DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188330

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЄС

Андрій Шабалін

Анотація


У статті досліджено питання правової моделі захисту права інтелектуальної власності у Європейському Союзі. Приділено увагу історико-правовим аспектам становлення та захисту права інтелектуальної власності на території сучасної Європи.
Вказано на необхідність подальшого дослідження нормативних підходів до захисту права інтелектуальної власності у ЄС з метою ефективної адаптації українського законодавства до європейського права.


Ключові слова


Європейський Союз, Директива ЄС, захист права інтелектуальної власності, Суд ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Понкин И. В. История развития права интеллектуальной собственности. Первые нормативные правовые акты, касающиеся вопросов авторского права. Вестник РУДН. Юридические науки. 2013. № 3. С. 124. URL: file:///C:/Users/andrey/Downloads/5999-5465-1-PB.pdf (дата звернення: 07.10.2019). / Ponkyn Y. V. Ystoryia razvytyia prava yntellektualnoi sobstvennosty. Pervыe normatyvnыe pravovыi aktы, kasaiushchyesia voprosov avtorskoho prava. Vesnyk RUDN. Yurydycheskye nauky. 2013. № 3 S. 124.

Блаватская Т. В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н. э. Москва : Наука, 1996. 75 с. / Blavatskaia T. V. Akheiskaia Hretsyia vo vtorom tыsiachyletyy do n. э. M. 1996. Yzda-vo «Nauka». 75 s.

Підопригора О. А. Римське приватне право : підручник. Київ : Вища школа, 1995. 267 с. / Pidopryhora O. A. Rymske pryvatne pravo. Pidruchnyk. K. : Vyshcha shk. 1995. 267 s.

Moree A. Intellectual Property. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition). Ed. By E.N. Zalta. URL : http//plato.stanford.edu/ archives/sum201/entries/intellectual-property (дата звернення: 07.10.2019).

Prаger F. D. History of Intellectual Property from 1545 1787. Journal of the Patent Of –fice Societe. 1994. # 26(1). P. 715 (711-760).

Право інтелектуальної власності. Акад. курс : підручник для студентів вищ. навчальн. закладів / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. 2-ге вид., переробл. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. 672 с. / Pravo intelektualnoi vlasnosti. Akad. kurs. Pidruchnyk dlia studentiv vyshch. navchaln. zakladiv. Za redakts. O. A. Pidopryhory, O. D. Sviatotskoho. 2-he vyd., pererobl. ta dopovn. K.: kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure». 2002. 672 s.

An explanatory note concerning the origins of the United Kingdom intellectual property Legal regime. World Intellectual Property Organization. URL: http//www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/en/notes/gb.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Foreman S. Copyright law. World Study. Delhi University Publication/ 2012 y. P. 32–33.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України. Офіційний переклад від 25.04.2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/200129es.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Corrigendum to Directive 2004/48/EC of te European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Eur-lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29 (дата звернення 07.10.2019).

Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Сonsili. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf. (дата звернення 07.10.2019).

EU adjusts copyright rules to the digital age. European Сonsili. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/ (дата звернення 07.10.2019).

Не брендом единым: что такое интеллектуальный капитал в цифровую эпоху. Сайт Forbes.ru. URL: https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/ 374543-ne-brendom-edinym-chto-takoe-intellektualnyy-kapital-v-cifrovuyu-epohu (lfnf pdthytyyz 07.10.2019).

Сорока Н. Є. Діяльність Європейської комісії у сфері авторського права та суміжних прав в Європейському Союзі. Науковий вісник Державного університету внутрішніх справ. № 2. 2014. С. 60−61. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2014/14snyeuyes.pdf (дата звернення: 07.10.2019).

Corrigendum to Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Eur-lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A32004L0048R%2801%29 (дата звернення: 07.10.2019).

Андрій Шабалін. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директиви ЄС/2004/48 «Про забезпечення захисту права інтелектуальної власності». Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6 (04). 2018. С. 47−48.

CVRIA. URL : https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/ (дата звернення: 07.10.2019).

Шабалін А. В. Суд Європейського Союзу (CVRIA): повноваження та деякі питання організації діяльності суду. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ конф., Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. к.н.ю. Л. Ю. Малюга. Київ : Гельветика. 2018. С. 373.

Bulgaria/ 2005 Comprehensive Monitoring/ Brissels, 25 October 2005/ COM (2005) 534 final/ P. 75-77.

InfoCuria – Case-law of the Court of Justice, Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. URL : http://curia.europa.eu/ juris/document/document.jsf?docid=183124&doclang=EN (дата звернення: 07.10.2019).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 07.10.2019).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20/print (дата звернення: 21.10.2019).