СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАКАЗІВ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Тверезенко завідувач відділу промислової власності та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, патентний повірений, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8606-8679

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274618

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, наказ, нормативно-правовий акт, підзаконний нормативно-правовий акт, систематизація, промислова власність

Автором обґрунтована доцільність систематизації не лише законодавчих актів, а й
підзаконних нормативно-правових актів, зокрема наказів. У статті наводяться рекомендації щодо систематизації наказів у сфері промислової власності з метою уникнення в
них прогалин та дублювання правових норм, забезпечення їх однакового правозастосування. Зроблено висновок про доцільність систематизації наказів у цій сфері шляхом
прийняття єдиного наказу, яким повинні регулюватися правовідносини, пов’язані з
веденням державних реєстрів у сфері промислової власності.

Список використаних джерел / List of references

1.      Андрощук Г. О., Дорошенко О. Ф. Кодифікація права промислової власності Польщі: аналіз основних положень законопроекту. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 4. С. 89−99.

2.      Гуйван П. Д. Правова визначеність як складова частина принципу верховенства права. Альманах міжнародного права. 2017. № 17. С. 11–22.

3.      Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 520. Офіційний вісник України. 2002 р. № 5. Ст. 207.

4.      Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 575. Офіційний вісник України. 2001 р. № 34. Ст. 1614.

5.      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 521. Офіційний вісник України. 2001. № 31. Ст. 1438.

6.      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 576. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1615.

7.      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 574. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1614.

8.      Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 № 577. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1616.

9.      Інструкція про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР : наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2005 № 387. Офіційний вісник України. 2005. № 29. Ст. 1728.

10.    Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на обʼєкт права інтелектуальної власності : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 № 247. Офіційний вісник України. 2005. № 19. Ст. 1008.

11.    Кінах М. Рекодифікація Цивільного кодексу: на які зміни очікувати правовій спільноті. Юридична газета online. 2021. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/rekodifikaciya-civilnogo-kodeksu-na-yaki-zmini-ochikuvati-pravoviy-spilnoti.html (дата звернення: 25.11.2022 р.).

12.    Пєтков С. В. Систематизація як основа вдосконалення чинних кодексів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2017. № 29. Т. 1. С. 4–6.

13.    Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 № 798. Офіційний вісник України. 2001. № 52. Ст. 2402.

14.    Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 № 739. Офіційний вісник України. 2001. № 47. Ст. 2125.

15.    Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 291. Офіційний вісник України. 2001. № 18. Ст. 804.

16.    Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі : наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 № 469. Офіційний вісник України. 2001. № 27. Ст. 1227.

17.    Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290. Офіційний вісник України. 2001. № 18. Ст. 1020.

18.    Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10. Офіційний вісник України. 2002. № 5. Ст. 207.

19.    Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 292. Офіційний вісник України. 2001. № 18. Ст. 805.

20.    Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства : наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012  № 91/5. Офіційний вісник України. 2012 р. № 6. Ст. 225.

21.    Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : наказ Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text (дата звернення: 15.11.2022 р.).

22.    Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021 р. № 536-21. Офіційний вісник України. 2021. № 41. Ст. 2491.

23.    Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 23.10.2019 р. № 3228/5. Офіційний вісник України. 2019 р. № 82. Ст. 2805.

24.    Работягова Л. І. Систематизація законодавства Португалії у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 3. С. 5−11.

25.    Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 р. № 433. Офіційний вісник України. 2021. № 39. Ст. 2336.

26.    Сарай Р. Д., Калинюк С. С., Тимків Д. Ю. Кодифікація міжнародного права: теоретичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. 2021. Серія ПРАВО. Випуск 63. С. 3−8.

27.    Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності: монографія / за наук. ред. д.ю.н. О. П. Орлюк; кол. авторів: С. Ю. Бурлаков, А. В. Міндрул, Л. І. Работягова, О. О. Тверезенко, О. О. Штефан та ін. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ. Лазурит-Поліграф, 2011. 326 с.

28. Оn common guidelines for the quality of drafting of Community legislation Interinstitutional agreement of 22.12.1998 (1999/C 73/01) The European Parliament, The Council of The European Union And The Commission Of The European Communities. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/

?uri=CELEX:31999Y0317(01) (дата звернення: 25.11.2022 р.).

=====================================

1.      Androshchuk H. O., Doroshenko O. F. Kodyfikatsiia prava promyslovoi vlasnosti Polshchi: analiz osnovnykh polozhen zakonoproektu. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2022. № 4. S. 89−99.

2.      Huivan P. D. Pravova vyznachenist yak skladova chastyna pryntsypu verkhovenstva prava. Almanakh mizhnarodnoho prava. 2017. № 17. S. 11–22.

3.      Instruktsiia pro ofitsiinu publikatsiiu zaiavy pro hotovnist nadannia bud-yakii osobi dozvolu na vykorystannia zapatentovanoho vynakhodu (korysnoi modeli) ta klopotannia pro yii vidklykannia : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.07.2001 r. № 520. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002 r. № 5. St. 207.

