ЦИТУВАННЯ У ТВОРАХ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ КРЕАТИВНИМИ ІНДУСТРІЯМИ

Автор(и)

  • Анна Штефан доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2382-4849

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262618

Анотація

Ключові слова: цитування, цитата, вільне використання творів, креативні інду-
стрії, авторське право, інтелектуальна власність

Стаття містить науково-практичний аналіз цитування у творах, що створюються
креативними індустріями. Розглянуто законодавчі умови, додержання яких необхідне
для того, щоб використання уривків з інших творів здійснювалося правомірно.
Визначено мету, з якою можуть використовуватися цитати, обґрунтовано співвідно-
шення між обсягом використання твору та поставленою метою, висвітлено зміст вик-
ладення цитати в автентичному формулюванні і суть творів критичного, полемічного,
наукового та інформаційного характеру як таких, до яких можуть включатися цитати.
На прикладі матеріалів практики окреслено основні помилки, що допускаються у тлу-
маченні меж і порядку цитування аудіовізуальних творів (зокрема, передач організа-
цій телевізійного мовлення), фотографічних та музичних творів.

Список використаних джерел / List of references

1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 22.02.2022 р.).

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003. № 40-44. Ст. 356.

3. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ. ВВР. 1994. № 13. Ст. 64.

4. Зайцева-Калаур І. В. Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 3. С. 1−7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_10 (дата звернення: 22.02.2022 р.).

5. Постанова Вищого господарського суду України від 26 січня 2016 року. Справа № 910/11320/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/55245543 (дата звернення: 22.02.2022 р.).

6. Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 18 квітня 2019 року. Справа № 756/8820/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81259930 (дата звернення: 22.02.2022 р.).

7. Омелян-Скирта Н. Г. Інтелектуальна власність як основне знаряддя викладацької праці. Вісник ПДАБА. 2014. № 12. С. 39−44.

8. Словник української мови. В 11 т. Т. 4. / І. К. Білодід, А. А. Бурячок та інші. Київ: Наукова думка, 1973. 840 с.

9. Козаченко Н. П. Яка критика потрібна критичному мисленню? Актуальні проблеми духовності. 2019. Вип. 20. С. 97−117.

10. Словник української мови. В 11 т. Т. 7. / І. К. Білодід, А. А. Бурячок та інші. Київ: Наукова думка, 1976. 724 с.

11. Парфенюк Н. В. Місце та роль полеміки в комунікативному дискурсі наприкінці XVI − у першій половині XVII ст. Інформаційне суспільство. 2016. Вип. 23. С. 48−54.

12. Штефан А. Науковий плагіат: співвідношення використання ідеї та форми вираження твору. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 4. С. 68−79.

13. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ. ВВР. 1992. № 48. Ст. 650.

14. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року № 2782-ХІІ. ВВР. 1993. № 1. Ст. 1.

15. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року № 3759-ХІІ. ВВР. 1994. № 10. Ст. 43.

16. Рішення Господарського суду м. Києва від 11 лютого 2014 року. Справа № 910/15420/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37192452 (дата звернення: 22.02.2022 р.).

17. Рішення Господарського суду м. Києва від 08 грудня 2014 року. Справа № 910/21872/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/41871014 (дата звернення: 22.02.2022 р.).

=========================================

1.       Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv. Paryzkyi Akt vid 24 lypnia 1971 r., zminenyi 2 zhovtnia 1979 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. VVR. 2003. № 40-44. St. 356.

3. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-KhII. VVR. 1994. № 13. St. 64.

4. Zaitseva-Kalaur I. V. Mezhi vykorystannia avtorskykh tvoriv zhurnalistiv orhanizatsiiamy ZMI. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. 2013. № 3. S. 1−7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_3_10 (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

5. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 26 sichnia 2016 roku. Sprava № 910/11320/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/55245543 (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

6. Rishennia Obolonskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 18 kvitnia 2019 roku. Sprava № 756/8820/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81259930 (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

7. Omelian-Skyrta N. H. Intelektualna vlasnist yak osnovne znariaddia vykladatskoi pratsi. Visnyk PDABA. 2014. № 12. S. 39−44.

8. Slovnyk ukrainskoi movy. V 11 t. T. 4. / I. K. Bilodid, A. A. Buriachok ta inshi. Kyiv: Naukova dumka, 1973. 840 s.

9. Kozachenko N. P. Yaka krytyka potribna krytychnomu myslenniu? Aktualni problemy dukhovnosti. 2019. Vyp. 20. S. 97−117.

10. Slovnyk ukrainskoi movy. V 11 t. T. 7. / I. K. Bilodid, A. A. Buriachok ta inshi. Kyiv: Naukova dumka, 1976. 724 s.

11. Parfeniuk N. V. Mistse ta rol polemiky v komunikatyvnomu dyskursi naprykintsi XVI − u pershii polovyni XVII st. Informatsiine suspilstvo. 2016. Vyp. 23. S. 48−54.

12. Shtefan A. Naukovyi plahiat: spivvidnoshennia vykorystannia idei ta formy vyrazhennia tvoru. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 4. S. 68−79.

13. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02 zhovtnia 1992 roku № 2657-KhII. VVR. 1992. № 48. St. 650.

14. Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16 lystopada 1992 roku № 2782-KhII. VVR. 1993. № 1. St. 1.

15. Pro telebachennia i radiomovlennia: Zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 1993 roku № 3759-KhII. VVR. 1994. № 10. St. 43.

16. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 11 liutoho 2014 roku. Sprava № 910/15420/13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/37192452 (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

17. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 08 hrudnia 2014 roku. Sprava № 910/21872/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/41871014 (data zvernennia: 22.02.2022 r.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті