ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯК СТОРОНА ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ

Автор(и)

  • Анна Штефан доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2382-4849

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270780

Анотація

Ключові слова: розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності,
фізична особа-підприємець, суб’єкти авторського права, авторське право, інтелектуальна
власність

У статті висвітлюється проблематика укладення фізичною особою-підприємцем
договорів щодо розпоряджання майновими авторськими правами. На основі аналізу
чинного законодавства України та матеріалів судової практики обґрунтовано, що,
вступаючи у господарські відносини, підприємець має усі цивільні права, раніше
набуті ним як фізичною особою, та як фізична особа продовжує набувати нові цивільні права, зокрема, авторське право на нові твори. Будучи суб’єктом авторського права
як фізичною особою, підприємець може використовувати відповідний твір і розпоряджатися правами на нього як суб’єкт господарювання без необхідності додаткового
документального оформлення факту належності йому майнових авторських прав,
зокрема, без укладення договору про передання цих прав між ним як фізичною особою і ним же як фізичною особою-підприємцем.

 

Список використаних джерел / List of references
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003.
№ 40−44. Ст. 356.
2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-ХІІ. ВВР. 1994. № 13. Ст. 64.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. ВВР. 2003.
№ 18, 19-20, 21−22. Ст. 144.
4. Сазонова А. О. Незалежна професійна діяльність та її співвідношення з під-
приємницькою діяльністю фізичних осіб. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вер-
надського. Серія: юридичні науки. 2021. Том 32 (71), № 1. С. 72−78.
5. Степанов С. В. Особливості господарювання суб’єкта підприємницької діяль-
ності-фізичної особи. Науковий вісник Ужгородського національного універ-
ситету. Серія: Право. 2013. Вип. 22. Ч. 1. Т. 1. С. 224−227.
6. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року
№ 3759-ХІІ. ВВР. 1994. № 10. Ст. 43.
7. Статус фізичної особи-підприємця: проблеми застосування законодавства:
Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11?lang=en#Text (дата звер-
нення: 04.07.2022 р.).
8. Постанова Львівського окружного адміністративного суду від 01 квітня
2016 р. Справа № 813/207/16.
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/57033099 (дата звернення: 04.07.2022 р.).

9. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 31 серпня 2016 р.
Справа № 813/207/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/60752523
(дата звернення: 04.07.2022 р.).
10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністра-
тивного суду від 21 лютого 2020 р. Справа № 813/207/16. URL:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87779554 (дата звернення: 04.07.2022 р.).
11. Постанова Верховного Суду України від 04 грудня 2013 р. Справа № 6-
125цс13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36171773 (дата звернення:
04.07.2022 р.).
12. Постанова Верховного Суду від 05 червня 2018 р. Справа № 338/180/17.
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963905 (дата звернення:
04.07.2022 р.).
13. Дмитришин В. С. Набуття та розпоряджання майновими правами інте-
лектуальної власності фізичними особами-підприємцями. Часопис цивілі-
стики. 2019. Вип. 33. С. 48−54.
14. Кравчук О. О. Три види правового статусу фізичної особи. Вісник НТУУ
«КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2017. №1/2 (33/34). С. 194−200.

=====================

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. VVR. 2003.
№ 40−44. St. 356.
2. Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r.
№ 3792-KhII. VVR. 1994. № 13. St. 64.
3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 436-IV. VVR. 2003.
№ 18, 19-20, 21−22. St. 144.
4. Sazonova A. O. Nezalezhna profesiina diialnist ta yii spivvidnoshennia z pidpryiemnytskoiu
diialnistiu fizychnykh osib. Vcheni zapysky TNU im. V. I. Vernadskoho.
Seriia: yurydychni nauky. 2021. Tom 32 (71), № 1. S. 72−78.
5. Stepanov S. V. Osoblyvosti hospodariuvannia subiekta pidpryiemnytskoi diialnosti-
fizychnoi osoby. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu.
Seriia: Pravo. 2013. Vyp. 22. Ch. 1. T. 1. S. 224−227.
6. Pro telebachennia i radiomovlennia: Zakon Ukrainy vid 21 hrudnia 1993 roku
№ 3759-KhII. VVR. 1994. № 10. St. 43.
7. Status fizychnoi osoby-pidpryiemtsia: problemy zastosuvannia zakonodavstva:
Roziasnennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 14.01.2011 r. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11?lang=en#Text (data zvernennia:
04.07.2022 r.).
8. Postanova Lvivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu vid 01 kvitnia 2016 r.
Sprava № 813/207/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/57033099
(data zvernennia: 04.07.2022 r.).
9. Ukhvala Lvivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu vid 31 serpnia 2016 r.
Sprava № 813/207/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/60752523
(data zvernennia: 04.07.2022 r.).
10. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho
sudu vid 21 liutoho 2020 r. Sprava № 813/207/16. URL:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/87779554 (data zvernennia: 04.07.2022 r.).
11. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04 hrudnia 2013 r. Sprava № 6-
125tss13. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/36171773 (data zvernennia:
04.07.2022 r.).
12. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 05 chervnia 2018 r. Sprava № 338/180/17.
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74963905 (data zvernennia:
04.07.2022 r.).
13. Dmytryshyn V. S. Nabuttia ta rozporiadzhannia mainovymy pravamy intelektualnoi
vlasnosti fizychnymy osobamy-pidpryiemtsiamy. Chasopys tsyvilistyky.
2019. Vyp. 33. S. 48−54.

14. Kravchuk O. O. Try vydy pravovoho statusu fizychnoi osoby. Visnyk NTUU
«KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. 2017. №1/2 (33/34). S. 194−200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті