КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА КВАЛІФІКОВАНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/52019.186322

Ключові слова:

кваліфіковане зазначення походження товару, географічне зазна- чення, кримінальне провадження, захист прав, інтелектуальна власність

Анотація

У статті досліджено захист прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні. На основі аналізу національного законодавства і норм міжнародного права виявлено суперечливі та проблемні питання захисту прав на кваліфіковане зазначення походження товару. З метою забезпечення дієвості захисту
запропоновано: уніфікувати законодавство України відповідно до норм ЄС стосовно термінології, способів використання кваліфікованого зазначення походження товару та суб’єктів захисту. Сформульовано пропозиції з удосконалення механізму захисту в профільному законі та кодексах України.

Біографія автора

Євгеній Компанець, Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»

аспірант НДІ інтелектуальної власності
НАПрН України

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Cercles des Etudes Economiques et Sociales, Conférence- débat: La réponse européenne au défi des nouvelles criminalités, par Michel Quillé, le 10 février 2015 à Grenoble. URL: http://www.cees-grenoble.fr/evenement-41-la-reponse-europeenne-au-defi-des-nouvelles-criminalites-par-michel-quille.html.

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.99 р. № 752-XIV URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/752-14.

Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність: від 15.04.94 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 110/2008 від 15.01.2008 р. про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b12.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1151/2012 від 21.11.2012 р. про якість сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content /EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=bg.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень : проект Закону України (реєстр. № 6023). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61052.

Тараненко О. М. Географічні зазначення: проблема термінологічної неоднозначності. Форум права. 2012. № 1. С. 919–923.

Географічні зазначення та найменування місць походження: тематичні дослідження з інтелектуальної власності у цій сфері. URL: https://www.wipo.int/geo_indications/ru/faq_geographicalindications. html#accordion__collapse__23).

Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b11.

Кодекс інтелектуальної власності Франції. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/514556.

Про географічні зазначення : Закон Республіки Білорусь № 127-3. URL: http://belgospatent.by/russian/docs/zakon_geo.doc.

Про охорону товарних знаків і географічних найменувань : Закон Республіки Угорщина № XI. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/508392.

Об охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов : Закон Республіки Молдова №66-XVI. URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/md/md061ru.pdf.

О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації № 14 від 26.04.2007 р. URL: https://rg.ru/2007/05/05/sud-prava-dok.html.

Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 3. С. 58−74.

Вязмікін С. А. Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справи. 2016. № 1. С. 133−140.

Опитувальник ВОІВ SCT/40/5 від 25.02.2019 р. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ru/sct_40/sct_40_5.pdf.

Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності. Київ: Освіта України, 2010. 448 с.

Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29

Курилін І. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2007. 261 с.

Маріц Д. О. Поняття «суспільний інтерес» в інформаційних правовідносинах. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 165−170.

Яра О. С. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Юридична Україна. 2012. № 9. С. 73−77.

Матеріал ВОІВ «Жидкое золото из агавы». URL: https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2611.

Кримінальний кодекс Республіки Болгарія. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/477731.

Ковальчук М. С. Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, Франції та Італії (порівняльно-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 253 с.

Зовнішня торгівля товарами за січень–травень 2019 р. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/soc_ek/2019/publ_05_2019_u.html.

Рівень тіньової економіки України у 2018 р. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki&isSpecial=true.

Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 р. № 4651-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Відомості Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів. URL: https://ukrpatent.org/uk/articles/kzpt-uk (дата звернення 06.09.2019 р.).

Філь Р. С. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти промислової власності в Україні : дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 251 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-31

Номер

Розділ

Статті