DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188325

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Олександр Зайківський, Олександр Оністрат

Анотація


Розглянуто деякі питання щодо забезпечення державного управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки і оборони. Проаналізовано законодавство України, що визначає засади державної політики з питань національної безпеки і оборони, стосовно забезпечення охорони інтелектуальної власності.
Вказано на важливість охорони інтелектуальної власності та необхідність удосконалення законодавства щодо врегулювання питань управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки і оборони.


Ключові слова


інтелектуальна власність, національна безпека і оборона, об’єкти права інтелектуальної власності, озброєння та військова техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

Пучков О. О. Національна безпека як умова модернізації сучасного українського суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ : Центр духовної культури, 2005. № 47.

Полтораков О. Ю. Національна безпека в дефініційних вимірах. Стратегічні пріоритети. 2010. № 4 (17).

Яворська Т. В., Ревак І. О. Інтелектуальна безпека України: сутність і суб’єкти гарантування. Стратегічні пріоритети. 2015. № 2 (35).

Бутнік-Сіверський О. Б. Принципи формування національної безпеки України з позиції прав інтелектуальної власності: теоретичний зріз розвитку. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 3. С. 70−83

Цибулъов П. М. Управління інтелектуальною власністю / Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. / за ред. П. М. Цибульова : монографія. Київ : «К.І.С.», 2005. 448 с.

Висоцький О. Ю., Висоцька О. Є., Шаров Ю. П. Основи державного управління. Частина І. Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. 52 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435. URL: http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/254k/96вр.

Поняття управління інтелектуальною власністю. URL: https://helpiks.org/8-27763.html.

Крутий И. Механизм приращения интеллектуального капитала личности и компании / И. Крутий, Ю. Новикова. Проблемы теории и практики управления. 2006. № 9. С. 41−49.

Конституція України. URL: http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/254k/96вр.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.06.2010 р. № 2411. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/paran163#n163.

Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 р. № 1932. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/183/98-%D0%B2%D1%80.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» : постанова Верховної Ради України від 27.06.2007 р. № 1243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16.

Зайківський О. Б., Турчин В. М. Проблеми захисту державних інтересів у сфері інтелектуальної власності при розробці та модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням : зб. наук. праць : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, 2009 р. Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. С. 253−258.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А., Лотоха Л. М. Інтелектуальна власність і держава. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 4. С. 41−52.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А., Лотоха Л. М., Бондарчук М. В. Держава як субʼєкт права інтелектуальної власності. ЗНП ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2015. № 57. С. 131−142.

Зайківський О. Б. Захист інтересів держави щодо інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності : [зб. наук. праць.]. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП «Інтерсервіс», 2017. Вип. 13. С. 50−62.

Зайківський О. Б. Питання інтелектуальної власності в законодавчих актах України щодо національної безпеки. Питання інтелектуальної власності: [зб. наук. праць.]. Київ: НДІ ІВ НАПрНУ. «НВП «Інтерсервіс». 2018. Вип. 16.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 4. С. 41−52.

Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Інтелектуальна власність в оборонній сфері. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 41−52.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855/94-вр.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

###

Kontseptualni zasady rozvytku systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: analit. dop. / O. O. Reznikova, V. Yu. Tsiukalo, V. O. Palyvoda, S. V. Dromov, S. V. Somin. Kyiv : NISD, 2015. 58 s.

Puchkov O. O. Natsionalna bezpeka yak umova modernizatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva. Multyversum. Filosofskyi almanakh. Kyiv : Tsentr dukhovnoi kultury, 2005. № 47.

Poltorakov O. Yu. Natsionalna bezpeka v definitsiinykh vymirakh. Stratehichni priorytety. 2010. № 4 (17).

Yavorska T. V., Revak I. O. Intelektualna bezpeka Ukrainy: sutnist i subiekty harantuvannia. Stratehichni priorytety. 2015. № 2 (35).

Butnik-Siverskyi O. B. Pryntsypy formuvannia natsionalnoi bezpeky Ukrainy z pozytsii prav intelektualnoi vlasnosti: teoretychnyi zriz rozvytku. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 3. S. 70−83

Tsybulъov P. M. Upravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu / Tsybulov P. M., Chebotarov V. P., Zinov V. H., Suini Yu. / za red. P. M. Tsybulova : monohrafiia. Kyiv : «K.I.S.», 2005. 448 s.

Vysotskyi O. Yu., Vysotska O. Ye., Sharov Yu. P. Osnovy derzhavnoho upravlinnia. Chastyna I. Dnipropetrovsk : NMetAU, 2008. 52 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435. URL: http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/254k/96vr.

Poniattia upravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu. URL: https://helpiks.org/8-27763.html.

Krutyi Y. Mekhanyzm pryrashchenyia yntellektualnoho kapytala lychnosty y kompanyy / Y. Krutyi, Yu. Novykova. Problemы teoryy y praktyky upravlenyia. 2006. № 9. S. 41−49.

Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon2.rada/gov.ua/laws/show/254k/96vr.

Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 r. № 2411. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/paran163#n163.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Pro oboronu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.03.1998 r. № 183. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/183/98-%D0%B2%D1%80.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina — 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 06.05.2015 r. «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 r. № 287. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 02.09.2015 r. «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24.09.2015 r. № 555. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 04.03.2016 r. «Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.03.2016 r. № 92. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan «Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: problemy zakonodavchoho zabezpechennia ta pravozastosuvannia» : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.06.2007 r. № 1243. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16.

Zaikivskyi O. B., Turchyn V. M. Problemy zakhystu derzhavnykh interesiv u sferi intelektualnoi vlasnosti pry rozrobtsi ta modernizatsii ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky za derzhavnym oboronnym zamovlenniam : zb. nauk. prats : materialy mizhvidomchoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 2009 r. Kyiv : TsNDI OVT ZSU, 2010. S. 253−258.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A., Lotokha L. M. Intelektualna vlasnist i derzhava. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2014. № 4. S. 41−52.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A., Lotokha L. M., Bondarchuk M. V. Derzhava yak subʼiekt prava intelektualnoi vlasnosti. ZNP TsNDI OVT ZS Ukrainy. 2015. № 57. S. 131−142.

Zaikivskyi O. B. Zakhyst interesiv derzhavy shchodo intelektualnoi vlasnosti. Pytannia intelektualnoi vlasnosti : [zb. nauk. prats.]. Kyiv : NDI IV NAPrNU, «NVP «Interservis», 2017. Vyp. 13. S. 50−62.

Zaikivskyi O. B. Pytannia intelektualnoi vlasnosti v zakonodavchykh aktakh Ukrainy shchodo natsionalnoi bezpeky. Pytannia intelektualnoi vlasnosti: [zb. nauk. prats.]. Kyiv: NDI IV NAPrNU. «NVP «Interservis». 2018. Vyp. 16.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Pytannia intelektualnoi vlasnosti v doslidzhenniakh problem natsionalnoi bezpeky. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 4. S. 41−52.

Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Intelektualna vlasnist v oboronnii sferi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 1. S. 41−52.

Pro derzhavnu taiemnytsiu: Zakon Ukrainy vid 21.01.1994 r. № 3855. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855/94-vr.

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 143. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.