DOI: https://doi.org/10.33731/62019.188354

ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» ТА «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

Оксана Коротюк

Анотація


У статті розглянуто поняття «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності» і вирішено питання можливості використання їх як рівнозначних. Визначено особливості широкого розуміння поняття інтелектуальної власності, за якого воно розкривається як складний комплекс суспільних відносин, що
виникають на всіх рівнях суспільного життя. За такого підходу інтелектуальні правовідносини виступають лише одним із різновидів відносин інтелектуальної власності, сукупність яких підлягає правовому регулюванню лише частково.
Розуміння цього поняття як тотожного з поняттям «право інтелектуальної власності» засноване на нормативному підході. Цей підхід показує, що поняття «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності» вживаються у законодавстві в однакових значеннях і можуть позначати як об’єкти права інтелектуальної власності, так і права на такі об’єкти.


Ключові слова


інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, відносини інтелектуальної власності, суспільні відносини, правовідносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Амелина О. Ю. Интеллектуальная собственность в условиях формирования хозяйственной системы нового типа : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова. Москва, 2009. 25 с. / Amelyna O. Yu. Yntellektualnaia sobstvennost v uslovyiakh formyrovanyia khoziaistvennoi systemы novoho typa : avtoref. dys. … kand. эkon. nauk : 08.00.01. / Rossyiskaia эkonomycheskaia akademyia ym. H. V. Plekhanova. Moskva, 2009. 25 s.

Антонюк А. С. Экономическое содержание отношений интеллектуальной собственности на объекты изобретения : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. / Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Тамбов, 2003. 157 с. / Antoniuk A. S. Эkonomycheskoe soderzhanye otnoshenyi yntellektualnoi sobstvennosty na obъektы yzobretenyia : dys. … kand. эkon. nauk : 08.00.01. / Tambovskyi hosudarstvennыi unyversytet ymeny H. R. Derzhavyna. Tambov, 2003. 157 s.

Ахметов А. А. Роль института интеллектуальной собственности в становлении «новой» экономики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. / Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Москва, 2013. 194 с. / Akhmetov A. A. Rol ynstytuta yntellektualnoi sobstvennosty v stanovlenyy «novoi» эkonomyky : dys. … kand. эkon. nauk : 08.00.01. / Federalnoe hosudarstvennoe obrazovatelnoe biudzhetnoe uchrezhdenye vыssheho professyonalnoho obrazovanyia «Fynansovыi unyversytet pry Pravytelstve Rossyiskoi Federatsyy». Moskva, 2013. 194 s.

Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.04.1971 р. Офіційний вісник України. 2007. № 75 (15.10.2007). Ст. 2809.

Близнец И. А. Конституционно-правовая и международно-правовая защита интеллектуальной собственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. – международное право / Российский университет дружбы народов. Москва, 1997. 149 с. / Blyznets Y. A. Konstytutsyonno-pravovaia y mezhdunarodno-pravovaia zashchyta yntellektualnoi sobstvennosty : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.10. – mezhdunarodnoe pravo / Rossyiskyi unyversytet druzhbы narodov. Moskva, 1997. 149 s.

Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2003. 381 с. / Blyznets Y. A. Pravo yntellektualnoi sobstvennosty v Rossyiskoi Federatsyy: teoretyko-pravovoe yssledovanye : dys. … dokt. yuryd. nauk : 12.00.01. Moskva, 2003. 381 s.

Бошно С. В. Теория права и государства : учебник. Москва: Эксмо, 2011. 464 с. / Boshno S. V. Teoryia prava y hosudarstva : uchebnyk. Moskva: Эksmo, 2011. 464 s.

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977 р.

Верхолетов М. А. Интеллектуальная собственность как теоретико-правовая категория : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 2005. 174 с. / Verkholetov M. A. Yntellektualnaia sobstvennost kak teoretyko-pravovaia katehoryia : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. Moskva, 2005. 174 s.

Всесвітня Конвенція про авторське право від 06.09.1952 р. Офіційний вісник України. 2006. № 46 (27.11.2006). Ст. 3104.

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт) від 28.11.1960 р.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11 (28.03.2003). Ст. 462.

Гула Л. Ф. Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного програмного забезпечення. URL: http://science.lpnu.ua /sites/default/files/journal-paper/2017/may/2422/vnulpurn201582469.pdf. / Hula L. F. Zakhody vyiavlennia zlochyniv u sferi intelektualnoi vlasnosti, poviazanykh z rozpovsiudzhenniam kontrafaktnoi audiovizualnoi produktsii ta kompiuternoho prohramnoho zabezpechennia. URL: http://science.lpnu.ua /sites/default/files/journal-paper/2017/may/2422/vnulpurn201582469.pdf.

Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология : в 15 т. : Общество : статика и динамика. Москва : ИНФРА-М, 2004. Т. 4. 1120 с. / Dobrenkov V. Y., Kravchenko A. Y. Fundamentalnaia sotsyolohyia : v 15 t. : Obshchestvo : statyka y dynamyka. Moskva : YNFRA-M, 2004. T. 4. 1120 s.

Довгань Г. В. Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2008. 222 с. / Dovhan H. V. Stanovlennia ta rozvytok zakonodavstva Ukrainy pro intelektualnu vlasnist (istoryko-pravovyi aspekt): dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv, 2008. 222 s.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20.121996 р.. Юридичний вісник України. 2008, 03. № 13.

Договір про закони щодо товарних знаків від 27.10.1994 р. Юридичний вісник України. 1999, 02. № 5.

Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року.