4.      Instruktsiia pro ofitsiinu publikatsiiu zaiavy pro nadannia bud-yakii osobi dozvolu na vykorystannia zapatentovanoho promyslovoho zrazka ta klopotannia pro yii vidklykannia : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.08.2001 № 575. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001 r. № 34. St. 1614.

5.      Instruktsiia pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na vynakhid (korysnu model) ta vydachu litsenzii na vykorystannia vynakhodu (korysnoi modeli) : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.07.2001 r. № 521. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 31. St. 1438.

6.      Instruktsiia pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestriv vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na znak dlia tovariv i posluh ta vydachu litsenzii na vykorystannia znaka (mizhnarodnoho znaka) dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.08.2001 № 576. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34. St. 1615.

7.      Instruktsiia pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na promyslovyi zrazok ta vydachu litsenzii na vykorystannia promyslovoho zrazka : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.08.2001 № 574. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34. St. 1614.

8.      Instruktsiia pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestru vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na topohrafiiu intehralnoi mikroskhemy ta vydachu litsenzii na vykorystannia topohrafii intehralnoi mikroskhemy : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.08.2001 № 577. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34. St. 1616.

9.      Instruktsiia pro poriadok vydachi patentu Ukrainy na vynakhid, shcho okhoroniaietsia avtorskym svidotstvom SRSR : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 29.06.2005 № 387. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. № 29. St. 1728.

10.    Instruktsiia pro poriadok oznaiomlennia bud-yakoi osoby z materialamy zaiavky na obʼiekt prava intelektualnoi vlasnosti : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 22.04.2005 № 247. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2005. № 19. St. 1008.

11.    Kinakh M. Rekodyfikatsiia Tsyvilnoho kodeksu: na yaki zminy ochikuvaty pravovii spilnoti. Yurydychna hazeta online. 2021. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/rekodifikaciya-civilnogo-kodeksu-na-yaki-zmini-ochikuvati-pravoviy-spilnoti.html (data zvernennia: 25.11.2022 r.).

12.    Pietkov S. V. Systematyzatsiia yak osnova vdoskonalennia chynnykh kodeksiv. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. 2017. № 29. T. 1. S. 4–6.

13.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr Ukrainy nazv mists pokhodzhennia tovariv i prav na vykorystannia zareiestrovanykh kvalifikovanykh zaznachen pokhodzhennia tovariv : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 13.12.2001 № 798. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 52. St. 2402.

14.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr patentiv i deklaratsiinykh patentiv Ukrainy na sekretni vynakhody : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 14.11.2001 № 739. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 47. St. 2125.

15.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr patentiv Ukrainy na vynakhody : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12.04.2001 № 291. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 18. St. 804.

16.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr patentiv Ukrainy na korysni modeli : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 20.06.2001 № 469. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 27. St. 1227.

17.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr patentiv Ukrainy na promyslovi zrazky : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12.04.2001 № 290. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 18. St. 1020.

18.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr svidotstv Ukrainy na znaky dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 10.01.2002 № 10. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 5. St. 207.

19.    Polozhennia pro Derzhavnyi reiestr Ukrainy topohrafii intehralnykh mikroskhem : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12.04.2001 № 292. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 18. St. 805.

20.    Poriadok provedennia orhanamy yustytsii perevirok stanu pravovoi roboty ta systematyzatsii zakonodavstva : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 18.01.2012  № 91/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012 r. № 6. St. 225.

21.    Pravyla skladannia i podannia zaiavky na vydachu svidotstva Ukrainy na znak dlia tovariv i posluh : nakaz Derzhpatentu Ukrainy vid 28.07.1995 r. № 116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95#Text (data zvernennia: 15.11.2022 r.).

22.    Pravyla skladannia, podannia ta provedennia ekspertyzy zaiavky na reiestratsiiu heohrafichnoho zaznachennia : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 12.03.2021 r. № 536-21. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2021. № 41. St. 2491.

23.    Pro vnesennia zmin do deiakykh nakaziv Ministerstva yustytsii Ukrainy : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 23.10.2019 r. № 3228/5. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2019 r. № 82. St. 2805.

24.    Rabotiahova L. I. Systematyzatsiia zakonodavstva Portuhalii u sferi intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2014. № 3. S. 5−11.

25.    Rehlament Apeliatsiinoi palaty Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 02.03.2021 r. № 433. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2021. № 39. St. 2336.

26.    Sarai R. D., Kalyniuk S. S., Tymkiv D. Yu. Kodyfikatsiia mizhnarodnoho prava: teoretychni aspekty. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu. 2021. Seriia PRAVO. Vypusk 63. S. 3−8.

27.    Teoretyko-prykladni problemy kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti: monohrafiia / za nauk. red. d.iu.n. O. P. Orliuk; kol. avtoriv: S. Iu. Burlakov, A. V. Mindrul, L. I. Rabotiahova, O. O. Tverezenko, O. O. Shtefan ta in. Kyiv : NDI IV NAPrNU. Lazuryt-Polihraf, 2011. 326 s.

28. On common guidelines for the quality of drafting of Community legislation Interinstitutional agreement of 22.12.1998 (1999/C 73/01) The European Parliament, The Council of The European Union And The Commission Of The European Communities. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999Y0317(01) (data zvernennia: 25.11.2022 r.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті