ВИЩИЙ ІР-СУД ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ В УКРАЇНІ. CONTRA SENTENTIAM

Автор(и)

  • Сергій Глотов кандидат юридичних наук, адвокат, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, лектор Вільнюського державного університету, м. Вільнюс, Литва, член ГО «Цивілістична платформа», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6496-4162

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265935

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, Вищий ІР-Суд, судочинство, правова позиція, предмет доказування

Автор статті висловлює сумніви стосовно доцільності існування в системі судоустрою України вищого суду з питань інтелектуальної власності як окремої судової інституції на підставі аналізу норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень процесуальних кодексів, зарубіжного досвіду. Виявлені процесуальні та організаційні вади вказують на неспроможність позиції про те, що завдяки впровадженню такого спеціалізованого суду в систему судоустрою буде підвищено ефективність захисту інтелектуальної власності в Україні.
Метою статті є продемонструвати значність проблем, на які слід очікувати внаслідок функціонування Вищого ІР-Суду, та запропонувати альтернативний шлях для забезпечення ефективності захисту виключних прав.

Список використаних джерел / List of references

1. Новіков І. Вищий IP-суд має розв’язати безліч проблем, але поки сам залишається проблемою. URL: https://zib.com.ua/ua/147582-vischiy_ip-sud_mae_rozvyazati_bezlich_problem_ale_poki_sam_z.html.

2. Chancellor of the High Court, The Intellectual Property Enterprise Court Guide P.3, 4 −6 // Justice UK. URL: https://www.justice.gov.uk.

3.       Specialized IP courts and tribunals in China. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/Iacade539ea4d11ebbea4f0dc9fb69570/View/FullText.html?ppcid=2f64d493419144559c7e6e5eb09b3142&originationContext=assetPage&transitionType=KnowHowItem&comp=pluk&contextData=%28sc.Default%29.

4. Перелік кандидатів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності URL: https://www.vkksu.gov.ua/sites/default/files/field/file/ipposada.pdf.

5. Штефан О. О. Деякі питання юрисдикції вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 1. С. 5−10.

6. Світличний О., Сулім В. Про деякі проблеми удосконалення господарського процесуального законодавства. Публічне право. 2018. № 1 (29). С. 196–202.

7. Коваль І. Щодо правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 39−44.

8. Звіт про здійснення правосуддя Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду за перше півріччя 2021 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Buleten_1_pivr_2021_GS.pdf.

9. Marija Lazic. 29 Crucial Intellectual Property Statistics.

URL: https://legaljobs.io/blog/intellectual-property-statistics/.

10. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. Москва : Статут, 1999. 712 с.

11. Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. Москва: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. 508 с.

12. Барак А. Судебное усмотрение / пер. с англ. Москва : Норма, 1999. 376 с.

13. Рішення ЄСПЛ у справі «Альбу та інші проти Румунії» (Albu and others v. Romania» 34796/09, 12 May 2012).

14. Комаров В. В. Верховний Суд та єдність судової практики. Liber Amicorum Вячеслав Комаров / за ред. Т. В. Комарової; упоряд. Т. В. Комарова. Харків : Право, 2020. 1192 с.

15. Комаров В. Основоположні принципи цивільного судочинства. Право України. 2018. № 10. 

16. Рішення ЄСПЛ у справі Beian v. Romania (no. 1), no. 30658/05, § 34−40, Reports of Judgments and Decisions 2007-V.

17. Посібник з вирішення патентних справ Федерального судового центру США. URL: https://www.fjc.gov/content/321534/patent-case-management-judicial-guide-third-edition ; Посібник США з медіації по патентних справах. URL: https://www.fjc.gov/content/337086/patent-mediation-guide.

18. Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І. М. та ін. Київ : К.І.С., 2018. 424 с.

URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf.

19. Цивільне процесуальне право України: академічний курс / М. Й. Штефан. Київ : Ін Юре, 2005. 624 с.

20. Штефан М. И., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде: учебное пособие для студентов юрид. спец. вузов. Киев : Лыбидь, 1991. 608 с.

21. Советский гражданский процесс: учебник / под ред. А. А. Добровольского, А. Ф. Клейнмана. Москва : Издательство Московского Университета, 1970. 440 с.

22. Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: наук.-практ. посібник. Київ : вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2005. 256 с.

23. Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочинстві: курс лекцій. Харків : Укр. юр. акад., 1991. 36 с.

24. Глотов С. О. Предмет доказування у цивільних справах про дифамацію юридичних осіб. Liber Amicorum Вячеслав Комаров / за ред. Т. В. Комарової ; упоряд. Т. В. Комарова. Харків : Право, 2020. 1192 с., С. 1157−1166.

25. Rohazar Wati Zuallcobley, Jorge Amigo Castañeda, Ahmed J. Davis, Owen Dean and other. Study on Specialized Intellectual Property Courts // International Intellectual Property Institute / 25.01.2012. URL: http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf.

26. Дроздов О, Потоцький М. Правові та організаційні засади створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 2. С. 39−53, С. 41−42.

URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/259743.

============================

1. Novikov I. Vyshchyi IP-sud maie rozviazaty bezlich problem, ale poky sam zalyshaietsia problemoiu. URL: https://zib.com.ua/ua/147582-vischiy_ip-sud_mae_rozvyazati_bezlich_problem_ale_poki_sam_z.html.

2. Chancellor of the High Court, The Intellectual Property Enterprise Court Guide P.3, 4 - 6 // Justice UK. URL: https://www.justice.gov.uk.

3.       Specialized IP courts and tribunals in China. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/Iacade539ea4d11ebbea4f0dc9fb69570/View/FullText.html?ppcid=2f64d493419144559c7e6e5eb09b3142&originationContext=assetPage&transitionType=KnowHowItem&comp=pluk&contextData=%28sc.Default%29.

4. Perelik kandydativ do Vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti URL: https://www.vkksu.gov.ua/sites/default/files/field/file/ipposada.pdf.

5. Shtefan O. O. Deiaki pytannia yurysdyktsii vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti shchodo spirnykh avtorskykh pravovidnosyn. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 1. S. 5−10.

6. Svitlychnyi O., Sulim V. Pro deiaki problemy udoskonalennia hospodarskoho protsesualnoho zakonodavstva. Publichne pravo. 2018. № 1 (29). S. 196–202.

7. Koval I. Shchodo pravovoho statusu Vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 39−44.

8. Zvit pro zdiisnennia pravosuddia Kasatsiinym hospodarskym sudom u skladi Verkhovnoho Sudu za pershe pivrichchia 2021 roku. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Buleten_1_pivr_2021_GS.pdf.

9. Marija Lazic. 29 Crucial Intellectual Property Statistics.

URL: https://legaljobs.io/blog/intellectual-property-statistics/.

10. Alekseev S. S. Pravo: azbuka – teoryia – fylosofyia: Opыt kompleksnoho yssledovanyia. Moskva : Statut, 1999. 712 s.

11. Vaskovskyi E. V. Tsyvylystycheskaia metodolohyia. Uchenye o tolkovanyy y prymenenyy hrazhdanskykh zakonov. Moskva : AO «Tsentr YurYnfoR», 2002. 508 s.

12. Barak A. Sudebnoe usmotrenye / per. s anhl. Moskva : Norma, 1999. 376 s.

13. Rishennia YeSPL u spravi «Albu ta inshi proty Rumunii» (Albu and others v. Romania» 34796/09, 12 May 2012).

14. Komarov V. V. Verkhovnyi Sud ta yednist sudovoi praktyky. Liber Amicorum Viacheslav Komarov / za red. T. V. Komarovoi ; uporiad. T. V. Komarova. Kharkiv : Pravo, 2020. 1192 s.

15. Komarov V. Osnovopolozhni pryntsypy tsyvilnoho sudochynstva. Pravo Ukrainy. 2018. № 10.

16. Rishennia YeSPL u spravi Beian v. Romania (no. 1), no. 30658/05, § 34−40, Reports of Judgments and Decisions 2007-V.

17. Posibnyk z vyrishennia patentnykh sprav Federalnoho sudovoho tsentru SShA. URL: https://www.fjc.gov/content/321534/patent-case-management-judicial-guide-third-edition ; Posibnyk SShA z mediatsii po patentnykh spravakh. URL: https://www.fjc.gov/content/337086/patent-mediation-guide.

18. Posibnyk dlia suddiv z intelektualnoi vlasnosti / Benedysiuk I. M. ta in. Kyiv : K.I.S., 2018. 424 s.

URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf.

19. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs / M. Y. Shtefan. Kyiv : In Yure, 2005. 624 s.

20. Shtefan M. Y., Dryzhchanaia E. H., Husev E. V. Predstavytelstvo hrazhdan v sude: uchebnoe posobye dlia studentov yuryd. spets. vuzov. Kyev : Lыbyd, 1991. 608 s.

21. Sovetskyi hrazhdanskyi protsess: uchebnyk / pod red. A. A. Dobrovolskoho, A. F. Kleinmana. Moskva : Yzdatelstvo Moskovskoho Unyversyteta, 1970. 440 s.

22. Fursa S. Ya., Tsiura T. V. Dokazy i dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi: nauk.-prakt. posibnyk. Kyiv : vyd. Fursa S. Ya. : KNT, 2005. 256 s.

23. Komarov V. V. Dokazuvannia ta dokazy v tsyvilnomu sudochynstvi: kurs lektsii. Kharkiv : Ukr. yur. akad., 1991. 36 s.

24. Hlotov S. O. Predmet dokazuvannia u tsyvilnykh spravakh pro dyfamatsiiu yurydychnykh osib. Liber Amicorum Viacheslav Komarov / za red. T. V. Komarovoi ; uporiad. T. V. Komarova. Kharkiv : Pravo, 2020. 1192 s., S. 1157−1166.

25. Rohazar Wati Zuallcobley, Jorge Amigo Castañeda, Ahmed J. Davis, Owen Dean and other. Study on Specialized Intellectual Property Courts // International Intellectual Property Institute / 25.01.2012. URL: http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf.

26. Drozdov O, Pototskyi M. Pravovi ta orhanizatsiini zasady stvorennia Vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2022. № 2. S. 39−53, S. 41−42. URL: http://uran.inprojournal.org/article/view/259743.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті