https://ninesights.ninesigma.com/

servlet/hype/IMT?userAction=Browse&documentId=3052e9492fcf28724c29c1a2b490dc32&templateName=&documentTableId=3422744965072250718.

23. NineSigma. We make innovation happen. URL: https://www.ninesigma.com/.

24. Robert Arnkil, Anu Järvensivu, Pasi Koski, Tatu Piirainen. Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project. Tampere : University of Tampere, Institute for Social Research, Work Research Centre, 2010. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65758/978-951-44-8209-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

25. The Lund Declaration 2015: EUROPE MUST SPEED UP SOLUTIONS TO TACKLE GRAND CHALLENGES THROUGH ALIGNMENT, RESEARCH, GLOBAL COOPERATION AND ACHIEVING IMPACT. The Lund Declaration – december 2015. URL: https://www.vr.se/download/18.3936818b16e6f

40bd3e5cc/1574173770601/The+Lund+Declaration+2015%20final.pdf.

26.    Yousheng Zhang. Opportunities and Challenges for Open Innovation. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_han_11/wipo_ip_han_11_ref_t8b.pdf.

===================================

1.      Vdalyi start: chomu pandemiia — tramplin dlia zletu novykh biznes-idei. URL: https://mind.ua/openmind/20220741-vdalij-start-chomu-pandemiya-tramplin-dlya-zletu-novih-biznes-idej.

2.      Vidkryti innovatsii: voronka idei.

URL: https://mybiz.ru/articles/management/otkrytye-innovatsii-voronka-idej/.

3. Vidkryti innovatsii — tse vminnia chuty kliienta ta zdiisniuvaty novi vidkryttia razom. URL: https://www.fujifilm.eu/ua/innovacii/otkrytye-innovacii.

4. Dzhemelinska L. V. Analiz modelei vidkrytoi ta zakrytoi innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo : zbirnyk naukovykh prats. 2011. № 7. S. 86–91.

5. Innovatsii abo smert: yak biznesu vyzhyty na tonuchomu korabli «Ukraina». 2017. 16 serp. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/

2017/08/16/628080/.

6. Innovatsiine pidpryiemnytstvo: kreatyvnist, komertsializatsiia, ekosystema : navch. posib. dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv / avt. kol. : A. U. Opiakun, Yu. M. Bazhal, I. V. Bakushevych, U. Venesaar ta in. / za red. d-ra ekon. nauk, prof. Yu. M. Bazhala. Kyiv : Univ. vyd-vo PULSARY, 2015. 296 s.

7.      Kompaniia Bayer: vidkryta do innovatsii. URL: https://www.bayer.com/uk/

ua/innovations.

8. Lazarenko Yu. O. Kryterii vymiru rivnia innovatsiinoi vidkrytosti orhanizatsii. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiinoi diialnosti v Ukraini : VIII Mizhnarodnyi biznes-forum (Kyiv, 19 bereznia 2015 r.) ; vidp. red. A. A. Mazaraki. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2015. S. 149–150.

9. Lysak A. V., Zhyhalkevych Zh. M. Stanovlennia kontseptsii vidkrytykh innovatsii. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia : zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh, 2017. № 11.

URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22556/1/2017-11_2-15.pdf.

10. Lytiuha Yu. V. Vidkryti innovatsii yak instrument ryzyk-menedzhmentu. Efektyvna ekonomika. 2013. № 5.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2010.

11. Natsionalna stratehiia rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini na period 2020−2025 roky : proiekt vid 06.11.2019 r. URL: https://drive.google.com/file/d/1oqjabxZiTempwJjaZsO1NoLt7fvP_qxj/view.

12. Neosiazhnist innovatsii: interviu z Henri Chesbro. 2012. 22 lystopada URL: http://www.management.com.ua/interview/int316.html.

13. Nosyk O. M. Vidkryti innovatsiini systemy: holovni kharakterystyky i napriamy internatsionalizatsii. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii. 2016. T. 24. № 6. S. 103–113.

14.    Nochvai V. Rekomendatsii proiektu «Posylennia spivpratsi krain Skhidnoho Partnerstva i YeS v haluzi naukovykh doslidzhen ta innovatsii na osnovi porivnialnoho analizu natsionalnykh doslidnytskykh system». URL: https://drive.google.com/file/d/1GqAF24oapny1v_EOWRYA79JmC2Nd7GdV/view.

15. Nochvai V. I., Fedosieiev O. I. Rol hromadskykh orhanizatsii v innovatsiinii politytsi, transferi znan ta yevrointehratsiinykh protsesakh. Proekt «Hromadska synerhiia», 2018. 23 s. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Rol-gromadskyh-organizatsij-v-innovatsijnij-politytsi-transferi-znan-ta-yevrointegratsijnyh-protsesah.pdf.

16. Panevnyk T. M., Bolharova N. K. Formuvannia innovatsiinykh system yak seredovyshcha vidkrytykh innovatsii. Biznes Inform. 2020. № 8. C. 53–59.

17. Ukraina 2030E — kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html?fbclid=IwAR32kdf7vWDm0Tc-ONwHeFjD83K3tky4V5pkyGZ6662pU0l0Dowkg69TM-I.

18. Chesbrough H. Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston : Harvard Business School Press, 2006. 272 p.

19. Chesbrough, H. W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press, 2003.

20. Here are the worlds largest drone companies and manufacturers to watch and invest in. Business Insider. URL: https://markets.businessinsider.com/

news/stocks/top-drone-manufacturers-companies-invest-stocks-2017-07-1002184052#.

21.    Nari Lee, Soili Nystén-Haarala, Laura Huhtilainen. Interfacing Intellectual property rights and Open innovation. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/

mdocs/en/wipo_ipr_ge_11/wipo_ipr_ge_11_topic6.pdf.

22.    NineSights by NineSigma. Siemens. URL: https://ninesights.ninesigma.com/

servlet/hype/IMT?userAction=Browse&documentId=3052e9492fcf28724c29c1a2b490dc32&templateName=&documentTableId=3422744965072250718.

23. NineSigma. We make innovation happen. URL: https://www.ninesigma.com/.

24. Robert Arnkil, Anu Järvensivu, Pasi Koski, Tatu Piirainen. Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project. Tampere : University of Tampere, Institute for Social Research, Work Research Centre, 2010. URL: https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/65758/978-951-44-8209-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

25. The Lund Declaration 2015: EUROPE MUST SPEED UP SOLUTIONS TO TACKLE GRAND CHALLENGES THROUGH ALIGNMENT, RESEARCH, GLOBAL COOPERATION AND ACHIEVING IMPACT. The Lund Declaration – december 2015. URL: https://www.vr.se/download/18.3936818b16e6f

40bd3e5cc/1574173770601/The+Lund+Declaration+2015%20final.pdf.

26.    Yousheng Zhang. Opportunities and Challenges for Open Innovation. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_han_11/wipo_ip_han_11_ref_t8b.pdf.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті