ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/12020.200260

Ключові слова:

ринок мистецтва, торговий процес, культурні відносини, авторське право, твір образотворчого мистецтва

Анотація

Стаття присвячена характеристиці ринку образотворчого мистецтва як правовій  категорії. Визначено тенденції та особливості торгівлі результатами художньої творчості, на підставі чого виокремлено основні принципи відносин у сфері ринку образотворчого мистецтва, а саме: рівність сторін, вільне волевиявлення та відкритість комунікацій. Запропоновано поняття ринку образотворчого мистецтва як правового явища. Розглянуто умови визнання учасника культурних відносин суб’єктом торгового процесу. Доведено, що характерними рисами творів образотворчого мистецтва як об’єктів ринкових відносин є унікальність, оригінальність та естетичне призначення.

Біографія автора

Катерина Ткаленко, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

аспірант

Посилання

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 року URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (дата звернення 15 грудня 2019 р.)

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40−44. Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ. Відомості Верховної Рад України. 1994. № 13. Ст. 64.

Бабенко А. О менеджменте художественного рынка в изобразительном искусстве. Вестник Томского Государственного университета. 2013. № 366. С. 110−111.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції) : навч. посіб. / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ : Юрінком Iнтер, 2008. 400 с.

Захарова О. С. Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин. Вісник Академії адвокатури України. № 3(16). 2009. С. 21−26.

Калашнікова А. О. Ринок образотворчого мистецтва: соціальні чинними становлення і розвитку в сучасному українському суспільстві: дис. … канд. соціол. наук: 22.00.04. Харків, 2015. 209 с.

Коваль О. З Майдану — на лондонський аукціон. Україна молода. 2014. 11−12 квіт. 10. Конституція України. Науково-практичний коментар. 2-ге вид., перероб. і допов. / за ред.: В. Я. Тація, О. В. Петришина, Ю. Г. Барабаша та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2011. 1128 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України у 2 т. Т. 1. 4−те вид., перероб. і допов. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 808 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Вид. 10-те, допов. Львів : Край, 2008. 224 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків : Консул, 2000. 704 с.

Сухонос В. В. Теорія держави і права: підручник. Суми : Університетська книга, 2014. 544 с.

Ткаленко К. В. Поняття ринку образотворчого мистецтва як об’єкта правового регулювання. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. ХХІV міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2016 у 4 ч. Ч. ІV (м. Харків, 18−20 трав. 2016 р.) / за ред. проф. Сокола Є. І. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. С. 47.

Україна в тренді: скільки на цьому зароблять українські художники. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1373719-ukrayina-v-trendi-skilki-na-comu-zaroblyat-ukrayinski-hudozhniki.

Фатеева Н. А. Особенности становления арт-рынка в современных условиях: социологический анализ : автореф. дис. … канд. соц. наук : 22.00.06. Екатеринбург, 2008. 20 с.

Цвік М. В., Петришин О. В., Авраменко Л. В. Загальна теорія держави і права: підруч. / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

Чуклинов А. Е. «Прозрачная» государственная политика: некоторые проблемы теории и практики. Вестник Российского университета дружбы народов, 2006. № 8. С. 44−50.

Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В. Е. Крутских. Москва : ИНФРА-М, 2001. 450 с.

Copyright, Designs and Patents Act 1988. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

Copyright Act 1968. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00180 (дата звернення 15 грудня 2019 р.)

Collector Who Sold a Fake Old Master Through Sotheby’s Must Repay the Auction House $1.2 Million, Court Rules URL: https://news.artnet.com/art-world/seller-must-repay-sothebys-fake-old-master-1391008 (дата звернення 15 грудня 2019 р.)

Is artificial intelligence set to become art’s next medium? URL: https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

«New Rembrandt» to be unveiled in Amsterdam. URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

Schoeps v. Andrew Lloyd Webber Art Foundation, 66 A.D.3d 137 (1st Dept. 2009) URL: https://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/ 1086938.html (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

The art market in 2017 URL: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017/2017-summary-the-art-market-enters-a-new-phase/ (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

The contemporary art market report 2019. General synopses. URL: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2019/general-synopsis/ (дата звернення 15 грудня 2019 р.).

The Hiscox Online Art Trade Report. ArtTactic: 2019. 48 p.

The International Art Market in 2011. Observations on the Art Trade over 25 Years. TEFAF, Maastricht: 2012. 191 p.

==========

Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24 lypnia 1971 roku URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.)

Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40−44. St. 356.

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rad Ukrainy. 1994. № 13. St. 64.

Babenko A. O menedzhmente khudozhestvennoho rыnka v yzobrazytelnom yskusstve. Vestnyk Tomskoho Hosudarstvennoho unyversyteta. 2013. № 366. S. 110−111.

Zahalna teoriia derzhavy i prava: (osnovni poniattia, katehorii, prav. konstruktsii ta nauk. kontseptsii) : navch. posib. / za red. O. V. Zaichuka, N. M. Onishchenko. Kyiv : Yurinkom Inter, 2008. 400 s.

Zakharova O. S. Subiektnyi sklad tsyvilnykh protsesualnykh pravovidnosyn. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy. № 3(16). 2009. S. 21−26.

Kalashnikova A. O. Rynok obrazotvorchoho mystetstva: sotsialni chynnymy stanovlennia i rozvytku v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi: dys. … kand. sotsiol. nauk: 22.00.04. Kharkiv, 2015. 209 s.

Koval O. Z Maidanu — na londonskyi auktsion. Ukraina moloda. 2014. 11−12 kvit.

Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar. 2-he vyd., pererob. i dopov. / za red.: V. Ya. Tatsiia, O. V. Petryshyna, Yu. H. Barabasha ta in.; Nats. akad. prav. nauk Ukrainy. Kharkiv : Pravo, 2011. 1128 s.

Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy u 2 t. T. 1. 4−te vyd., pererob. i dopov. / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznietsovoi, V. V. Lutsia. Kyiv: Yurinkom Inter, 2011. 808 s.

Rabinovych P. M. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. posib. Vyd. 10-te, dopov. Lviv : Krai, 2008. 224 s.

Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk / per. z ros. Kharkiv : Konsul, 2000. 704 s.

Sukhonos V. V. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Sumy : Universytetska knyha, 2014. 544 s.

Tkalenko K. V. Poniattia rynku obrazotvorchoho mystetstva yak obiekta pravovoho rehuliuvannia. Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia : tezy dop. KhKhIV mizhnar. nauk.-prakt. konf. MicroCAD-2016 u 4 ch. Ch. IV (m. Kharkiv, 18−20 trav. 2016 r.) / za red. prof. Sokola Ye. I. Kharkiv : NTU «KhPI», 2016. S. 47.

Ukraina v trendi: skilky na tsomu zarobliat ukrainski khudozhnyky. URL: http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1373719-ukrayina-v-trendi-skilki-na-comu-zaroblyat-ukrayinski-hudozhniki.

Fateeva N. A. Osobennosty stanovlenyia art-rыnka v sovremennыkh uslovyiakh: sotsyolohycheskyi analyz : avtoref. dys. … kand. sots. nauk : 22.00.06. Ekaterynburh, 2008. 20 s.

Tsvik M. V., Petryshyn O. V., Avramenko L. V. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruch. / za red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo, 2009. 584 s.

Chuklynov A. E. «Prozrachnaia» hosudarstvennaia polytyka: nekotorыe problemы teoryy y praktyky. Vestnyk Rossyiskoho unyversyteta druzhbы narodov, 2006. № 8. S. 44−50.

Yurydycheskyi эntsyklopedycheskyi slovar / pod obshch. red. V. E. Krutskykh. Moskva : YNFRA-M, 2001. 450 s.

Copyright, Designs and Patents Act 1988. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

Copyright Act 1968. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00180 (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.)

Collector Who Sold a Fake Old Master Through Sothebys Must Repay the Auction House $1.2 Million, Court Rules URL: https://news.artnet.com/art-world/seller-must-repay-sothebys-fake-old-master-1391008 (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.)

Is artificial intelligence set to become arts next medium? URL: https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

«New Rembrandt» to be unveiled in Amsterdam. URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/apr/05/new-rembrandt-to-be-unveiled-in-amsterdam (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

Schoeps v. Andrew Lloyd Webber Art Foundation, 66 A.D.3d 137 (1st Dept. 2009) URL: https://caselaw.findlaw.com/ny-supreme-court-appellate-division/ 1086938.html (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

The art market in 2017 URL: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017/2017-summary-the-art-market-enters-a-new-phase/ (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

The contemporary art market report 2019. General synopses. URL: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2019/general-synopsis/ (data zvernennia 15 hrudnia 2019 r.).

The Hiscox Online Art Trade Report. ArtTactic: 2019. 48 p.

The International Art Market in 2011. Observations on the Art Trade over 25 Years. TEFAF, Maastricht: 2012. 191 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-28

Номер

Розділ

Статті