DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188332

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Евеліна Ордулі

Анотація


У статті розглянуто теоретичні проблеми визначення та ознак правового механізму захисту інтелектуальної власності в Україні в умовах євроінтеграції та вступу до Світової організації торгівлі. Вказано на широкий спектр як загальнотеоретичних, так і прикладних проблем правового регулювання інтелектуальної власності. У контексті наявних у літературі наукових поглядів порушено питання про конкуренцію вербального інструментарію чи категорійного апарату, а саме — різноманітність застосовуваних щодо правовідносин з охорони та захисту інтелектуальної власності термінів. Звернуто увагу на необхідність зіставлення найуживаніших з них: «державна система правової охорони», «механізм правового регулювання», «правова охорона», «правовий механізм захисту», «система правового захисту» тощо.


Ключові слова


гармонізація законодавства, інтелектуальна власність, правовий механізм захисту інтелектуальної власності, Угода TRIPS

Повний текст:

PDF

Посилання


Якубівський І. Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 12. С. 68−72. / Iakubivskyi I. Zaborona nepravomirnoho vykorystannia obiekta yak sposib zakhystu mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. № 12. S. 68−72.

Ромат Т. Удосконалення захисту інтелектуальної власності в Україні в контексті міжнародних зобов’язань. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11rtekmz.pdf.

Яценко О. М. Концептуальні основи міжнародної торгівлі правами на об’єкти інтелектуальної власності. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/ 123456789/8362/1/IEVUSTPPPP_2017_Ch_1_69-72.pdf./ Romat T. Udoskonalennia zakhystu intelektualnoi vlasnosti v Ukraini v konteksti mizhnarodnykh zoboviazan.

Офіційний вісник України. 2016. № 44. Стор. 48. Ст. 1625. Код акта 82089/2016.

Когут Н. Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 208−212.

Андрощук Г. О. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 6. С. 49−58. / Androshchuk H. O. Pravova okhorona komertsiinoi taiemnytsi v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2012. № 6. S. 49−58.

Матвєєв П. С. Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки. Європейські перспективи. 2015. № 2. С. 99−106. / Matvieiev P. S. Teoretyko-pravovi aspekty okhorony ta zakhystu nou-khau ta komertsiinoi taiemnytsi yak obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti pry innovatsiinomu vektori rozvytku ekonomiky. Yevropeiski perspektyvy. 2015. № 2. S. 99−106.

Право інтелектуальної власності : акад. Курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. 696 с. / Pravo intelektualnoi vlasnosti : akad. Kurs : pidruch. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / O. P. Orliuk, H. O. Androshchuk, O. B. Butnik-Siverskyi ta in.; za red. O. P. Orliuk, O. D. Sviatotskoho. Kyiv : Vydavnychyi Dim «In Yure». 2007. 696

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018.

Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В. В. та ін. Інтелектуальна власність : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О. В. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2017. 140 с. / Aksiutina A. V., Nestertsova-Sobakar O. V., Tropin V. V. ta in. Intelektualna vlasnist : navch. posibnyk [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / za zah. red. kand. yuryd. nauk, dots. Nestertsovoi-Sobakar O. V. Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav. 2017. 140 s.

Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України. № 3 (86). 2016. С. 58−74. / Orliuk O. P. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v konteksti yevropeiskoi intehratsii. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 3 (86). 2016. S. 58−74.

Закорецька Г. В., Рудник Т. В. Правова охорона торговельних марок. Форум права. 2012. № 1. С. 840–844. / Zakoretska H. V., Rudnyk T. V. Pravova okhorona torhovelnykh marok. Forum prava. 2012. № 1. S. 840–844.

Гавкалова Н.Л. Захист прав інтелектуальної власності як умова інтеграції України до світової системи господарювання. Культура народов Причерноморья. 2007. № 102. С. 10−11.

Маркова О. В. Система правовой защиты интеллектуальной собственности: теоретико-институциональное исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва : ФБОУВПО РАНХГСПРФ. 2012. 26 с.

Шундиков К. В. Правовые механизмы: основы теории. Государство и право. 2006. № 12. С. 12−21.

Чабур С. В. Функціонування механізму правотворчості : дис. … канд. юрид. наук. Івано-Франківськ. Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила. 2018. 235 с.

Кривицький Ю. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 10. С. 22−25.

Кривицький Ю. Механізм правового регулювання та правова система: співвідношення правових категорій. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 8. С. 78−80.

Блинов А.Г. Учение об уголовно-правовой охране прав и свобод пациента : диc. … д-ра юрид. наук. Саратов: Саратовск. государств. юрид. академия. 2014. 542 с.

Генералюк В. В. Правовий механізм як основна складова реформування виборчої системи України. Культура народов Причерноморья. Экономические науки. 2010. № 196. Т. 1. С. 95−98.

Лазарева Т. А. Правовой механизм обеспечения предпринимательской деятельности специализированного регистратора на рынке ценных бумаг : дис. … канд. юрид. наук. Москва : Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. 2009. 239 с.

Осипов М. Ю. Механизм правового регулирования и механизм реализации права: понятие и соотношение. Современное право. 2013. № 12. С. 16−21.

Цуранова А. И. Правовой механизм обеспечения рационального использования недр при геологическом изучении, разведке и добыче полезных ископаемых : дис. … канд. юрид. наук. Москва : Институт законодат-ва и сравнительн. правоведения. 2014. 183 с.

Бринчук М. М. Эколого-правовой механизм: понятие и сущность. Астраханский вестник экологического образования. 2014. № 2 (28). С. 5−16. / Brynchuk M. M. Эkoloho-pravovoi mekhanyzm: poniatye y sushchnost. Astrakhanskyi vestnyk эkolohycheskoho obrazovanyia. 2014. № 2 (28). S. 5−16.

Беляева Г. С. Правовой механизм: к вопросу об определении понятия и установлении признаков. Административное и муниципальное право. 2016. № 2. С. 169−177. / Beliaeva H. S. Pravovoi mekhanyzm: k voprosu ob opredelenyy poniatyia y ustanovlenyy pryznakov. Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. 2016. № 2. S. 169−177.

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40−44. Ст. 356.

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Паризька конвенція про охорону промислової власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

Офіційний вісник України. 2007. № 75. Стор. 173. Ст. 2809. Код акта 41116/2007.

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_763. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021.

Директива 2004/48/ЄС Европейского парламента и Совета ЕС об обеспечении прав на интеллектуальную собственность. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b39.

Беляева Г. С., Бутова Е. В. К вопросу о понятии и сущности механизма административно-правового регулирования. Административное и муниципальное право. 2016. № 10 (106) С. 816−823. / Beliaeva H. S., Butova E. V. K voprosu o poniatyy y sushchnosty mekhanyzma admynystratyvno-pravovoho rehulyrovanyia. Admynystratyvnoe y munytsypalnoe pravo. 2016. № 10 (106) S. 816−823.