БАЗА КЛІЄНТІВ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ

Автор(и)

  • Лариса Панфйорова молодший науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, оцінювач об’єктів права інтелектуальної власності, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3226-5113

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274625

Анотація

Ключові слова: інтелектуальний капітал, гудвіл, клієнтська база, нематеріальний
актив, ідентифіковані активи, неідентифіковані активи, база даних, комерційна таємниця

У статті проаналізовано визначення терміна «інтелектуальний капітал». Визначено
зміст клієнтської бази як складової інтелектуального капіталу підприємства. У межах
предмета дослідження проаналізовано законодавчі акти, що визначають вимоги до клієнтської бази як об’єкта права інтелектуальної власності, а саме комерційної таємниці та
бази даних. Визначено вимоги, яким має відповідати клієнтська база як нематеріальний
актив. Виявлено особливості обліку та оцінки клієнтської бази.

Список використаних джерел / List of references

1.      Наука, технології та інновації. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

2.      Брукінг Е. Інтелектуальний капітал: пер. з англ. / за ред. Л. Н. Ковачіна. СПб. : Пітер, 2001.

3.      Sveiby K.-E. The Intangible Assets Monitor. 1996, 1997, 2001. URL: http://www.sveiby.co m/articles/CompanyMonitor. Html.

4.      Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

5.      Наказ Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text.

6.      Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

7.      Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

8.      Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. Ст. 144.

9.      Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text.

10.    Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (МСБО 38). https://ips.ligazakon.net/document/MU17052.

11.    Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

==================================

1.      Nauka, tekhnolohii ta innovatsii. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

2.      Brukinh E. Intelektualnyi kapital: per. z anhl. / za red. L. N. Kovachina. SPb.: Piter, 2001.

3.      Sveiby K.-E. The Intangible Assets Monitor. 1996, 1997, 2001. URL: http://www.sveiby.co m/articles/CompanyMonitor. Html.

4.      Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

5.      Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 242 vid 18.10.99 «Pro zatverdzhennia Natsionalnoho polozhennia (standartu) bukhhalterskoho obliku 8». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text.

6.      Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 13. St. 64.

7.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40. St. 356.

8.      Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. St. 144.

9.      Pro perelik vidomostei, shcho ne stanovliat komertsiinoi taiemnytsi : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.08.1993 r. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text.

10.    Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 38 «Nematerialni aktyvy» (MSBO 38). https://ips.ligazakon.net/document/MU17052.

11.    Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003 r. № 1440.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті