DOI: https://doi.org/10.33731/42020.216943

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Андрій Шабалін

Анотація


Статтю присвячено дослідженню правових аспектів цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Розкрито основні способи цивільного захисту, як універсальні способи захисту, через призму захисту порушеного права на результати інтелектуальної діяльності. Приділено увагу дослідженню спеціальних способів захи-
сту права інтелектуальної власності. Вказується, що застосування як універсальних цивільно-правових способів захисту, так і відповідно спеціальних відповідає принципу цивільної диспозиції. У статті приділено увагу також питанню визначення критеріїв судової дискреції щодо обрання судом при вирішенні справи способів захисту, які безпосередньо не передбачені в законі.


Ключові слова


цивільно-правовий захист, право інтелектуальної власності, порушення права інтелектуальної власності, ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. С. Захист права інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. Київ : «К.І. С.». 2007. 448 с.

Цивільний кодекс України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (дата звернення: 02.04.2020).

Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 02.04.2020).

Про деякі питання практики вирішення спорів, повʼязаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print (дата звернення 02.04.2020).

Про авторське право і суміжні права : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (дата звернення: 02.04.2020).

Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія. Київ : ДП «Вид. Дім «Персонал». 2014. 620 с.

Господарський процесуальний кодекс України. Офіційний сайти Верховної Ради України. URK : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print (дата звернення: 02.04.2020).

Постанова Великої Палати Верховного Суду України від 04.06.2019 у справі № 916/3156/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (дата звернення: 02.04.2020).

Андрюшин А. Г. Интеллектуальная собственность и гражданско-правовые способы её защиты : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Астраханский государственный университет. Волгоград. 2006. С. 164−167. 20 с.

Штефан О. О. Цивільно-процесуальний захист суб’єктивного авторського права: теорія, законодавство, судова практика : монографія. Тернопіль : Підручники і посібники. 2017. 544 с.

Директиви Європейського парламенту та Ради Європи № 2001/29/ЄС. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01 (дата звернення: 02.04.2020).

Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Сonsili. URL : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf. (дата звернення: 02.04.2020).

Шабалін А. В. Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. 6(110). С. 46–53.

Дизайнерское бюро Archpole обвинило «Шереметьево» в плагиате мебели. URL : https://rb.ru/news/archpole-sheremetevo/ (дата звернення: 02.04.2020).

=======================

Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V. O., Sheveleva T. M., Vasylenko I. E., Drobiazko V. S. Zakhyst prava intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsionalnoho zakonodavstva ta yikh pravozastosuvannia. Praktychnyi posibnyk. Kyiv : «K.I. S.». 2007. 448 s.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, povʼiazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti : Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 17.10.2012 № 12 (zi zminamy). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12/print (data zvernennia 02.04.2020).

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12 (data zvernennia: 02.04.2020).

Pototskyi M. Yu. Hospodarsko-pravovyi zakhyst intelektualnoi vlasnosti v Ukraini : monohrafiia. Kyiv : DP «Vyd. Dim «Personal». 2014. 620 s.

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Ofitsiinyi saity Verkhovnoi Rady Ukrainy. URK : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/print (data zvernennia: 02.04.2020).

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 04.06.2019 u spravi № 916/3156/17. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (data zvernennia: 02.04.2020).

Andriushyn A. H. Yntellektualnaia sobstvennost y hrazhdansko-pravovыe sposobы eё zashchytы : dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Astrakhanskyi hosudarstvennыi unyversytet. Volhohrad. 2006. S. 164−167. 20 s.

Shtefan O. O. Tsyvilno-protsesualnyi zakhyst subiektyvnoho avtorskoho prava: teoriia, zakonodavstvo, sudova praktyka : monohrafiia. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky. 2017. 544 s.

Dyrektyvy Yevropeiskoho parlamentu ta Rady Yevropy № 2001/29/IeS. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01 (data zvernennia: 02.04.2020).

Copyright in the Digital Single Market 2016/0280. European Sonsili. URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/en/pdf. (data zvernennia: 02.04.2020).

Shabalin A. V. Deiaki pytannia zakhystu prava intelektualnoi vlasnosti v YeS. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. 6(110). S. 46–53.

Dyzainerskoe biuro Archpole obvynylo «Sheremetevo» v plahyate mebely. URL : https://rb.ru/news/archpole-sheremetevo/ (data zvernennia: 02.04.2020).