Дозорцев В. А. Проблемы интеллектуальной собственности. От разобщенности к системе исключительных прав. Законодательство в научно-технической сфере в РФ и в странах организации экономического содействия и развития (ОЭСР). Париж, 1996. С. 68−88. / Dozortsev V. A. Problemы yntellektualnoi sobstvennosty. Ot razobshchennosty k systeme yskliuchytelnыkh prav. Zakonodatelstvo v nauchno-tekhnycheskoi sfere v RF y v stranakh orhanyzatsyy эkonomycheskoho sodeistvyia y razvytyia (OЭSR). Paryzh, 1996. S. 68−88.

Женевський акт від 02.07.1999 р.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник України. 2008. № 93 (15.12.2008). Ст. 3103.

Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23.121993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13 (29.03.94). Ст. 64.

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 року № 959-XII. Голос України. 1991, 06, 12.06.91. № 112.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. Голос України. 1994, 02, 03.02.94. № 21.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7 (15.02.94). Ст. 34.

Ковалев М. Б. Международная правовая охрана интеллектуальной собственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права». Саратов, 2004. 146 с. / Kovalev M. B. Mezhdunarodnaia pravovaia okhrana yntellektualnoi sobstvennosty : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Hosudarstvennoe obrazovatelnoe uchrezhdenye vыssheho professyonalnoho obrazovanyia «Saratovskaia hosudarstvennaia akademyia prava». Saratov, 2004. 146 s.

Кодекс Законів про Працю України від 10.12.1971 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X . Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р.

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29.10.1971 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2003, 00. № 3.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30 (23.07.96). Ст. 141.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2012. 1128 с. / Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar / redkol.: V. Ia. Tatsii (holova redkol.), O. V. Petryshyn (vidp. sekretar), Yu. H. Barabash ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. 2-he vyd., pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2012. 1128 s.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. Юридичний вісник України. 2002, 10. № 43.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Голос України. 2012. 04. 21.04.2012. № 73−74.

Міжнародна Конвенція з охорони нових сортів рослин від 02 грудня 1961 р., переглянута в м. Женева 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 1978 р. та 19 березня 1991 р.

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) від 26.10.1961 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2003, 00. № 3.

Про затвердження Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків, інших об'єктів права інтелектуальної власності та для забезпечення захисту прав УЄФА: наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства культури і туризму України від 24.11.2009 р. № 1055/491/753/1120/656/52.

Общественные отношения. Вопросы общей теории / под ред. П. А. Рачкова. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1981. 199 с. / Obshchestvennыe otnoshenyia. Voprosы obshchei teoryy / pod red. P. A. Rachkova. Moskva : Yzd-vo Mosk. un-ta, 1981. 199 s.

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005 р. №01-8/784. Юридичний вісник України. 2008, 06. № 25.

Паризька Конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. Юридичний вісник України. 2002, 10. № 43.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5. Вісник Верховного Суду України. 2010, 00. № 6.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12. Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. 2013, 00. № 1.

Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 5 Юридичний вісник України. 2012, 05. № 20.

Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження : дис. … кан. юрид. наук: 12.00.01. / Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Київ, 2009. 211 с. / Pototskyi M. Yu. Pravove rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: zahalnoteoretychne doslidzhennia : dys. … kan. yuryd. nauk: 12.00.01. / Instytut prava imeni kniazia Volodymyra Velykoho Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Kyiv, 2009. 211 s.

Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / Еннан Р. Є., Кулініч О. О., Мазуренко С. В., Романадзе Л. Д. Київ : Алерта, 2016. 492 с. / Pravo intelektualnoi vlasnosti: navchalnyi posibnyk / Ennan R. Ye., Kulinich O. O., Mazurenko S. V., Romanadze L. D. Kyiv : Alerta, 2016. 492 s.

Право интеллектуальной собственности. Лекционный материал / Юдин М. С. / Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» Москва, 2013. 56 с. URL: https://iga.ru/sites/default /files/books/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti.pdf. / Pravo yntellektualnoi sobstvennosty. Lektsyonnыi materyal / Yudyn M. S. / Nehosudarstvennoe obrazovatelnoe uchrezhdenye vыssheho professyonalnoho obrazovanyia «YNSTYTUT HOSUDARSTVENNOHO ADMYNYSTRYROVANYIa» Moskva, 2013. 56 s. URL: https://iga.ru/sites/default /files/books/pravo-intellektualnoy-sobstvennosti.pdf.

Причепій Є. М. Філософія : підручник – 3-тє вид., стер. / Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Київ : Академвидав, 2009. 592 с. / Prychepii Ye. M. Filosofiia : pidruchnyk – 3-tie vyd., ster. / Prychepii Ye. M., Chernii A. M., Chekal L. A. Kyiv : Akademvydav, 2009. 592 s.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків : Консум, 2001. 656 с. / Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk / per. z ros. Kharkiv : Konsum, 2001. 656 s.

Стовпець О. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс . Схід. 2016. № 3. С. 93−100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_3_18. / Stovpets O. Instytut intelektualnoi vlasnosti v epokhu informatsii y postmodernu: sotsialno-filosofskyi rakurs . Skhid. 2016. № 3. S. 93−100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_3_18.

Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Верховний Суд України; Узагальнення судової практики від 21.12.2009 р. Вісник Верховного суду України. 2010 р. № 3 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/n0003700-09/.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 р. Українська інвестиційна газета. 2006, 07. № 29.

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні : Указ Президента України від 27.04.2001 р. № 285/2001. Урядовий курʼєр. 2001, 05, 05.05.2001. № 79.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11 (28.03.2003). Ст. 461.

Шишка Р. Б. Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03. / Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004. 469 с. / Shyshka R. B. Okhorona prav subiektiv intelektualnoi vlasnosti u tsyvilnomu pravi Ukrainy : dys. … dokt. yuryd. nauk : 12.00.03. / Natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 2004. 469 s.